księgarnia informatyczna aton.pl

Społeczeństwo sieci Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena:    69.90   51.73zł

Społeczeństwo sieci Wydanie 2


Autor: Manuel Castells
ISBN: 978-83-01-16294-8
Ilość stron: 560
Data wydania: 04/2013 (wydanie 2)
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN


Manuel Castells w Społeczeństwie sieci

• analizuje społeczną i ekonomiczną dynamikę przemian związanych z rewolucją technologiczną,
• na podstawie badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Europie tworzy własną systematyczną teorię społeczeństwa informacyjnego, która zwraca uwagę na rosnący wpływ technologii informacyjnych na współczesny świat,
• opisuje globalną gospodarkę jako nieustanny przepływ informacji i kapitału, które wpływają zarówno na produkcję, jak i konsumpcję,
• wskazuje, że podstawową przestrzenią walk politycznych stają się obecnie media.

Rozdziały:

Prolog SIEĆ I SELF 43
Technika, społeczeństwo i zmiana historyczna
Informacjonizm, industrializm, kapitalizm, etatyzm: sposoby rozwoju i sposoby produkcji 54
Informacjonizm i kapitalistyczna pierestrojka                58
Self w społeczeństwie informacyjnym                     61
Słowo o metodzie

Rozdział 1 REWOLUCJA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH 67
Która rewolucja?                             67
Nauki wypływajàce z rewolucji przemysłowej                 71
Historyczny przebieg rewolucji technologii informacyjnych           76
Mikroinżynieria makrozmian: elektronika i informacja            77
Stworzenie Internetu                          82
Technologie sieciowe i wszechobecna informatyka              87
Technologiczny przełom lat 70                     89
Technologie życia                           90
Kontekst społeczny i dynamika zmiany technologicznej            93
Modele, aktorzy i miejsca rewolucji technologii informacyjnych
Paradygmat technologii informacyjnej                    102

Rozdział 2 NOWA GOSPODARKA: INFORMACJONIZM, GLOBALIZACJA, USIECIOWIENIE 109
Produktywność, konkurencyjność i informacyjna gospodarka          110
Zagadka produktywności                        110
Czy produktywność oparta na wiedzy jest specyficzna dla informacyjnej gospodarki? 112
Informacjonizm a kapitalizm, produktywność i dochodowość         125
Historyczna specyfika informacjonizmu                  129
Gospodarka globalna: struktura, dynamika, geneza               131
Globalne rynki finansowe                        132
Globalizacja rynków towarów i usług: wzrost i transformacja handlu międzynarodowego
Globalizacja przeciw regionalizacji?                    139
Umiędzynarodowienie produkcji: wielonarodowe korporacje i międzynarodowe sieci produkcji
Produkcja informacyjna i selektywna globalizacja nauki i techniki       150
Globalizacja pracy?                          155
Geometria gospodarki globalnej: segmenty i sieci              157
Polityczna ekonomia globalizacji: kapitalistyczna restrukturyzacja, technologia
informacyjna i polityki państwa                     159
Nowa gospodarka                            170

Rozdział 3 PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE: KULTURA, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE GOSPODARKI INFORMACYJNEJ 183
Organizacyjne tory w przebudowie kapitalizmu i w przejściu od industrializmu do informacjonizmu
Od produkcji masowej do produkcji elastycznej               186
Małe firmy i kryzys wielkiej korporacji: mity i rzeczywistość         186
„Toyotyzm”: współpraca kierownictwa z pracownikami, praca wielofunkcyjna,
kontrola jakości na każdym etapie produkcji, redukcja niepewności      188
Sieci między firmami                          190
Korporacyjne sojusze strategiczne                     192
Horyzontalna korporacja i globalne sieci biznesu              193
Kryzys modelu korporacji pionowej i tworzenie się sieci firm         196
Łączenie sieci w sieciach: model Cisco                   197
Technologia informacyjna i przedsiębiorstwo sieciowe             200
Kultura, instytucje i organizacja ekonomiczna: wschodnioazjatyckie sieci gospodarcze 204
Typologia wschodnioazjatyckich sieci biznesu                205
Japonia                              205
Korea                              207
Chiny                              208
Kultura, organizacje i instytucje: azjatyckie sieci biznesu a państwo rozwojowe  209
Wielonarodowe przedsiębiorstwa, ponadnarodowe korporacje i międzynarodowe sieci 218
Duch informacjonizmu                          222

