księgarnia informatyczna aton.pl

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Cena:    79.00zł

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Komentarz

Autor: Czesław Martysz, Grażyna Szpor, Kajetan Wojsyk

ISBN: 978-83-7526-201-8

ilość stron: 340

Data wydania: 2007

Ustawa o informatyzaji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne reguluje - chaotyczny dotąd - proces informatyzacji szeroko pojętej administracji publicznej.

Ustanowione w niej powszechne zasady planowania, standaryzacji, atestacji, rejestracji i kontroli zasadniczo zmieniają w tym zakresie uprawnienia i obowiązki podmiotów gospodarczych oraz obywateli.

Poruszony w komentarzu temat został opracowany przez prawników i informatyka.

Stan prawny na 1 marca 2007 roku

Rozdziały:

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Wykaz skrótów      9
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne      11
Wprowadzenie     11

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE      22
Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy]      23
Art. 2 [Zakres podmiotowy ustawy]      29
Art. 3 [Objaśnienia użytych w ustawie określeń]      36
Art. 4 [Reguły kolizyjne]      48

Rozdział 2. PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA ORAZ PROJEKTY INFORMATYCZNE O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU      54
Art. 5 [Cele Planu Informatyzacji Państwa]      55
Art. 6 [Tryb ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa]      64
Art. 7 [Instrumenty realizacji Planu Informatyzacji Państwa]      69
Art. 8 [Tryb ustanawiania ponadsektorowego projektu informatycznego]      72
Art. 9 [Tryb ustanawiania sektorowego projektu informatycznego]      75
Art. 10 [Wytyczne do rozporządzenia o projektach informatycznych]      76
Art. 11 [Wnioski o ustanowienie projektu informatycznego]      78
Art. 12 [Dotacje wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego]      79

Rozdział 3. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE UŻYWANE DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, REJESTRY PUBLICZNE ORAZ WYMIANA INFORMACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MIĘDZY PODMIOTAMI PUBLICZNYMI     87
Art. 13 [Obowiązki związane z używaniem systemów teleinformatycznych]      90
Art. 14 [Obowiązki związane z prowadzeniem rejestrów publicznych]      97
Art. 15 [Nieodpłatny dostęp do danych rejestrowych]      101
Art. 16 [Obowiązki związane z wymianą informacji]      110
Art. 17 [Rada Informatyzacji]      126
Art. 18 [Tryb określania minimalnych wymagań]      133
Art. 19 [Prowadzenie Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów publicznych]      138
Art. 20 [Zgłaszanie danych do Krajowej Ewidencji]      144

Rozdział 4. BADANIE ZGODNOŚCI OPROGRAMOWANIA INTERFEJSOWEGO Z ROZWIĄZANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE ORAZ KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY      149
Art. 21 [Badanie interoperacyjności]      151
Art. 22 [Egzekwowanie interoperacyjności]      158
Art. 23 [Badanie interoperacyjności przez podmiot publiczny mający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania]      161
Art. 24 [Wyłączenie obowiązku badania interoperacyjności]      162
Art. 25 [Zakres kontroli zgodności z minimalnymi wymaganiami]      163
Art. 26 [Upoważnienie do kontroli zgodności z minimalnymi wymaganiami]      169
Art. 27 [Uprawnienia kontrolera]      170
Art. 28 [Kwalifikacje kontrolera]      173
Art. 29 [Wyłączenie kontrolera]      176
Art. 30 [Obowiązki kontrolowanego]      176
Art. 31 [Sporządzanie protokołu kontroli]      179
Art. 32 [Zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu]      180
Art. 33 [Odmowa podpisania protokołu]      181
Art. 34 [Upoważnienie do konkretyzacji zasad kontroli]      182
Art. 35 [Wystąpienie pokontrolne]      186

Rozdział 5. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH      188
Art. 36 [Zmiany w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego]      188
Art. 37 [Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach]      206
Art. 38 [Zmiany w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych]      214
Art. 39 [Zmiany w ustawie o muzeach]      215
Art. 40 [Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych]      218
Art. 41 [Zmiany w ustawie o finansach publicznych]      228
Art. 42 [Zmiany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych]      229
Art. 43 [Zmiany w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym]      245
Art. 44 [Zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej]      247
Art. 45 [Zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym]      252
Art. 46 [Zmiany w ustawie o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym]      258
Art. 47 [Zmiany w ustawie o systemie oceny zgodności]      260
Art. 48 [Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych]      263
Art. 49 [Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej]      269
Art. 50 [Zmiany w ustawie o pomocy społecznej]      273
Art. 51 [Zmiany w ustawie o wyrobach medycznych]      280
Art. 52 [Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]      282

Rozdział 6. PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE, PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE      285
Art. 53 [Termin przedstawienia projektu Planu Informatyzacji]      286
Art. 54 [Termin powołania Rady Informacji]      286
Art. 55 [Termin udostępnienia danych z krajowej ewidencji]      286
Art. 56 [Termin przekazania danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych]      287
Art. 57 [Termin udostępniania testów akceptacyjnych]      287
Art. 58 [Termin dostosowania systemów teleinformatycznych albo rejestrów publicznych
do wymogów ustaw]      288
Art. 59 [Termin dostosowania systemu informatycznego ZUS do wymogów ustawy]      289
Art. 60 [Termin stosowania dotychczasowego systemu przekazywania dokumentów do ZUS]      289
Art. 61 [Wykładnia dotychczasowych przepisów o informatyzacji]      290
Art. 62 [Termin pełnego dostosowania terminologii w ustawach odrębnych]      291
Art. 63 [Termin obowiązywania dotychczasowych przepisów wykonawczych]      292
Art. 64 [Wejście w życie ustawy]      292
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne      295

Cena:    79.00zł


Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne KomentarzKsiążka informatyczna: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Komentarz
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.