księgarnia informatyczna aton.pl

Vademecum organizacji gospodarki magazynowej

Wydawnictwo ODDK

Cena:    157.50   133.88zł

Vademecum organizacji gospodarki magazynowej


Autor: Zdzisław Dudziński

ISBN: 978-83-7426-733-5

Ilość stron: 322

Data wydania: 01/2012

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: ODDK


Tematyka Vademecum koncentruje się głównie na omawianiu podstawowych zagadnień organizacji gospodarki magazynowej z uwzględnieniem jej zadań w procesach logistycznych, a także na przedstawianiu zasad i praktycznych rozwiązań dotyczących usprawnienia organizacji gospodarki magazynowej w zakresie dostosowania jej do nowoczesnych technologii i aktualnych kierunków rozwoju dystrybucji i obrotu magazynowego oraz możliwości wprowadzenia nowoczesnych systemów informatycznych.

W Vademecum omówiono m.in.:
• zasady planowania i realizacji potrzeb magazynowych,
• zadania magazynów w łańcuchu logistycznym,
• zasady i podstawy organizacji gospodarki magazynowej,
• zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów,
• zasady opracowywania dokumentacji magazynowej,
• organizację gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
• podstawowe stanowiska w magazynach (zakresy obowiązków i czynności, wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników, uprawnienia pracowników, obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera),
• zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych oraz wzory umów o odpowiedzialności materialnej,
• inwentaryzację,
• koszty magazynowania,
• podstawowe metody i mierniki oceny gospodarki magazynowej.

Vademecum jest przeznaczone dla magazynierów, pracowników nadzorujących pracę magazynów oraz projektantów i organizatorów nowych magazynów. Może być także przydatne studentom szkół ekonomicznych i słuchaczom kursów dokształcających w dziedzinie logistyki i gospodarki magazynowej.

Rozdziały:

I. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych
1. Podstawowe przesłanki tworzenia magazynów
2. Przesłanki logistyczne tworzenia magazynów
3. Czynniki ekonomiczno-techniczne tworzenia magazynów
4. Podstawowe czynniki lokalizacji magazynów
5. Wytyczne techniczno-ekonomiczne do projektowania nowego magazynu

II. Zadania magazynów w łańcuchu logistycznym
1. Co to jest logistyka?
2. Geneza logistyki
3. Warunki funkcjonowania systemów logistycznych
4. Infrastruktura logistyki magazynowej
5. Zakres zadań logistyki magazynowej
6. Zasady wdrażania systemów logistycznych w gospodarce magazynowej
7. Korzyści stosowania zasad logistyki w gospodarce magazynowej
8. Wdrażanie zasad logistyki w gospodarce magazynowej
9. Centra Logistyczne
10. Magazyny czasowego składowania

III. Zasady i podstawy organizacji gospodarki magazynowej
1. Organizacja gospodarki magazynowej jako element systemu logistycznego Przedsiębiorstwa
2. Istota organizacji gospodarki magazynowej
3. Podstawy formalnoprawne organizacji gospodarki magazynowej
a. Zakres tematyczny instrukcji magazynowej
b. Zakres tematyczny Regulaminu Pracy Magazynu
c. Wymagania norm ISO w zakresie organizacji gospodarki magazynowej
d. Struktury organizacji gospodarki magazynowej
e. Usprawnienia struktury organizacyjnej i zarządzania gospodarką magazynową
f. Outsourcing w organizacji gospodarki magazynowej

IV. Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów
1. Odbiór wyrobów i materiałów
2. Odbiór przesyłek kolejowych
3. Odbiór przesyłek samochodowych
4. Odbiór przesyłek pocztowych
5. Inne formy odbioru
6. Odbiór jakościowy
7. Postępowanie reklamacyjne
8. Zasady wystawiania upoważnień do odbioru wyrobów z magazynu
9. Przyjęcie wyrobów i materiałów
10. Wydanie wyrobów i materiałów

V. Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów
1. Zasady opracowywania dokumentacji i ewidencji zapasów
2. Dokumentowanie przyjęcia i wydania oraz obieg dowodów
a. Dokumentowanie przyjęcia wyrobów i materiałów oraz depozytów do magazynu
b. Dokumentowanie wydania wyrobów i materiałów z magazynu

