księgarnia informatyczna aton.pl

Prawo zagospodarowania przestrzeni

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Cena:    129.00   103.20zł

Prawo zagospodarowania przestrzeni


Autor: Zbigniew Leoński , Marek Szewczyk , Maciej Kruś
ISBN: 978-83-264-3814-1
Ilość stron: 552
Data wydania: 10/2012
Oprawa: Twarda
Format: 17.0x25.0cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer


Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni, czyli:
• planowania przestrzennego,
• prawa budowlanego,
• publicznoprawnej ingerencji w reżim prawny nieruchomości.

Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sadów administracyjnych, Sadu Najwyższego i Trybunalu Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej.

Stan prawny: 1.07.2012 r.

Adresaci: Książka adresowana jest do szerokiego kręgu prawników - sędziów sadów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych. Będzie tez przydatna dla architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości, a także dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz kierunków, w ramach których podejmowana jest problematyka prawa zagospodarowania przestrzeni.

Rozdziały:

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział pierwszy. Geneza planowania przestrzennego

Rozdział drugi. Rozwój regulacji prawnych w Polsce
1. Po pierwszej wojnie światowej
2. Po drugiej wojnie światowej
3. Regulacje prawne z przełomu lat 50. i 60.
4. Zmiany zapoczątkowane w 1990 r.

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział pierwszy. Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Wprowadzenie
2. Zasada uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo
3. Zasada trzyszczeblowego wewnętrznie spójnego systemu aktów planowania przestrzennego
4. Zasada władztwa planistycznego przysługującego gminie
5. Zasada fachowości i odpowiedzialności osób przygotowujących projekty aktów planowania przestrzennego
6. Zasada ograniczonego prawa zagospodarowania terenu, do którego ma się tytuł prawny
7. Zasada ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych podmiotów

Rozdział drugi. System aktów planowania przestrzennego
1. Zarys systemu aktów planowania przestrzennego
2. Charakter prawny aktów planowania przestrzennego

Rozdział trzeci. Treść i forma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Charakter prawny studium oraz planu miejscowego
2. Treść i forma studium
3. Treść i forma planu miejscowego
4. Ogólna charakterystyka treści zawartych w planie miejscowym
5. Charakter prawny planu miejscowego
6. Forma planu miejscowego
7. Zależności między studium a planem miejscowym

Rozdział czwarty. Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Wprowadzenie
2. Tryb uchwalania studium
3. Tryb uchwalania planu miejscowego

Rozdział piąty. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Wprowadzenie
2. Skutki w zakresie wykonywania prawa własności i innych praw do nieruchomości
3. Skutki uchwalenia planu miejscowego w zakresie praw niemajątkowych
4. Wpływ planu miejscowego na wartość gruntów

Rozdział szósty. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1. Wprowadzenie
2. Istota decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3. Skutki wywoływane decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Zamierzenie inwestycyjne jako przesłanka faktyczna decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan miejscowy
6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a pozwolenie na budowę
7. Inwestycje wymagające uzyskania obu decyzji
8. Wzajemne oddziaływanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę
9. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
10. Tryb postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
11. Treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
12. Ograniczenia mocy obowiązującej udzielonej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
13. Obowiązek ewidencjonowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

CZĘŚĆ TRZECIA

Rozdział pierwszy. Istota prawa budowlanego
1. Wolność budowlana jako wolność człowieka
2. Ograniczenie wolności budowlanej
3. Ograniczenie prawa własności
4. Prawo zabudowy
5. Wolność budowlana jako zasada prawa

Rozdział drugi. Charakterystyka prawa budowlanego
1. Zakres pojęcia "prawo budowlane"
2. Przedmiot regulacji
3. Wpływ prawa europejskiego

Rozdział trzeci. Uczestnicy procesu budowlanego
1. Wprowadzenie
2. Inwestor
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
4. Projektant (nadzór autorski)
5. Kierownik budowy lub kierownik robót
6. Deregulacja zadań administracji

Rozdział czwarty. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
1. Wprowadzenie
2. Pozwolenie na budowę
3. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie
4. Rozbiórka obiektów budowlanych
5. Elementy wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiórkę)
6. Zatwierdzenie projektu budowlanego

Rozdział piąty. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
1. Rozpoczęcie budowy i prace przygotowawcze
2. Wejście na cudzą nieruchomość
3. Samowola budowlana
4. Użytkowanie obiektu budowlanego

Rozdział szósty. Utrzymanie obiektów budowlanych i katastrofa budowlana
1. Obowiązki właściciela lub zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego
2. Kompetencje organów nadzoru budowlanego
3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
4. Katastrofa budowlana

Rozdział siódmy. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
1. Wprowadzenie
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej
3. Pojęcie nadzoru i organy nadzoru budowlanego

Rozdział ósmy. Przepisy techniczno-budowlane
1. Pojęcie przepisów techniczno-budowlanych
2. Obowiązywanie przepisów techniczno-budowlanych
3. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

CZĘŚĆ CZWARTA

Rozdział pierwszy. Podziały nieruchomości
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania przepisów o administracyjnym zatwierdzaniu geodezyjnych podziałów nieruchomości na działki
3. Materialnoprawne uwarunkowania zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
4. Problematyka proceduralna
5. Wywłaszczenie podziałowe
6. Odszkodowanie
7. Opłaty adiacenckie

Rozdział drugi. Postępowanie scaleniowo-podziałowe
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania
3. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości
4. Tryb scalenia i ponownego podziału nieruchomości
5. Opłaty adiacenckie związane ze scaleniem i podziałem

Rozdział trzeci. Ustawowe prawo pierwokupu
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania prawa pierwokupu
3. Podmiot prawa pierwokupu
4. Materialnoprawne przesłanki ustawowego prawa pierwokupu
5. Tryb i forma wykonywania prawa pierwokupu
6. Warunki wykonania prawa pierwokupu

Rozdział czwarty. Wywłaszczenie nieruchomości
1. Wprowadzenie
2. Rys historyczny instytucji wywłaszczenia
3. Ogólna charakterystyka obecnych uregulowań prawnych
4. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
5. Podmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
6. Materialne przesłanki formalnego wywłaszczenia nieruchomości
7. Wymogi formalne wywłaszczenia nieruchomości
8. Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
9. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości
10. Odszkodowanie

Rozdział piąty. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
1. Wprowadzenie
2. Ewolucja stanowiska ustawodawcy w kwestii zwrotu nieruchomości wywłaszczonych
3. Przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
4. Krąg podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
5. Decyzja zwrotowa
6. Zasady rozliczeń w przypadku zwrotu
7. Odpowiednie stosowanie przepisów zwrotowych do umów ekspropriacyjnych, do wywłaszczeń dokonanych pod rządami innych przepisów oraz do instytucji o charakterze zbliżonym do wywłaszczenia

Rozdział szósty. Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
1. Rys historyczny
2. Charakterystyka ogólna obecnego stanu prawnego
3. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143-148 u.g.n.
4. Podmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143-148 u.g.n.
5. Przesłanki pozytywne materialne naliczenia opłaty adiacenckiej
6. Wymogi formalne naliczenia opłaty adiacenckiej
7. Termin płatności opłaty adiacenckiej

Cena:    129.00   103.20zł


Prawo zagospodarowania przestrzeniKsiążka informatyczna: Prawo zagospodarowania przestrzeni
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.