księgarnia informatyczna aton.pl

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Wydawnictwo C.H. BECK

Cena:    99.00   84.15zł

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa


Autor: Adam Stabryła

ISBN: 978-83-255-7048-4

Ilość stron: 674

Data wydania: 05/2015

Oprawa: Miękka

Format: 16.5x23.8cm

Wydawnictwo: C.H. BECK


W książce zaprezentowano wyniki badań podstawowych, których celem było rozwinięcie uniwersalnych koncepcji metodologicznych projektowania systemów organizacyjnych. Badania te posłużyły opracowaniu metodyk szczegółowych, odniesionych do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Autorzy omawiają m.in.:
• klasyczne i współczesne metodyki projektowania,
• projektowanie usprawniające i bazowe,
• uniwersalne ujęcie procesu projektowo-realizacyjnego,
• podejście systemowe w projektowaniu organizacji,
• projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy,
• projektowanie zintegrowanego systemu zadaniowego,
• projektowanie systemów zarządzania procesowego,
• projektowanie systemów zarządzania strategicznego,
• projektowanie systemów zarządzania jakością,
• projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych,
• projektowanie struktur sieciowych,
• projektowanie struktur algorytmicznych,
• projektowanie systemów wczesnego ostrzegania i zarządzania ryzykiem,
• projektowanie systemów motywacyjnych,
• projektowanie systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do zespołów badawczo-projektowych, kadry menedżerskiej oraz do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania.

Spis treści:

Część pierwsza. Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania
1.1. Teoretyczne podstawy metodologii projektowania. 17
1.1.1. Metodologia w nauce i praktyce  17
1.1.2. Metodologiczne aspekty projektowania. 18
1.1.3. Rozwój metodologii projektowania  21
1.2. Badania podstawowe i projekty wdrożeniowe. 22
1.3. Systemy organizacyjne jako przedmiot projektowania. 27
1.4. Rodzaje systemów organizacyjnych. 36

Rozdział 2. Wybrane obszary projektowania
2.1. Projektowanie w nauce i praktyce  43
2.2. Prakseologiczne ujęcie projektowania   46
2.3. Projektowanie w ujęciu inżynierskim 48
2.4. Projektowanie w naukach społecznych  52
2.5. Projektowanie w naukach ekonomicznych  55
2.6. Projektowanie w naukach o zarządzaniu   58

Rozdział 3. Zasady projektowania
3.1. Podstawy normatywnego podejścia w projektowaniu  63
3.2. Klasyczne zasady projektowania   66
3.3. Systemowe zasady projektowania  67
3.4. Zasady projektowania jako procesu uczenia się organizacji 72

Rozdział 4. Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
4.1. Projektowanie a metodyki ogólne w naukach o zarządzaniu 81
4.2. Przegląd wybranych metodyk projektowania   83
4.3. Analiza systemowa 84
4.4. Podejście funkcjonalne i analiza wartości. 86
4.5. Metodyka badań eksperckich   89
4.6. Metodyka scenariuszowa  90
4.7. Metodyki ustrukturyzowane. 93
4.8. Metodyki elastyczne 96
4.9. Ramowa klasyfikacja metod projektowania systemów organizacyjnych  97

Rozdział 5. Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
5.1. Istota projektowania usprawniającego i projektowania bazowego. 105
5.2. Założenia usprawniania istniejącego rozwiązania 108
5.3. Koncepcja modelowa jako wizja zadania projektowego  110
5.4. Modelowanie wzorcujące  112
5.5. Kanony projektowania bazowego. 117

Rozdział 6. Uniwersalne ujęcie procesu projektowo-realizacyjnego
6.1. Systemowe modele projektowania rozwiązań organizacyjnych  119
6.2. Proces diagnozy i formułowania problemu   122
6.3. Wariantowanie rozwiązań organizacyjnych. 125
6.4. Kryteria oceny w procesie ewaluacji rozwiązań   129
6.5. Metody wielokryterialnego podejmowania decyzji   132
6.6. Proces implementacji rozwiązań organizacyjnych   136

