księgarnia informatyczna aton.pl

Zrównoważone systemy odwodnienia miast

Wydawnictwo DWE

Cena:    69.30   55.44zł

Zrównoważone systemy odwodnienia miast


Autor: Daniel Słyś

ISBN: 978-83-7125-228-0

Ilość stron: 280

Data wydania: 09/2013

Oprawa: Twarda

Format: 17.0x24.0cm

Wydawnictwo: DWE


Na terenach nieprzekształconych przez działalność człowieka istnieje dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa pomiędzy zjawiskami opadu z jednej strony a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej z drugiej strony. Urbanizacja i rozwój terenów miejskich powoduje ekspansję powierzchni uszczelnionych na obszary do niedawna słabo zagospodarowane i pokryte roślinnością.

Zjawisku temu towarzyszy radykalna zmiana intensywności odpływu wód opadowych wpływających na funkcjonowanie infrastruktury miast i odbiorników wód. Wymaga to podjęcia szeregu działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych, a w przypadku, gdy są one zanieczyszczone, również ich podczyszczania.

Problem gospodarowania ściekami opadowymi na terenach miejskich nabiera tym większego znaczenia, że następuje obecnie gwałtowny rozwój procesów urbanizacji miast. Według prognoz w 2025 roku w miastach na świecie będzie mieszkać około 60% populacji ludzkości (Roesner, 1999).

W niniejszej pracy szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu aspektów technicznych realizacji idei zrównoważonego rozwoju w obrębie systemów odwodnieniowych terenów miejskich zarówno w dużej skali miasta, dzielnicy, jak i poszczególnych obiektów budowlanych.

Spis treści:

1. Wstęp
Literatura .11

2. Idea zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi
Literatura  20

3. Uwarunkowania prawne zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi
Literatura  24

4. Charakterystyka wód opadowych
Literatura  28

5. Podstawy hydrologiczne procesu retencji i infiltracji wód deszczowych
5.1. Obieg wody w przyrodzie 30
5.2. Zlewnia i obieg wody w zlewni . 31
5.3. Opady i osady atmosferyczne  34
5.3.1. Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych 34
5.3.2. Charakterystyka opadów atmosferycznych  36
5.4. Spływ powierzchniowy wody . 38
5.5. Retencja zlewni. 41
5.5.1. Wprowadzenie  41
5.5.2. Intercepcja wody przez roślinność . 41
5.5.3. Retencja terenowa  41
5.5.4. Retencja gruntowa  41
5.5.5. Retencja śniegowa i lodowa . 42
5.5.6. Retencja zbiornikowa i retencja koryt rzecznych. 43
5.6. InÞ ltracja wody do gruntu . 43
5.7. Odpływ podziemny wód  44
5.8. Parowanie . 45
5.9. Występowanie wody w gruncie . 46
5.9.1. Wprowadzenie  46
5.9.2. Wody inÞ ltruj$ce  46
5.9.3. Wody podziemne niezwiązane z dzisiejszym obiegiem . 47
Literatura  48

6. Podstawowe właściwości hydrogeologiczne gruntu
6.1. Wprowadzenie . 49
6.2. Wodoprzepuszczalność gruntu  49
6.3. Porowatość gruntu . 51
6.4. Wodochłonność gruntu  52
6.5. Odsączalność gruntu  53
Literatura  53

7. Sieci odwodnieniowe
7.1. Wprowadzenie . 54
7.2. Systemy kanalizacyjne  54
7.2.1. Kanalizacja ogólnospławna  54
7.2.2. Kanalizacja rozdzielcza  55
7.2.3. Kanalizacja półrozdzielcza . 57
7.3. Wymiarowanie sieci odwodnieniowych  58
7.3.1. Podstawy hydrologiczne obliczeń sieci odwodnieniowych . 58
7.3.2. Modelowanie hydrodynamiczne  61
7.3.3. Metoda granicznych natężeń deszczu  63
7.3.4. Metoda sta ych natężeń deszczu. 63
Literatura  65

8. Wybór systemów zagospodarowania wód opadowych na terenach o różnym przeznaczeniu
Literatura  72

9. Zbieranie i odprowadzanie wód deszczowych
9.1. Wprowadzenie . 74
9.2. Muldy przydrożne 74
9.2.1. Muldy trawiaste  75
9.2.2. Mulda brukowana . 75
9.2.3. Mulda z elementów prefabrykowanych . 75
9.3. Rowy odwadniające . 75
9.3.1. Rowy przydrożne . 75
9.3.2. Rowy stokowe  76
9.4. Rynny odwadniające  77
9.4.1. Rynna przykrawężnikowa  77
9.4.2. Rynna wahadłowa  77
9.4.3. Rynna muldowa  77
9.4.4. Rynna skrzynkowa . 79
9.4.5. Rynna szczelinowa . 80
9.5. Tradycyjne wpusty deszczowe  81
9.5.1. Wprowadzenie  81
9.5.2. Nasada jednospadowa  85
9.5.3. Nasada muldowa  85
9.5.4. Nasada z wlewem bocznym i nasada kombinowana 86
9.6. Separacyjne wpusty deszczowe . 86
9.7. Krawężniki odwadniające 88
9.8. Innowacyjne przewody multimedialne  88
9.9. Wymiarowanie przekrojów przewodów i kanałów częściowo wypełnionych  90
Literatura  92