Rozdział 4 TRANSFORMACJA PRACY I ZATRUDNIENIA: PRACOWNICY SIECI, BEZROBOTNI I CZASOWNICY 227
Historyczna ewolucja zatrudnienia i struktury zawodowej w rozwiniętych krajach kapitalistycznych: G-7, 1920–2005
Postindustrializm, gospodarka oparta na usługach i społeczeństwo informacyjne 229
Transformacja struktury zawodowej w latach 1920–1970 oraz 1970–1990    234
Nowa struktura zawodowa                       240
Dojrzewanie społeczeństwa informacyjnego: prognozy zatrudnienia w XXI wieku 245
Rekapitulacja: ewolucja struktury zatrudnienia i jej implikacje dla porównawczych analiz społeczeństwa informacyjnego 
Czy istnieje globalna siła robocza?                      254
Proces pracy w paradygmacie informacyjnym                 260
Skutki technologii informacyjnych dla zatrudnienia: ku społeczeństwu bezrobotnych? 270
Praca i informacyjny podział: „czasownicy”                  282
Technologia informacyjna i restrukturyzacja stosunków między światem kapitału a światem pracy: dualizm społeczny czy społeczeństwa rozczłonkowane?
Aneks A. Tabele statystyczne do rozdziału 4  
Aneks B. Uwagi metodologiczne i odsyłacze statystyczne dla analizy zatrudnienia i struktury zawodowej krajów G-7, 1920–2005

Rozdział 5 KULTURA RZECZYWISTEJ WIRTUALNOŚCI: INTEGRACJA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, KONIEC MASOWEGO ODBIORCY I POWSTANIE INTERAKTYWNYCH SIECI
Od galaktyki Gutenberga do galaktyki McLuhana: powstanie kultury mediów masowych
Nowe media i dywersyfikacja masowej publiczności              368
Komunikacja za pośrednictwem komputera, kontrola instytucjonalna, sieci społeczne i wspólnoty wirtualne
Historia Minitelu: l’état et l’amour                    373
Konstelacja Internetu                          376
Społeczeństwo interaktywne                       386
Wielka fuzja: multimedia jako środowisko symboliczne             393
Kultura rzeczywistej wirtualności                      401

Rozdział 6 PRZESTRZEŃ PRZEPŁYWÓW 405
Zaawansowane usługi, przepływ informacji i globalne miasto          407
Nowa przestrzeń przemysłowa                       414
Codzienne życie w elektronicznym domku: koniec miast?            421
Transformacja form urbanistycznych: informacyjne miasto            425
Ostatnia granica amerykańskich przedmieść                425
Blaknàcy czar europejskich miast                     427
Urbanizacja trzeciego tysiąclecia: megamiasta                429
Teoria społeczna przestrzeni i teoria przestrzeni przepływów           435
Architektura końca historii                         442
Przestrzeń przepływów i przestrzeń miejsc                  447

Rozdział 7 NA KRAWĘDZI WIECZNOŚCI: BEZCZASOWY CZAS 453
Czas, historia i społeczeństwo                        454
Czas jako śródło wartości: globalne kasyno                  458
Nienormowany czas pracy i sieciowe przedsiębiorstwo             460
Kurczenie się i przeobrażanie czasu pracy w życiu               461
Zacieranie się cyklu życia: w kierunku społecznej arytmii?            467
Śmierć zaprzeczona                            473
Wojny błyskawiczne                            476
Wirtualny czas                              482
Czas, przestrzeń i społeczeństwo: krawędź wieczności

Zakończenie: SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE 491
Bibliografia                               499
Spis rysunków i fotografii                         539
Spis tabel                                541
Indeks nazwisk

Cena:    69.90   51.73zł


Społeczeństwo sieci Wydanie 2Książka informatyczna: Społeczeństwo sieci Wydanie 2
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.