księgarnia informatyczna aton.pl

Logistyka Teoria i praktyka Tom 1

Wydawnictwo Difin

Cena:    95.00   80.75zł

Logistyka Teoria i praktyka Tom 1


Autor: Stanisław Krawczyk

ISBN: 978-83-7641-455-3

Ilość stron: 528

Data wydania: 06/2011

Format: 16.0x23.0cm

Wydawnictwo: Difin


Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem książki jest obszerna prezentacja metod planowania z wykorzystaniem prostych i zaawansowanych metod ilościowych. Przy­toczone kompleksowe przykłady mają na celu pokazanie, jak należy korzystać z omówionych metod.

Pierwszy rozdział książki zawiera podstawową wiedzę o przedsiębiorstwie ze szczególnym położeniem akcentów na relacje między przedsiębiorstwami i systemy wspomagające współpracę między nimi. Dopełnieniem wiedzy o przedsiębiorstwie jest omówienie nowej formy współpracy, jaką stanowią sieci przedsiębiorstw. Nowoczesne podejście do logistyki wymaga wiedzy o procesach i zasadach zarządzania nimi.

W drugim rozdziale, po omówieniu teoretycznych aspektów procesów, przedstawiono problemy wyróżniania, koordynacji i modelowania procesów w przedsiębiorstwie.

Kluczowym rozdziałem jest trzeci, w którym dokonano przeglądu i systematyzacji wiedzy o logistyce w różnych jej ujęciach. W autorskim ujęciu logistyka jest charakteryzowana przez aspekty koordynacji procesów wspomagających podstawową działalność przedsiębiorstwa. Rozdział stanowi oryginalny wkład w ukształtowanie rozumienia logistyki jako połączenia inżynierskiej wiedzy o technicznych systemach logistycznych z menedżerskimi zadaniami zarządzania procesami.

W rozdziale czwartym przedstawione są charakterystyki poszczególnych systemów transportowych z uwzględnieniem ograniczeń infrastrukturalnych i technicznych. Rozdział zawiera informacje przydatne praktykom przy doborze środków transportu do określonych zadań przewozowych.

Dopełnieniem prezentacji o systemach transportowych jest rozdział piąty przedstawiający najnowsze osiągnięcia z zakresu inżynierii i obsługi nowoczesnych magazynów.

Książka jest adresowana zarówno do studentów, jak i praktyków zainteresowanych pogłębioną wiedzą i metodami zarządzania procesami logistycznymi. Duża liczba przykładów pozwala na rozwinięcie własnych koncepcji planowania działalności logistycznej. Wiele partii materiału jest nowością w polskim piśmiennictwie, co pozwala sądzić, że zostaną wykorzystane w pracach naukowych. Jak wynika z doświadczeń autorów, z pewnością może to być pozycja szeroko wykorzystywana na studiach podyplomowych z logistyki, gdzie cząstkowe prezentacje zawsze wzbudzały zainteresowanie.

Rozdziały:

1. Przedsiębiorstwo
1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy
1.2. Cele działalności przedsiębiorstwa
1.3. Idea tworzenia wartości
1.4. Typy przedsiębiorstw – zakres działalności podstawowej
1.4.1. Przedsiębiorstwo produkcyjne
1.4.2. Przedsiębiorstwo handlowe
1.4.3. Przedsiębiorstwo usługowe
1.5. Powiązania między przedsiębiorstwami – przepływy materiałów i informacji
1.6. Formy współpracy przedsiębiorstw
1.6.1. Typy relacji między przedsiębiorstwami
1.6.2. Transakcja
1.6.3. Koordynacja
1.6.4. Kooperacja
1.7. Systemy wspomagające współpracę przedsiębiorstw
1.7.1. Zarządzanie relacjami z klientami – Customer Relationship Management
1.7.2. Zarządzanie zapasami przez sprzedającego – Vendor Managed Inventory
1.7.3. Program ciągłego uzupełniania zapasów – Continuous Replenishment Program
1.7.4. System DRP
1.7.5. Efektywna obsługa klienta – Efficient Consumer Response
1.7.6. Quick Response – QR
1.7.7. Współdziałanie w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów – Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – CPFR
1.8. Sieci przedsiębiorstw
1.9. Tworzenie i funkcjonowanie sieci
1.10. Sieci wytwarzania i dystrybucji produktu
1.11. Literatura