10. Powierzchniowa infiltracja wód opadowych
10.1. Wprowadzenie . 93
10.2. Naturalne nawierzchnie infiltracyjne . 93
10.3. Nawierzchnie infiltracyjne o podwyższonej nośności . 93
10.4. Niecki i zbiorniki infiltracyjne . 97
10.5. Rowy chłonne . 108
Literatura  109

11. Podziemna infiltracja wód opadowych
11.1. Wprowadzenie 110
11.2. Skrzynki i komory rozsączające .110
11.3. Studnie chłonne . 120
11.4. Rigole 123
Literatura  128

12. Kolmatacja urządzeń infiltracyjnych
Literatura  130

13. Retencjonowanie wód opadowych
13.1. Wprowadzenie . 131
13.2. Niecki filtracyjne . 131
13.3. Zbiorniki retencyjno-filtracyjne . 133
13.4. Zbiorniki retencyjne  136
13.4.1. Wprowadzenie  136
13.4.2. Lokalizacja i zadania odciążających zbiorników retencyjnych w systemach kanalizacyjnych
13.4.3. Zbiorniki terenowe . 141
13.4.4. Kanalizacyjne jednokomorowe zbiorniki grawitacyjne . 146
13.4.5. Kanalizacyjne wielokomorowe zbiorniki grawitacyjne  147
13.4.6. Kanalizacyjne wielokomorowe zbiorniki grawitacyjno-pompowe i pompowe . 151
13.4.7. Kanalizacyjne wielokomorowe zbiorniki grawitacyjno-podciśnieniowe . 164
13.4.8. Podstawy wymiarowania wymaganej pojemności kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
13.4.9. Uproszczone metody wymiarowania jednokomorowych kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
13.4.10. Uproszczone metody wymiarowania wielokomorowych kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
13.4.11. Sposoby płukania zbiorników  173
13.5. Kanały retencyjne  177
13.6. Dachy zielone  184
13.7. Dachy podpiłtrzone . 200
Literatura  201

14. Oczyszczanie wód opadowych
14.1. Wprowadzenie . 205
14.2. Rola roślinności w oczyszczaniu wód opadowych 205
14.3. Urządzenia do oczyszczania wody opadowej we wpustach ulicznych . 207
14.4. Koryta Þ ltracyjne  210
14.5. Sedymentacyjne koryta odwodnieniowe . 212
14.6. Rowy filtracyjne . 214
14.7. Filtry gruntowe  215
14.8. Pasaże roślinne . 216
14.9. Stawy sedymentacyjne . 217
14.10. Osadniki wód opadowych . 218
14.11. Separatory substancji ropopochodnych  221
14.12. Studnie osadowe . 228
14.13. Hydroseparatory  230
14.14. Urządzenia kompaktowe . 232
Literatura  233

15. Gospodarcze wykorzystanie wód opadowych
15.1. Wprowadzenie . 236
15.2. Konfiguracja instalacji do gospodarczego wykorzystania wód opadowych
15.3. Efektywność działania systemu w warunkach polskich  241
Literatura  244

16. Pomiary przepływu w systemach odwodnieniowych
16.1. Pomiary przepływu ścieków w sieciach odwodnieniowych . 246
16.2. Pomiar spiętrzenia . 247
16.2.1. Koryta pomiarowe  247
16.2.2. Koryto Venturiego  247
16.2.3. Koryto Parshalla . 249
16.2.4. Koryto Khafagi . 250
16.2.5. Koryto Palmera-Bowlusa . 250
16.3. Przelewy pomiarowe . 252
16.3.1. Wprowadzenie  252
16.3.2. Przelewy cienkościenne . 254
16.3.3. Przelewy o kształcie praktycznym i szerokiej koronie  257
16.4. Ultradźwiękowe metody pomiaru przepływu mediów  257
16.4.1. Wprowadzenie  257
16.4.2. Przepływomierze ultradźwiękowe wykorzystujące korelację krzyżową
16.4.3. Przepływomierze profilujące  259
16.5. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej  260
16.6. Lokalny punktowy pomiar prędkości  262
16.6.1. Wprowadzenie  262
16.6.2. M ynek hydrometryczny  262
16.6.3. Ultradźwiękowe mierniki prędkości  263
Literatura  263

17. Regulowanie przepływu w systemach odwodnieniowych
17.1. Wprowadzenie . 264
17.2. Regulatory wirowe  264
17.3. Regulatory korytkowe . 268
17.4. Regulatory zwężkowe 269
17.5. Regulatory pływakowe  270
17.6. Regulatory wagowe . 272
17.7. Regulatory strumieniowe . 272
17.8. Regulatory kompaktowe  273
17.9. Sposoby montażu regulatorów przepływu  273
Literatura  274

Cena:    69.30   55.44zł


Zrównoważone systemy odwodnienia miastKsiążka informatyczna: Zrównoważone systemy odwodnienia miast
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.