księgarnia informatyczna aton.pl

Zarządzanie przestrzenią miasta

Wydawnictwo CEDEWU

Cena:    51.00   42.33zł

Zarządzanie przestrzenią miasta


Autor: Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak
ISBN: 978-83-7556-094-7
Ilość stron: 224
Data wydania: 05/2012
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: CEDEWU


W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat zarządzania przestrzenią miasta - zarówno z punktu widzenia inwestorów, innych użytkowników przestrzeni oraz samorządów.

Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.:
- wykorzystywania poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią,
- kształtowania przestrzeni mieszkaniowej miast,
- finansowych aspektów i konsekwencji zarządzania przestrzenią.

W książce poza konkretnymi propozycjami rozwiązań podawane są liczne przykłady miast prowadzących poprawną politykę w zakresie zarządzania przestrzenią.

Spis treści:

Rozdział 1. Podstawowe instrumenty i uwarunkowania zarządzania przestrzenią w Polsce
1.1. Przestrzeń 9
1.2. Gospodarka przestrzenna i polityka przestrzenna 11
1.3. Podstawowe zasady polityki przestrzennej 14
1.4. Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią 17
1.5. Uwarunkowania zarządzania przestrzenią w mieście a funkcje miasta 20
1.6. Zarządzanie przestrzenią przy wykorzystaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wybranych miastach - wyniki badań 22

Rozdział 2. Rola urbanisty w procesie zarządzania przestrzenią
2.1. Udział urbanisty w definiowaniu polityki przestrzennej samorządu - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 30
2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - podstawowy instrument zarządzania przestrzenią 36
2.3. Z kim powinien współpracować samorząd lokalny - czyli wybór urbanisty 42

Rozdział 3. Środowiskowe uwarunkowania polityki przestrzennej
3.1. Świadczenia ekosystemów a jakość życia w mieście 48
3.2. Zagrożenia środowiska przyrodniczego w mieście 56
3.3. Środowisko przyrodnicze jako wyzwanie dla polityki przestrzennej 61

Rozdział 4. Finansowe instrumenty zarządzania przestrzenią miast
4.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a wartość nieruchomości 68
4.2. Renta planistyczna 69
4.3. Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości 71
4.4. Opłata adiacencka a kształtowanie przestrzeni 73
4.5. Zarządzanie przestrzenią a budżet miasta 77
4.6. Opłata adiacencka w gminach województwa zachodniopomorskiego 80
4.7. Renta planistyczna w wybranych miastach Polski 82

Rozdział 5. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta jako cel miejskiej polityki przestrzennej
5.1. Polityka miejska Unii Europejskiej 86
5.2. Miejska polityka przestrzenna w warunkach polskich 86
5.3. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców a miejska polityka przestrzenna 89
5.4. Stopień zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w polskich miastach - badania empiryczne 91

Rozdział 6. Rozwój nowoczesnej działalności gospodarczej w mieście jako cel polityki przestrzennej
6.1. Miasto i jego miejsce we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej - ujęcie teoretyczne 99
6.2. Narzędzia Strategic Policy Intelligence w zarządzaniu miastem 112
6.3. Znaczenie działalności sektora kreatywnego oraz sektora ICT w rozwoju miast uczących się 120

Rozdział 7. Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta
7.1. Istota i cele aktywnej gospodarki nieruchomościami miast 129
7.1.1. Określenie pojęcia gospodarki nieruchomościami 129
7.1.2. Cele gospodarki nieruchomościami w miastach 132
7.1.3. Cechy aktywnej i pasywnej gospodarki nieruchomościami 134
7.2. Instrumenty aktywnej gospodarki nieruchomościami i determinanty ich stosowania 136
7.2.1. Klasyfikacja instrumentów gospodarki nieruchomościami 136
7.2.2. Kryteria wyboru i efekty oddziaływania instrumentów gospodarki nieruchomościami 138
7.2.3. Bariery prowadzenia aktywnej gospodarki nieruchomościami w miastach 140
7.3. Proinwestycyjna (aktywna) gospodarka gruntami w miastach 144
7.3.1. Kształtowanie zasobów nieruchomości własnych 144
7.3.2. Oferty lokalizacyjne i strefy aktywności gospodarczej 149
7.4. Podatki i opłaty od nieruchomości oraz ich znaczenie w aktywnej gospodarce nieruchomościami 152
7.5. Inwestycje publiczne w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast i warunków życia mieszkańców 157

Rozdział 8. Polityka przestrzenna i zarządzanie w obszarach metropolitalnych
8.1. Polityka przestrzenna w obszarach metropolitalnych - wierzchołek góry lodowej 163
8.2. Podejście konceptualne - co podpowiada teoria? 167
8.3. Podejście pragmatyczne - co podpowiadają przykłady niemieckie? 169
8.4. Próby metropolitalnego zarządzania i polityki przestrzennej w Polsce 178

Rozdział 9. Polityka przestrzenna w małych miastach
9.1. Planowanie polityki przestrzennej w małych miastach 199
9.2. Realizacja polityki przestrzennej w małych miast 202
9.3. Podsumowanie - specyfika polityki przestrzennej małych miast 205

Cena:    51.00   42.33zł


Zarządzanie przestrzenią miastaKsiążka informatyczna: Zarządzanie przestrzenią miasta
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.