Rozdział 7. Dyspozycje projektów
7.1. Istota i rodzaje dyspozycji projektów. 141
7.2. Pojęcie i struktura karty projektu. 144
7.3. Charakterystyka części składowych karty projektu. 147
7.3.1. Zasady projektowania i techniki wyboru wiązki celów   147
7.3.2. Wymagania, ograniczenia i założenia projektowe. 148
7.3.3. Skutki błędnego ustalenia wymagań projektowych   151
7.3.4. Określanie zakresu projektu  152
7.3.5. Ustalenie terminów realizacji projektu i interesariuszy projektu   155
7.3.6. Sprzeczności interesów w realizacji projektu 156
7.4. Struktura prac projektowych. 157
7.5. Zarządzanie dokumentacją projektową. 162

Rozdział 8. Procedura operacjonizacji
8.1. Metody definiowania pojęć 165
8.2. Postulat operacjonizmu. 169
8.3. Uniwersalne ujęcie procedury operacjonizacji projektu. 172
8.3.1. Wąskie ujęcie procedury operacjonizacji. 173
8.3.2. Szerokie ujęcie procedury operacjonizacji. 175
8.4. Definiowanie systemów organizacyjnych w formule operacyjnej 178

Rozdział 9. Makiety badawcze i listy kontrolne
9.1. Pojęcie i konstrukcja makiet badawczych   185
9.2. Identyfikacyjne makiety badawcze   186
9.3. Semantyczne makiety referencyjne 190
9.4. Operacyjne makiety badawcze 192
9.5. Listy kontrolne  193

Rozdział 10. Ryzyko i wykonalność projektu
10.1. Istota i rodzaje ryzyka projektów organizacyjnych. 205
10.2. Pojęcie wykonalności projektu organizacyjnego 209
10.3. Identyfikacja i analiza czynników ryzyka projektu 215
Spis treści 7
10.4. Strategie podnoszenia poziomu wykonalności projektu 218
10.5. Monitoring ryzyka procesów projektowo-realizacyjnych 220

Część druga. Metodyki szczegółowe projektowania systemów organizacyjnych w wybranych dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział 11. Podejście systemowe w projektowaniu organizacji
11.1. Systemowe teorie organizacji. 225
11.1.1. Założenia typologii systemowych teorii organizacji 225
11.1.2. Wybrane systemowe teorie organizacji  226
11.1.3. Odniesienia wybranych teorii systemowych do projektowania systemów organizacyjnych   230
11.2. Formalna i empiryczna wykładnia złożoności systemów organizacyjnych  231
11.3. Kierunki badań systemowych  234
11.3.1. Rozwój badań systemowych i ich klasyfikacja 234
11.3.2. Przegląd wybranych metodyk badania systemowego. 236
11.4. Nieprzewidywalność w projektowaniu systemów organizacyjnych 239
11.5. Projektowanie elastycznych systemów organizacyjnych 241
11.6. Projektowanie zmian organizacyjnych 245
11.6.1. Zmiana i rozwój w działalności firmy 245
11.6.2. Modele zmian organizacyjnych. 247

Rozdział 12. Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy
12.1. Geneza i definicje pojęcia gospodarki opartej na wiedzy. 255
12.2. Struktura organizacyjna jako podstawowa forma instytucjonalna przedsiębiorstwa 260
12.3. Podejście podmiotowo-relacyjne w projektowaniu struktur organizacyjnych  261
12.4. Modele organizacji uczącej się. 266
12.5. Organizacja systemów zarządzania wiedzą  268
12.5.1. Aspekty definiujące system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie  268
12.5.2. Systemy referencyjne zarządzania wiedzą 271
12.5.3. Przykłady systemów zarządzania wiedzą. 272
12.5.4. Metody i techniki wspierające uczenie się w zarządzaniu wiedzą 275
12.6. Przegląd metod badania i projektowania struktur organizacyjnych 278

