księgarnia informatyczna aton.pl

Prawo Internetu dla praktyków

Wydawnictwo ODDK

Cena:    150.00   135.00zł

Prawo Internetu dla praktyków

Autor: Rafał Golat

ISBN: 978-83-7426-598-0

Ilość stron: 250

Data wydania: 09/2009

Praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących Internetu zawierający przykładowe wzory umów, pozwów i oświadczeń, a także wybór orzeczeń sądowych oraz wykaz aktów prawnych.

Autor pokazuje m.in. jak:
• udzielić zgody na rozpowszechnianie wizerunku
• uniknąć bezprawnego posługiwania się cudzą nazwą
• wystrzegać się naruszeń prawa autorskiego przy korzystaniu z programu komputerowego bądź przy wprowadzaniu filmów, fotografii i innych utworów do Internetu
• udzielić licencji na używanie znaku towarowego
• zawierać umowy z wykorzystaniem Internetu


Treść książki podzielona została na pięć rozdziałów, poświęconych następującym zakresom tematycznym:
• Internetowi jako instrumentowi wymiany lub prezentacji różnych dóbr (Rozdział I),
• przesyłaniu za pośrednictwem Internetu różnych przekazów, w tym oświadczeń woli oraz specyfice obrotu umownego związanego z Internetem (Rozdział II),
• zastosowaniom Internetu w działalności gospodarczej (Rozdział III),
• odpowiedzialności prawnej w kontekście posługiwania się Internetem (Rozdział IV)
• istotnym z punktu widzenia stosowania Internetu obowiązków wynikających z przepisów prawa publicznego, w tym prawa podatkowego (Rozdział V).

Rozdziały:

Rozdział I. Internet a inne dobra prawne
Brak prawnej (legalnej) definicji Internetu
Czy Internet to odrębne dobro prawne?
Internet a dobra materialne
Kluczowe znaczenie dóbr niematerialnych
Informacje (dane) jako dobra prawne
Rodzaje dóbr niematerialnych ze względu na zasady ich ochrony i specyfikę internetowej eksploatacji
Dobra osobiste a Internet
Istota domen internetowych
Istota prawa do domeny (jej nazwy)
Internet a utwory i przedmioty praw pokrewnych
„Internetowe” pole eksploatacji
Internetowa eksploatacja a utrwalenia dzieł chronionych
Utwory istotne dla internetowej eksploatacji
Internet a programy komputerowe i twórcze bazy danych
Rodzaje utworów wprowadzanych do Internetu
Kreatywne aspekty korzystania z Internetu
Twórczy aspekt stron www
Internet a przedmioty praw pokrewnych
Internet a bazy danych chronione w sposób szczególny
Internet a dobra z zakresu Prawa własności przemysłowej
Obecność znaków towarowych w Internecie
Technologie internetowe jako wynalazki
Internet a know-how
Internet a inne dobra z zakresu własności przemysłowej
Internet a pieniądz elektroniczny

Rozdział II. Internet a czynności prawne i procesowe (umowny kontekst Internetu)
Skutki prawne danych wprowadzanych do Internetu
Wprowadzanie do Internetu oświadczenia woli
Czynności prawne w Internecie a Kodeks cywilny
Uzupełniające znaczenie innych regulacji prawnych
Specyfika składania oświadczeń woli przez Internet
On-line i off-line – dwie formuły internetowych oświadczeń
Zawieranie umów z wykorzystaniem Internetu
Składanie ofert z wykorzystaniem Internetu
Co jest ofertą w Internecie?
Oferty dostępne w Internecie on-line a oferty handlowe
Do kiedy przedsiębiorca związany jest ofertą wprowadzoną do Internetu?
Niezwłoczne potwierdzenie otrzymania oferty a zawarcie umowy
Zawieranie umów za pomocą poczty elektronicznej
Internet a umowy zawierane na odległość
Miejsce zawarcia umowy w trybie ofertowym przez Internet
Prawo właściwe dla umów zawieranych przez Internet
Odesłanie dotyczące zaproszenia do zawarcia umowy
Zalety i wady internetowej komunikacji negocjacyjnej
Brak ogólnych zasad dotyczących aukcji i przetargów przeprowadzanych z wykorzystaniem Internetu
Kluczowe znaczenie warunków (regulaminów) aukcji i przetargów organizowanych z wykorzystaniem Internetu
Internet a zamówienia publiczne
Oświadczenia woli w postaci elektronicznej a forma umowy
Bezpieczny podpis elektroniczny
Forma umowy a możliwość jej zawarcia przez Internet
Adhezyjny charakter umów zawieranych przez Internet
Wzorce umów zawieranych przez Internet
Wymogi udostępniania wzorców umów przez Internet
Ustalone zwyczaje a zawieranie umów przez Internet
Podziały umów ze względu na ich odniesienia do Internetu
Rodzaje umów generowanych przez potrzeby Internetu
Internet a czynności procesowe (pisma procesowe)
Wymogi związane z podpisywaniem pism procesowych
Wymogi związane z doręczaniem pism procesowych
Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Rozdział III. Internet a działalność gospodarcza
Przydatność Internetu dla każdego przedsiębiorcy
Internet a zgłaszanie (rejestracja) działalności gospodarczej
Internet a jakość (standard) oraz istota świadczonych usług
Internet jako narzędzie wewnętrznej komunikacji w firmie
Rola Internetu w prowadzeniu korespondencji handlowej
Reklamowanie się przedsiębiorców przez Internet
Szczególna regulacja informacji handlowej
Brak szczególnej regulacji internetowej reklamy
Nielegalne działania reklamowe w Internecie
Świadczenie usług w zakresie reklamy w Internecie
Obrót gospodarczy dobrami prawnymi przez Internet
Sprzedaż przez Internet rzeczy – ujęcie statystyczne
Obrót dobrami niematerialnymi przez Internet – przekaz danych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną
Obowiązki usługodawcy przekazującego dane przez Internet
Usługi oparte lub polegające na dostępie warunkowym
Usługi świadczone drogą elektroniczną a PKD i PKWiU
Inne usługi internetowe w ujęciu statystycznym
Systemowa zależność usług świadczonych drogą elektroniczną od usług telekomunikacyjnych
Internet a usługi telekomunikacyjne
Internet a profil przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
Internet a inne zakresy działalności gospodarczej
Internet a bankowość elektroniczna
Działalność wydawnicza i medialna w Internecie

