księgarnia informatyczna aton.pl

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Cena:    69.00   58.65zł

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Autor: Bartosz Targański

ISBN: 978-83-264-0111-4

Ilośćstron: 298

Data wydania: 04/2010

Twarda oprawa

Problematyka podjęta w książce wpisuje się w nurt rozważań na temat zdolności systemów prawnych do regulacji zjawisk gospodarczych, które ze względu na gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych uzyskały międzynarodowy lub globalny wymiar.

Na kanwie działalności platform handlu elektronicznego autor ukazuje, iż skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej jest utrudnione ze względu na zróżnicowane podejście poszczególnych systemów prawa do tych samych praktyk oraz ze względu na przeszkody utrudniające efektywną współpracę między organami ochrony konkurencji przy ich zwalczaniu.

Platformy handlu elektronicznego business-to-business to internetowe serwisy pośredniczące w wymianie informacji handlowych oraz zawieraniu transakcji między przedsiębiorcami. Ze względu na technologiczną specyfikę platform w ich działalności mogą występować również naruszenia konkurencji.

Przedmiotem monografii i jest prezentacja tych naruszeń oraz ich ocena z perspektywy systemu prawa ochrony konkurencji w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Rozdziały:
Wykaz skrótów

Rozdział I. Konkurencja jako kategoria ekonomiczna i przedmiot ochrony prawnej
1. Konkurencja i motywy jej ochrony
1.1. Pojęcie i istota konkurencji
1.2. Ograniczenia konkurencji
1.2.1. Praktyki jednostronne - nadużywanie siły rynkowej
1.2.2. Praktyki wielostronne - porozumienia przedsiębiorców
1.3. Motywy ochrony konkurencji
1.3.1. Szkoła harwardzka
1.3.2. Szkoła chicagowska
2. Podstawy i system instytucjonalny ochrony konkurencji . w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
2.1. Geneza amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
2.2. Źródła amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
2.3. Amerykańskie organy ochrony konkurencji
2.3.1. Sądy federalne
2.3.2. Departament Sprawiedliwości
2.3.3. Federalna Komisja Handlu
3. Podstawy i system instytucjonalny ochrony konkurencji w Unii Europejskiej
3.1. Cele i instrumenty unijnego prawa ochrony konkurencji
3.2. Źródła unijnego prawa ochrony konkurencji
3.2.1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
3.2.2. Zasady ogólne prawa unijnego
3.2.3. Rozporządzenia i dyrektywy
3.2.4. Decyzje
3.2.5. Orzecznictwo
3.2.6. Akty prawa miękkiego
3.3. Rola instytucji unijnych w ochronie konkurencji
3.3.1. Rada
3.3.2. Komisja Europejska
3.3.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
3.3.4. Parlament Europejski
4. Ochrona konkurencji w płaszczyźnie międzynarodowej
4.1. Współpraca dwustronna w zakresie ochrony konkurencji
4.2. Współpraca wielostronna w zakresie ochrony konkurencji
4.2.1. OECD
4.2.2. UNCTAD
4.2.3. WTO
4.2.4. ECN
4.2.5. ICN

Rozdział II. Charakterystyka konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego
1. Terminologia i źródła prawa
1.1. Pojęcie handlu elektronicznego
1.2. Pojęcie platformy handlu elektronicznego
1.3. Platformy handlu elektronicznego jako przedmiot badań
1.4. Źródła prawa handlu elektronicznego
1.4.1. Akty prawa międzynarodowego
1.4.2. Akty prawa Unii Europejskiej
2. Koncepcja i działanie platform handlu elektronicznego
2.1. Klasyfikacja platform handlu elektronicznego
2.1.1. Kryterium zaangażowania w transakcję handlową
2.1.2. Kryterium funkcji transakcyjnych
2.1.3. Kryterium rynków asortymentowych
2.1.4. Kryterium struktury organizacyjno-własnościowej
2.2. Sposób korzystania z platform handlu elektronicznego
2.3. Korzyści z działalności platform handlu elektronicznego
2.4. Rozwój platform handlu elektronicznego
2.4.1. Rozwój platform handlu elektronicznego na rynku globalnym
2.4.2. Rozwój platform handlu elektronicznego na rynku polskim
3. Konkurencja na rynku platform handlu elektronicznego
3.1. Specyfika gospodarki cyfrowej
3.2. Charakter konkurencji w gospodarce cyfrowej
3.2.1. Efekty sieciowe
3.2.2. Współpraca konkurentów
3.2.3. Globalny zasięg konkurencji
3.2.4. Konwergencja branż
3.3. Koncepcje ochrony konkurencji w gospodarce cyfrowej
3.4. Strategia konkurowania platform handlu elektronicznego
3.4.1. Wpływ efektów sieciowych na ewolucję rynku platform handlu elektronicznego
3.4.2. Kooperacja jako aktyw strategiczny platform handlu elektronicznego
3.4.2.1. Alianse strategiczne platform handlu elektronicznego
3.4.2.2. Połączenia platform handlu elektronicznego
3.4.3. Struktura rynku platform handlu elektronicznego