VI. Organizacja gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w magazynach
1. Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki opakowaniami
6.2. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
3. Organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie
4. Organizacja gospodarki opakowaniami własnymi
5. Organizacja gospodarki opakowaniami obcymi
6. Organizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użytku

VII. Personel magazynowy – prawa, obowiązki i zakresy czynności
1. Podstawowe stanowiska – zakresy czynności
a. Kierownik zespołu magazynów
b. Rola i zadania kierownika magazynu
c. Magazynier
d. Pracownik prowadzący ewidencję magazynową
e. Robotnicy magazynowi
f. Rewident magazynów
g. Dyspozytor magazynowych urządzeń mechanicznych
h. Dyspozytor transportu magazynoweego
i. Konserwator mechanicznych urządzeń magazynowych
j. Konserwator zapasów magazynowych
k. Operator magazynowych urządzeń mechanicznych
2. Czynności związane z zabezpieczeniem magazynu
3. Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynowych
4. Uprawnienia pracowników magazynowych
5. Obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera

VIII. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych
1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
2. Podstawowe przepisy i zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych
a. Postanowienia ogólne
b. Postanowienia szczegółowe
3. Odpowiedzialność indywidualna
4. Zasady wspólnej odpowiedzialności – regulacje prawne
5. Odpowiedzialność wspólna a umowa o pracę
6. Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu
7. Zmiany w przepisach dotyczących wspólnej odpowiedzialności
8. Odpowiedzialność porządkowa personelu magazynowego

IX. Inwentaryzacja w magazynach – zasady i wskazówki praktyczne
1. Istota, cel i podstawa inwentaryzacji
a. Zakres tematyczny instrukcji inwentaryzacyjnej
b. Zakres tematyczny zarządzenia kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
c. Inwentaryzacja opakowań
d. Inwentaryzacja narzędzi, odzieży ochronnej i urządzeń pomiarowych
2. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
3. Metody i zakres inwentaryzacji
4. Rodzaje i formy inwentaryzacji
5. Organizacja prac inwentaryzacyjnych i etapy inwentaryzacji
a. Zakres zadań osób i komórek organizacyjnych w zakresie inwentaryzacji
b. Etapy inwentaryzacji
c. Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji
d. Ustalenie stanu zapasów
e. Kontrola spisu
f. Prace związane z zakończeniem spisu
g. Zestawienie czynności związanych ze spisem
h. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz przyczyny ich powstania
i. Typowe nieprawidłowości występujące w trakcie prac inwentaryzacyjnych
j. Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
k. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej
l. Inwentaryzacja w magazynach wysokiego składowania
m. Inwentaryzacja materiałów sypkich i kawałkowych

X. Koszty magazynowania
1. Istota i zakres kosztów magazynowania
2. Struktura kosztów magazynowania
a. Koszty proste
b. Koszty złożone
c. Niedobory i szkody ponadnormatywne oraz inne straty losowe powstałe w procesie magazynowania
e. Inne kryteria podziału kosztów magazynowania
3. Czynniki kształtujące wielkość kosztów magazynowania

XI. Metody i mierniki oceny gospodarki magazynowej
1. Istota i cel oceny gospodarki magazynowej
2. Metody oceny gospodarki magazynowej
3. Mierniki syntetyczne oceny gospodarki magazynowej
a. Mierniki kosztów magazynowania
b. Mierniki obrotu magazynowego
c. Miernik przepustowości magazynu
4. Mierniki analityczne oceny gospodarki magazynowej
a. Mierniki oceny zapasów
b. Mierniki oceny budowli magazynowych
c. Mierniki oceny wyposażenia magazynowego
d. Mierniki oceny organizacji gospodarki magazynowej

Załącznik Nr 1. Wykaz aktów prawnych dotyczących organizacji gospodarki magazynowej
Załącznik Nr 2. Wykaz ważniejszych przepisów prawnych dotyczących gospodarki opakowaniami
Załącznik nr 3. Wykaz ważniejszych polskich i europejskich norm dotyczących gospodarki opakowaniami
Załącznik Nr 4. Wykaz aktów prawnych z zakresu norm ubytków naturalnych
Załącznik nr 5. Wykaz ważniejszych Polskich Norm dotyczących gospodarki magazynowej

Cena:    157.50   133.88zł


Vademecum organizacji gospodarki magazynowejKsiążka informatyczna: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.