Rozdział IV. Internet a odpowiedzialność prawna
Odpowiedzialność cywilna i odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność ustawowa lub kontraktowa
Główne obszary odpowiedzialności ustawowej w Internecie
Ochrona cywilnoprawna dóbr osobistych w Internecie
Szczególna ochrona dóbr osobistych z innych ustaw
Ochrona nazwy a zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Reklama w Internecie a czyny nieuczciwej konkurencji
Inne czyny nieuczciwej konkurencji
Ograniczenia monopolu podmiotów dóbr niematerialnych
Dozwolony użytek dóbr własności intelektualnej
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw autorskich
Odpowiedzialność z tytułu usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw z zakresu własności przemysłowej
Odpowiedzialność kontraktowa w zakresie praw własności intelektualnej
Uzupełniające znaczenie ogólnej regulacji kodeksowej
Ograniczenia odpowiedzialności związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
Odpowiedzialność cywilnoprawna a ochrona konsumentów
Niedozwolone postanowienia regulaminów umownych
Proceduralny aspekt ochrony cywilnoprawnej
Internet a postępowanie dowodowe
Utrwalanie danych w Internecie dla celów dowodowych
Utrwalenia danych z Internetu jako dokumenty
Dokumentacja elektroniczna w świetle Prawa bankowego
Dowody internetowe w świetle przepisów k.p.c.
Wzmacnianie mocy dowodowej dokumentów z Internetu
Znaczenie dowodowe Internetu a uprawdopodobnienie
Pozew o zakazanie używania nazwy w adresie domenowym
Polubowne rozstrzyganie sporów w sprawach nazw domen
Postępowanie mediacyjne przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Internet a odpowiedzialność karna
Przestępstwa z Kodeksu karnego dotyczące Internetu
Przestępstwa pozakodeksowe związane z Internetem
Wykroczenia popełniane w związku z Internetem
Internet a postępowanie dowodowe w postępowaniu karnym

Rozdział V. Internet a prawo administracyjne i podatkowe
Organy administracji właściwe w sprawach Internetu
Internet a zadania organów samorządu terytorialnego
Przypisanie spraw Internetu do działu informatyzacja
Regulacyjna rola Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Informatyzacja urzędów i instytucji publicznych
Zastosowanie Internetu w procedurach administracyjnych
Internet a regulacje administracyjne dotyczące informacji
Obecność w Internecie szczególnych rejestrów
Internet a ograniczenia dostępu do informacji niejawnych
Internet a dostęp do informacji publicznych
Szczególne zasady udostępniania informacji przez Internet
Uwarunkowania obecności w Internecie danych osobowych
Dane osobowe a świadczenie usług drogą elektroniczną
Obowiązki dotyczące internetowej telekomunikacji
Zastosowania Internetu w kulturze i edukacji
Internet a prawo pracy
Skala odniesień do Internetu w regulacjach podatkowych
Rola Internetu w relacjach podatnik – organ podatkowy
Internet a podatki dochodowe
Świadczenia świadczone w Internecie a podatki dochodowe
Obrót elektroniczny a podatek VAT
Istota usług „sprzedaży praw” i usług elektronicznych
Równoczesność świadczenia usług „sprzedaży praw” i usług elektronicznych
Obrót przez Internet a podatek od czynności cywilnoprawnych
Wybrane orzeczenia sądowe
Zestawienie podstawowych przepisów ustawowych
Wybrana literatura przedmiotu

Cena:    150.00   135.00zł


Prawo Internetu dla praktykówKsiążka informatyczna: Prawo Internetu dla praktyków
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.