Rozdział III. Siła rynkowa i ryzyko jej nadużywania w działalności platform handlu elektronicznego
1. Ochrona prawna przed nadużyciami siły rynkowej
1.1. Kategoria nadużywania pozycji dominującej w unijnym prawie ochrony konkurencji
1.2. Kategoria monopolizacji w amerykańskim prawie ochrony konkurencji
2. Rynki właściwe w działalności platform handlu elektronicznego
2.1. Pojęcie rynku właściwego
2.2. Rynek produktowy w działalności platform handlu elektronicznego
2.2.1. Rynek usług platform handlu elektronicznego
2.2.2. Rynek usług platform handlu elektronicznego wyspecjalizowanych asortymentowo
2.3. Rynek geograficzny w działalności platform handlu elektronicznego
3. Odmowa dostępu do platform handlu elektronicznego
3.1. Ocena w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
3.1.1. Warunki dostępu do giełd towarowych
3.1.2. Warunki dostępu do systemów rezerwacji komputerowej
3.1.3. Doktryna urządzenia kluczowego w unijnym prawie ochrony konkurencji
3.2. Ocena w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
3.3. Platforma handlu elektronicznego jako urządzenie kluczowe
4. Praktyki wyłącznościowe w działalności platform handlu elektronicznego
4.1. Formy praktyk wyłącznościowych w działalności platform handlu elektronicznego
4.2. Wpływ praktyk wyłącznościowych na konkurencję między platformami handlu elektronicznego
4.3. Praktyki wyłącznościowe w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
4.3.1. Stosowanie rabatów lojalnościowych
4.3.2. Wiązanie świadczeń
4.4. Praktyki wyłącznościowe w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
4.4.1. Stosowanie rabatów lojalnościowych
4.4.2. Wiązanie świadczeń

Rozdział IV. Ryzyko zawarcia porozumień ograniczających konkurencję w działalności platform handlu elektronicznego
1. Porozumienia ograniczające konkurencję
1.1. Porozumienia przedsiębiorców w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
1.2. Porozumienia przedsiębiorców w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
2. Wymiana informacji handlowych za pośrednictwem platform handlu elektronicznego
2.1. Antykonkurencyjne czynniki wymiany informacji w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
2.1.1. Stopień koncentracji rynku
2.1.2. Treść informacji
2.1.3. Stopień zagregowania informacji
2.1.4. Czas
2.1.5. Częstotliwość wymiany informacji
2.1.6. Zakres odbiorców informacji
2.2. Kwalifikacja prawna
2.3. Wymiana informacji handlowych w amerykańskim prawie ochrony konkurencji
2.4. Rola pośrednika w wymianie informacji
2.5. Rodzaje informacji handlowych w działalności platform handlu elektronicznego
2.5.1. Informacje o przedsiębiorcach i ich asortymencie
2.5.1.1. Informacje umieszczane przez przedsiębiorców
2.5.1.2. Informacje zbierane przez operatorów . platform
2.5.2. Informacje o rynku
2.5.3. Informacje wymieniane bezpośrednio między przedsiębiorcami
2.6. Ocena informacji wymienianych za pośrednictwem platform handlu elektronicznego
2.6.1. Informacje prokonkurencyjne
2.6.2. Informacje o podwyższonym ryzyku antykonkurencyjnym
3. Łączenie zakupów w działalności platform handlu elektronicznego
3.1. Ocena w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
3.2. Ocena w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
4. Niedozwolone porozumienia uczestników aukcji internetowych
4.1. Formy niedozwolonych porozumień w aukcjach internetowych
4.2. Czynniki ryzyka zmów w aukcjach internetowych
4.3. Zmowy w aukcjach internetowych w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
4.4. Ocena w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji

Rozdział V. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję w działalności platform handlu elektronicznego
1. Wykrywanie ograniczeń konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego przez organy ochrony konkurencji
1.1. Zbieranie dowodów elektronicznych
1.2. Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony konkurencji
1.2.1. Współpraca dwustronna organów ochrony konkurencji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
1.2.2. Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji
1.2.3. Współpraca w ramach Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju
1.2.4. Współpraca w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji
1.2.5. Ocena międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony konkurencji
2. Rola operatora platformy handlu elektronicznego w zapobieganiu ograniczeniom konkurencji
3. Samoregulacja na poziomie branżowym
3.1. Prawne znaczenie kodeksów postępowania
3.2. Wpływ kodeksów postępowania na handel elektroniczny

Wnioski
Bibliografia
Załączniki

Cena:    69.00   58.65zł


Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznegoKsiążka informatyczna: Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.