księgarnia informatyczna aton.pl

Optymalizacja systemów i procesów logistycznych

Wydawnictwo CEDEWU

Cena:    49.00   39.20zł

Optymalizacja systemów i procesów logistycznych


Autor: Ryszard Miler, Tomasz Nowosielski, Bohdan Pac

ISBN: 978-83-7556-645-1

Ilość stron: 188

Data wydania: 02/2014

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: CEDEWU


Redukcja kosztów przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw przy zachowaniu założonego poziomu obsługi klienta to podstawowy cel optymalizacji funkcjonowania systemów i realizacji procesów logistycznych. Osiąganie założonych rezultatów w sferze efektywności i skuteczności wymaga całościowego podejścia do problemu optymalizacji działań logistycznych.

Proces ten nie może być traktowany w sposób wycinkowy, gdyż suboptymalizacja realizowana w jednym segmencie łańcucha dostaw zawsze powoduje wzrost kosztów w innym jego ogniwie. Dlatego też, należy na ten problem patrzeć przekrojowo w aspekcie relacji trade off a sumaryczne koszty logistyczne, które są efektem optymalizacji muszą być niższe niż przed rozpoczęciem przedmiotowego procesu.

Spojrzenie całościowe na problem optymalizacji wymaga od logistyków dużej wiedzy merytorycznej. Oczywiście należy pamiętać, że operacja optymalizacji ma swoje ograniczenia, przekroczenie których może skutkować kosztami utraconej sprzedaży, mogącymi przybierać różne formy, niemniej zawsze skutkujące stratami dla przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.

Z logistycznego punktu widzenia optymalizacja to nie tylko starania w obszarze redukcji kosztów, to także sposób na zwiększenie obrotu poprzez wzrost konkurencyjności w danym segmencie rynku przy zachowaniu akceptowalnej dostępności produktu, niezależnie czy jest on towarem czy usługą.

W działaniach logistycznych, których celem jest optymalizacja kosztów należy pamiętać, że poziom obsługi klienta, obroty i koszty logistyczne to system „naczyń połączonych”, który określa granice opłacalności tego procesu w oparciu o „swoisty próg rentowności”, wyznaczony standardami realizacji dostaw akceptowanymi przez klienta, poniżej których odchodzi on do konkurencji.

Spis treści:

Część I. Strategiczne uwarunkowania funkcjonowania systemów logistycznych

1. Strategie łańcuchów dostaw i kształtowanie w nich wartości – Ewa Kowalska-Napora         13
1.1. Topologia przestrzeni, regularność i efektywna złożoność a zamrożone przypadki w sieci logistycznej            13
1.2. Inżynieria wartości a strategie łańcuchów dostaw             15
Streszczenie/Summary             18
Bibliografia              19

2. Usługi logistyczne jako element przewagi konkurencyjnej w funkcjonowaniu europejskich operatorów pocztowych – Marek Gogołkiewicz                 21
2.1. Geneza przekształceń w sektorze przedsiębiorstw pocztowych        21
2.2. Rozwój usług logistycznych w Post AT (Osterreichische Post)        23
2.3. Rozwój usług logistycznych w Deutsche Post DHL          25
Streszczenie/Summary             30
Bibliografia              31

3. Strategia rynkowa dla polskich lokalnych portów lotniczych – Dariusz Tłoczyński                33
3.1. Strategia rynkowa jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw         33
3.2. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju małych portów lotniczych w Polsce             35
3.3. Przesłanki funkcjonowania i rozwoju lokalnego portu lotniczego    39
3.4. Wytyczne dla strategii rynkowej lokalnego portu lotniczego          43
Streszczenie/Summary             46

4. Polska krajem tranzytowym w strukturze transportowej Unii Europejskiej – Tomasz Kubica           47
4.1. Przyczyny powstania wspólnego transportu w Unii Europejskiej     47
4.2. Charakterystyka korytarzy transportowych na terenie Unii Europejskiej       49
Streszczenie/Summary             52
Bibliografia              53

5. Poprawa dostępności transportowej województwa pomorskiego jako warunek zwiększenia efektywności obsługi logistycznej w regionie – Małgorzata Wach-Kloskowska, Elżbieta Adamowicz
5.1. Rola infrastruktury transportowej w procesach logistycznych         56
5.2. Ocena infrastruktury transportowej jako wyznacznik dostępności województwa pomorskiego      57
5.3. Inwestycje w infrastrukturę transportową jako priorytety poprawy dostępności transportowej województwa pomorskiego               60
Streszczenie/Summary             65
Bibliografia              66