Rozdział 13. Projektowanie zintegrowanego systemu zadaniowego
13.1. Funkcje i struktura zintegrowanego systemu zadaniowego 281
13.2. Formułowanie i klasyfikacja zadań   284
13.3. Ocena wyników  287
13.3.1. Zasady i metodyka kompleksowej oceny wyników. 287
13.3.2. Wybrane metody oceny wyników  293
13.4. Systemy wynagradzania a struktury organizacyjne typu zadaniowego  301
13.5. Wpływ zintegrowanego systemu zadaniowego na rozwój struktur organizacyjnych  308

Rozdział 14. Projektowanie systemów zarządzania procesowego
14.1. Pojęcie systemu zarządzania procesowego  313
14.2. Specyfika podejścia procesowego. 314
14.3. Geneza i rozwój koncepcji zarządzania procesowego. 316
14.4. Model struktury systemów zarządzania procesowego. 321
14.5. Etapy projektowania systemów zarządzania procesowego  323
14.6. Podstawowe metody badawcze projektowania systemów zarządzania procesowego

Rozdział 15. Projektowanie systemów zarządzania strategicznego
15.1. Przedmiot badań w dziedzinie zarządzania strategicznego 329
15.1.1. Specyfika zarządzania strategicznego   329
15.1.2. Podstawowe nurty zarządzania strategicznego 330
15.2. Wieloaspektowe ujęcie projektowania systemów zarządzania strategicznego
15.3. Pragmatyka projektowania strategii zarządzania   339
15.3.1. Przedmiot badań i zadania w projektowaniu strategii zarządzania
15.3.2. Metodyka projektowania strategii zarządzania 341
15.4. Instrumenty projektowania strategii zarządzania. 342

Rozdział 16. Projektowanie łańcucha wartości
16.1. Struktura łańcucha wartości 351
16.1.1. Pojęcie łańcucha wartości 351
16.1.2. Ogniwa łańcucha wartości   353
16.1.3. Działania w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa   357
16.1.4. Powiązania w łańcuchu wartości. 359
16.1.5. Wartość dodana   361
16.2. Metody analizy łańcucha wartości  363
16.3. Metodyka projektowania łańcucha wartości  366
16.4. Efektywność łańcucha wartości   376
16.5. Modele systemów zarządzania łańcuchem wartości  384

Rozdział 17. Projektowanie systemów zarządzania jakością
17.1. Klasyfikacja systemów zarządzania jakością   389
17.2. Metodyka analizy systemów zarządzania jakością  393
17.3. Metodyka projektowania systemów zarządzania jakością  397
17.4. Analiza metod zarządzania jakością   400

Rozdział 18. Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych
18.1. Klasyfikacja systemów logistycznych i operacyjnych. 407
18.2. Metodyka analizy systemów logistycznych i operacyjnych. 411
18.3. Metodyka projektowania systemów logistycznych i operacyjnych   418
18.4. Efektywność systemów logistycznych i operacyjnych 423
18.5. Modele referencyjne i kierunki wspomagania informatycznego systemów logistycznych i operacyjnych

Rozdział 19. Projektowanie struktur sieciowych
19.1. Koncepcja struktur sieciowych 433
19.2. Formuła organizacyjna struktur sieciowych. 435
19.3. Modele struktur sieciowych. 439
19.3.1. Definicje struktur sieciowych. 439
19.3.2. Cechy struktur sieciowych przedsiębiorstwa i instytucji  440
19.3.3. Typologia modeli struktur sieciowych. 442
19.4. Metodyka analizy i projektowania struktur sieciowych  453
19.5. Metodyka analizy i projektowania sieci informacyjnych  458
19.6. Zarządzanie sieciami informacyjnymi  460
19.7. Zarządzanie informacjami  462

Rozdział 20. Projektowanie struktur algorytmicznych
20.1. Pojęcie struktury algorytmicznej   467
20.2. Algorytmizacja w sferze funkcjonalnej i w sferze hierarchii władzy. 469
20.3. Algorytmizacja w zintegrowanym systemie zarządzania informacjami. 473
20.4. Organizacja hybrydowych baz danych   478
20.5. Organizacja baz wiedzy 481
20.6. Projektowanie systemów zarządzania e-biznesem   484
20.7. Badania studialne w metodologii analizy i projektowania struktur algorytmicznych

