księgarnia informatyczna aton.pl

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Przepisy szczególne

Wydawnictwo CEDEWU

Cena:    48.00   38.40zł

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Przepisy szczególne


Autor: Maciej Nowak

ISBN: 978-83-7556-555-3

Ilość stron: 170

Data wydania: 05/2013

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: CEDEWU


Książka to jedyny opracowany w ten sposób na rynku zbiór i charakterystyka przepisów szczegółowych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Stanowi cenną wskazówkę dla:
- przedsiębiorców - w zakresie środowiskowych, kulturowych uwarunkowań związanych z realizacją poszczególnych inwestycji,
- gmin - w zakresie zastosowania różnorakich przepisów przy okazji wydawania decyzji lokalizacyjnych lub opracowania planów miejscowych,
- innych organów administracji publicznej - zainteresowanych połączeniem realizacji konkretnych obowiązków z wymogami planowania przestrzennego.

Publikacja może również stanowić uzupełniający podręcznik na studiach i kursach związanych z gospodarką przestrzenną.

Spis treści:
Prawo budowlane 7
Prawo atomowe 31
Prawo energetyczne 33
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 45
Ustawa o drogach publicznych 47
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 51
Prawo ochrony środowiska 55
Ustawa o ochronie przyrody 65
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 79
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 89
Ustawa o lasach 91
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 93
Prawo geodezyjne i kartograficzne 97
Prawo wodne 101
Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 109
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 113
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 119
Ustawa o samorządzie gminnym 133
Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego 137
Prawo geologiczne i górnicze 141
Ustawa o transporcie kolejowym 145
Prawo lotnicze 149
Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 157
Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady

Cena:    48.00   38.40zł


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Przepisy szczególneKsiążka informatyczna: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Przepisy szczególne
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.