księgarnia informatyczna aton.pl

Systemy logistyczne Część 2

Wydawnictwo Difin

Cena:    40.00   34.00zł

Systemy logistyczne Część 2


Autor: T. Nowakowski

ISBN: 978-83-7641-107-1

Ilość stron: 396

Data wydania: 09/2011

Format: B5

Wydawnictwo: Difin


W podręczniku bardzo szczegółowo omówiono podstawowe pojęcia z zakresu ekologistyki. Scharakteryzowano ekologistykę odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych

 Zasadnicza część podręcznika poświęcona jest zagadnieniom logistyki miejskiej, infrastrukturze przesyłowej i transportowej. W tej części omówiono również problematykę zarządzania kryzysowego w mieście. Oddzielne rozdziały poświęcone są logistyce wojskowej, szpitalnej, pocztowej oraz hotelarskiej.

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Znalazły się w nim wiadomości dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, również w ujęciu logistycznym.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011.

Rozdziały:

Rozdział 1. Logistyki fakultatywne

Rozdział 2. Ekologistyka
2.1. Pojęcia podstawowe
2.2. Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadami
2.3. Bilanse ekologiczne w systemach logistycznych
2.4. Projektowanie wyrobów zorientowanych na recykling
2.5. Proekologiczne systemy zarządzania
2.6. Ekologistyka stałych odpadów komunalnych
2.6.1. System gromadzenia odpadów komunalnych
2.6.2. System zbiórki odpadów komunalnych
2.6.3. Recykling odpadów
2.6.4. Organizacja składowisk odpadów
2.7. Ekologistyka odpadów opakowaniowych
2.7.1. System zbiórki odpadów opakowaniowych
2.7.2. System sortowania odpadów opakowaniowych
2.7.3. System opłat produktowych

Rozdział 3. Logistyka miejska
3.1. Logistyka miejska – geneza, definicja, cele i zadania
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Jak powstało miasto
3.1.3. Miasto – relacje, zależności, zasady
3.1.3.1. Poczucie bezpieczeństwa w dużej grupie ludzkiej
3.1.3.2. Władze miejskie
3.1.3.3. Urbanizacja
3.2. Miejska infrastruktura przesyłowa
3.2.1. Wodociągi i kanalizacja
3.2.2. Gazociąg
3.2.3. Sieć elektryczna
3.2.4. Telegraf, sieć telefoniczna i Internet
3.2.5. Sieć ciepłownicza
3.3. Zarządzanie infrastrukturą przesyłową
3.3.1. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne
3.3.2. Miejska sieć gazowa
3.3.3. Miejska sieć elektroenergetyczna
3.3.4. Sieci telekomunikacyjne w mieście
3.3.5. Miejska sieć ciepłownicza
3.4. Miejska infrastruktura transportowa
3.4.1. Drogi kołowe
3.4.2. Drogi szynowe
3.4.3. Drogi wodne
3.4.4. Inne środki transportu
3.5. Zarządzanie infrastrukturą transportową w mieście
3.5.1. Drogi kołowe
3.5.2. Drogi szynowe
3.5.3. Drogi wodne
3.6. Transport pasażerski
3.6.1. Transport indywidualny
3.6.2. Transport zbiorowy
3.7. Sterowanie transportem pasażerskim
3.7.1. Analiza kosztów eksploatacji komunikacji zbiorowej
3.7.2. Zarządzanie komunikacją zbiorową
3.7.3. Rozbudowa komunikacji zbiorowej
3.8. Transport towarowy
3.8.1. Zagadnienie ogólne transportu ładunków w miastach
3.9. Zarządzanie transportem towarowym w miastach, lokalizacja centrów logistycznych i zakładów przemysłowych
3.9.1. Przykłady logistycznego zarządzania ruchem ładunków w mieście
3.9.2. Miejskie centra logistyczne
3.9.3. Lokalizacja zakładów przemysłowych
3.10. Zarządzanie kryzysowe w mieście
3.10.1. Ratownictwo medyczne – ochrona zdrowia ludności
3.10.2. Ochrona przeciwpożarowa
3.10.3. Katastrofy i obrona cywilna
3.10.4. Ochrona przeciwpowodziowa miast
3.10.5. Porządek publiczny
3.10.6. Środowisko życia mieszkańców miast
3.10.6.1. Zanieczyszczenie powietrza w mieście
3.10.6.2. Związek smogu i motoryzacji
3.10.6.3. Podsystem gospodarki odpadami w miastach
3.11. Technologie teleinformatyczne w logistyce miejskiej
3.11.1. Systemy łączności
3.11.2. Systemy lokalizacji i monitorowania

Rozdział 4. Istota i zakres logistyki wojskowej
4.1. Istota logistyki wojskowej, system logistyczny sił zbrojnych, kierowanie logistyką wojskową
4.2. Zabezpieczenie materiałowe, techniczne i medyczne wojsk, transport i ruch wojsk, infrastruktura wojskowa, kontraktowanie dostaw i usług
4.3. Logistyka wielonarodowa NATO
4.4. Standaryzacja systemów zaopatrywania
4.5. Logistyka kryzysowa
4.5.1. Determinanty organizacji logistyki w sytuacji kryzysowej
4.5.2. Zasady organizacji logistyki w sytuacjach kryzysowych
4.5.3. Potrzeby logistyczne w strefach zagrożeń
4.5.4. Udział sił zbrojnych w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu

Rozdział 5. Logistyka szpitalna
5.1. Istota logistyki szpitalnej
5.1.1. Pojęcie i specyfika logistyki szpitalnej
5.1.2. Strumienie materiałowe w szpitalach
5.1.3. Strumienie osób w szpitalach
5.1.4. Strumienie informacji w szpitalach
5.1.5. Odpowiedzialność za realizację funkcji logistycznych szpitala
5.2. Możliwości usprawnienia procesów logistycznych w szpitalach
5.2.1. Usprawnienie procesów logistycznych szpitala w sferze zaopatrzenia
5.2.2. Outsourcing w szpitalach
5.2.3. Informatyzacja szpitali
5.3. Państwowe ratownictwo medyczne w Polsce
5.3.1. Planowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce
5.3.2. Organizacja systemu ratownictwa medycznego w województwie
5.3.3. Organizacja centrów urazowych

Rozdział 6. Logistyka pocztowa
6.1. Charakterystyka działalności i podstawy funkcjonowania Poczty Polskiej
6.2. Struktura poczty polskiej
6.3. Usługi oferowane przez Pocztę Polską
6.4. Logistyka w P.P.U.P. Poczta Polska
6.4.1. Zmechanizowany system sortowania paczek
6.4.2. Zmechanizowany system opracowania przesyłek listowych

Rozdział 7. Logistyka hotelarska
7.1. Wprowadzenie
7.1.1. Menedżer-logistyk hotelu
7.1.2. Catering
7.2. Kontrola zapasów
7.2.1. Technologia informacyjna w identyfikacji logistycznego łańcucha dostaw w hotelu Radisson
7.3. System cook&chill
7.3.1. Świeża prasa

Rozdział 8. Zarządzanie – podstawowe pojęcia
8.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem
8.2. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
8.3. Zarządzanie personelem
8.4. Motywowanie
8.5. Ekonomiczne i pozaekonomiczne środki wykorzystywane w procesie motywowania
8.6. Współczesne teorie motywowania
8.7. Logistyka w przedsiębiorstwie – struktura

Cena:    40.00   34.00zł


Systemy logistyczne Część 2Książka informatyczna: Systemy logistyczne Część 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.