Rozdział 21. Projektowanie systemów wczesnego ostrzegania
21.1. Determinanty systemów wczesnego ostrzegania   491
21.2. Modele systemów wczesnego ostrzegania 495
21.2.1. Aspekt funkcjonalny SWO   499
21.2.2. Aspekt instrumentalny SWO. 501
21.2.3. Aspekt strukturalny SWO   502
21.2.4. Aspekt procesowy SWO 503
21.3. Metodyka analizy organizacji i funkcjonowania systemów wczesnego ostrzegania
21.4. Projektowanie SWO dla warunków stabilnych i zmiennych. 506

Rozdział 22. Projektowanie systemów zarządzania kryzysowego
22.1. Sytuacje kryzysowe w zakresie działalności przedsiębiorstwa. 515
22.2. Specyfika systemów zarządzania kryzysowego   521
22.2.1. Podstawowe terminy. 521
22.2.2. Modele procesu zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie. 523
22.2.3. Składowe systemu zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie. 526
22.3. Metody przeciwdziałania i zwalczania sytuacji kryzysowych   527
22.4. Analiza zdolności do przeciwdziałania i zwalczania sytuacji kryzysowych 532
22.4.1. Analiza zdolności przedsiębiorstwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
22.4.2. Analiza zdolności organizacji do wykrywania i zwalczania kryzysów
22.5. Metodyka projektowania systemów zarządzania kryzysowego. 537

Rozdział 23. Projektowanie systemów zarządzania ryzykiem
23.1. Analiza czynników ryzyka   545
23.2. Modele systemów zarządzania ryzykiem. 547
23.3. Diagnoza systemu zarządzania ryzykiem 552
23.4. Projektowanie organizacji procesu zarządzania ryzykiem  556
23.5. Projektowanie instrumentów zarządzania ryzykiem  558

Rozdział 24. Projektowanie systemów motywacyjnych
24.1. Klasyfikacja systemów motywacyjnych   565
24.2. Struktura systemów motywacyjnych. 566
24.3. Metodyka analizy systemów motywacyjnych 570
24.3.1. Określenie celu i zakresu analizy systemu motywacyjnego  571
24.3.2. Ocena dotychczasowego systemu motywacyjnego  578
24.3.3. Ustalenie kierunków doskonalenia systemu motywacyjnego  579
24.4. Metodyka projektowania systemów motywacyjnych   579
24.4.1. Opracowanie modelu systemu motywacyjnego  580
24.4.2. Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w zakresie motywowania pracowników
24.4.3. Wybór optymalnego wariantu w zakresie motywowania pracowników
24.4.4. Implementacja modelu systemu motywacyjnego do praktyki przedsiębiorstwa
24.4.5. Monitorowanie funkcjonowania systemu motywacyjnego 587
24.5. Syntetyczny przegląd metod kształtowania systemów motywacyjnych  588

Rozdział 25. Projektowanie systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej
25.1. Cechy systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej  593
25.2. Przegląd metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej   594
25.3. Metodyka analizy systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej   605
25.3.1. Określenie struktury kryteriów oceny  606
25.3.2. Kwalifikacja kryteriów oceny 607
25.3.3. Przeprowadzenie oceny sprawdzającej 609
25.3.4. Opracowanie regulaminu kwalifikacyjnego  611
25.4. Metodyka projektowania systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej
25.4.1. Dobór kryteriów oceny kompetencji kadry menedżerskiej   613
25.4.2. Ustalenie wag kryteriów oceny kompetencji kadry menedżerskiej  615
25.4.3. Pomiar kompetencji kadry menedżerskiej  617
25.4.4. Kategoryzacja poziomu kompetencji kadry menedżerskiej

Cena:    99.00   84.15zł


Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwaKsiążka informatyczna: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.