Część II. Efektywność i skuteczność systemów oraz procesów logistycznych

6. The Exactearth Satelite – Ais Benefi ts for the Maritime Transport – Ryszard K. Miler         71
6.1. Satellite AIS     73
6.2. Distribution of the exactAIS data     75
6.3. Benefi ts for Maritime Transport Operators    77
Summary/Streszczenie             85
Bibliography            85

7. Funkcje centrum logistyki naftowej w rozwoju Portu Gdańsk jako ogniwa łańcucha dostaw – Adam Mytlewski             87
7.1. Centrum logistyki naftowej w Gdańsku – istota i geneza 87
7.2. Dobre praktyki funkcjonowania operatorów i centrów logistyki naftowej       91
7.3. Projekcja funkcji centrum logistyki naftowej w Gdańsku w obsłudze łańcuchów dostaw   96
Streszczenie/Summary             101
Bibliografia              101

8. Funkcjonowanie terminalu przewozów masowych na przykładzie Bałtyckiej Bazy Masowej – Bohdan Pac   103
8.1. Rola i zadania morskich terminali przeładunkowych w łańcuchach dostaw      104
8.2. Bałtycka Baza Masowa     108
8.3. Wewnętrzne łańcuchy dostaw w Bałtyckiej Bazie Masowej              110
8.3.1. Wewnętrzny łańcuch dostaw nawozów sypkich            111
8.3.2. Wewnętrzny łańcuch dostaw nawozów płynnych          112
8.4. Perspektywy rozwoju Bałtyckiej Bazy Masowej              113
Streszczenie/Summary             118
Bibliografia              119

9. Determinanty jakości usług portowych – Tomasz Nowosielski   121
9.1. Charakterystyka usług portowych    121
9.2. Jakość usług portowych    127
9.3. Model jakości usług portowych        131
Streszczenie/Summary             134
Bibliografia              135

Część III. Organizacja procesów i systemów logistycznych

10. Przepływ strumienia materiałów w systemie logistycznym produkcji – Radosław Drozd   139
10.1. Wpływ koncentracji produkcji na przepływ strumienia materiałów               139
10.2. Wpływ specjalizacji produkcji na przepływ strumienia materiałów                140
10.3. Cechy wyrobów a przepływ strumienia materiałów        141
10.4. Warunki produkcyjno-organizacyjne a przepływ strumienia materiałów       143
10.5. Struktura systemu produkcyjnego i jej oddziaływanie na przepływ strumienia materiałów             146
Streszczenie/Summary             148
Bibliografia              149

11. Wsparcie logistyczne remontów i zaopatrzenia okrętów Marynarki Wojennej RP – Stanisław Bruski, Mariusz Jankowski           151
11.1. Struktura i działanie logistyki w Siłach Zbrojnych RP    152
11.2. Wsparcie logistyczne remontów    154
11.3. Wsparcie logistyczne zaopatrzenia                155
Streszczenie/Summary             158
Bibliografia              159
Załącznik 1. Obieg protokołów stanu technicznego dla UiSW planowanego do spisania z ewidencji SZ dla sprzętu eksploatowanego w kraju        159
Załącznik 2. Obieg protokołów stanu technicznego dla UiSW planowanego do spisania z ewidencji SZ dla sprzętu eksploatowanego w PKW poza granicami kraju

12. Czynniki ryzyka w przewozach intermodalnych lądowo-morskich – Dorota Książkiewicz 161
12.1. Czynniki ryzyka transportowego   162
12.2. Realizacja intermodalnych procesów przewozowych a ryzyko transportowe                163
12.3. Ryzyko występujące w morskich odcinkach transportu intermodalnego        165
12.4. Ryzyko występujące w lądowych odcinkach transportu intermodalnego        166
Streszczenie/Summary             167
Bibliografia              168

13. Planowanie tras z wykorzystaniem narzędzia Solver jako zadanie logistyczne w małej firmie – Anna Baj-Rogowska                169
13.1. Specyfika przedsiębiorstwa i realizowanych procesów transportowych          170
13.2. Solver, jako narzędzie optymalizacji procesów logistycznych       171
Streszczenie/Summary             177
Bibliografia              178

14. Wybrane problemy logistycznej obsługi samolotów w portach lotniczych – Dariusz Tłoczyński        179
14.1. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego          179
14.2. Przebieg obsługi logistycznej samolotów        185
Streszczenie/Summary             187
Bibliografia              188

Cena:    49.00   39.20zł


Optymalizacja systemów i procesów logistycznychKsiążka informatyczna: Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.