2. Procesy
2.1. Działania
2.1.1. Definicja działania, zadania i funkcji
2.1.2. Charakterystyki działania
2.1.3. Wynik działania
2.1.4. Klasyfikacja działań
2.1.5. Relacje między działaniami
2.2. Rola transferu w relacji producent – konsument
2.3. Procesy – przegląd definicji z literatury
2.4. Proces jako zbiór działań z relacją transferu
2.5. Znaczenie i wartościowanie wyniku procesu
2.6. Wyniki w procesach wytwarzania produktu
2.7. Konfrontacja podejścia producenta i odbiorcy zewnętrznego do tworzenia wartości
2.8. Procesy tworzące wartość
2.9. Składowe procesu
2.10. Fazy procesu
2.11. Kategorie procesów w przedsiębiorstwie
2.12. Procesy biznesowe
2.13. Zasady zarządzania procesami
2.14. Koordynacja procesów
2.14.1. Istota koordynacji
2.14.2. Koordynacja procesów na poziomie menedżerskim i operacyjnym
2.14.3. Określanie skoordynowanego procesu
2.15. Modelowanie procesów
2.16. Scenariusz tworzenia modelu procesu
2.17. Przykłady modeli procesów
2.17.1. Model SCOR
2.17.2. Model strukturalizacji procesu
2.17.3. Diagram
2.18. Literatura

3. Logistyka w przedsiębiorstwie
3.1. Etymologia pojęcia logistyki. Przegląd historyczny
3.2. Logistyka jako sterowanie transferami
3.3. Logistyka jako zarządzanie przepływami materiałowymi
3.4. Logistyka w ujęciu procesowym
3.5. Łańcuchy logistyczne
3.6. Strategie logistyczne
3.6.1. Strategia i jej znaczenie
3.6.2. Strategie wytwarzania produktu
3.6.3. Strategie marketingowe produktu
3.6.4. Strategie zaopatrzenia
3.6.5. Strategie doboru źródeł zaopatrzeniowych
3.6.6. Proces tworzenia strategii zaopatrzeniowej
3.6.7. Strategie w logistyce
3.6.8. Scenariusz określania strategii logistycznej
3.7. Usługi logistyczne
3.7.1. Definicja usługi logistycznej i podmiotu świadczącego usługę logistyczną
3.7.2. Klasyfikacje usług logistycznych
3.7.3. Podstawowe usługi logistyczne
3.7.4. Pakiety usług, integracja usług
3.7.5. Usługi systemowe – operator logistyczny
3.7.6. Outsourcing zadań logistycznych
3.7.7. Controlling usługi
3.7.8. Centrum logistyczne
3.7.9. Cross–docking – przeładunek kompletacyjny
3.8. Koszty działalności logistycznej
3.8.1. Koszty i wyniki
3.8.2. Miejsca powstawania kosztów
3.8.3. Koszty logistyki w procesie zaopatrzenia
3.8.4. Koszty logistyki w produkcji i dystrybucji
3.9. Controlling w logistyce
3.9.1. Definicja controllingu
3.9.2. Controlling logistyczny
3.9.3. Systemy miar controllingu w logistyce
3.9.4. Controlling planów
3.9.5. Controlling obsługi klienta
3.9.6. Controlling dystrybucji
3.9.7. Controlling produkcji
3.9.8. Controlling zaopatrzenia
3.9.9. Controlling logistyczny w sieciach przedsiębiorstw
3.10. Literatura

4. Systemy transportowe
4.1. Podstawowe definicje, klasyfikacja
4.2. Problemy transportu w Europie
4.3. Europejska polityka transportowa
4.4. Opakowania transportowe
4.4.1. Funkcje opakowań
4.4.2. Narażenia towarów w transporcie
4.4.4. Wymiarowanie opakowań
4.4.5. Odmiany opakowań transportowych
4.4.6. Straty w transporcie i ich przyczyny [22]
4.5. Drogowy system transportowy
4.5.1. Infrastruktura drogowa
4.5.2. Pojazdy drogowe
4.5.3. Technologie transportu
4.5.4. Zasady doboru pojazdów drogowych do określonych zadań
4.5.5. Zasady zabezpieczeń ładunków podczas transportu
4.5.6. Uregulowania prawne dotyczące zasad transportu niektórych ładunków
4.6. Kolejowy system transportowy
4.6.1. Sytuacja transportu kolejowego w Polsce
4.6.2. Infrastruktura kolejowa
4.6.3. Skrajnia kolejowa
4.6.4. Tabor kolejowy
4.7. Śródlądowy wodny system transportowy
4.7.1. Uwarunkowania transportu wodnego śródlądowego w Polsce
4.7.2. Infrastruktura transportowa – klasyfikacja dróg wodnych
4.7.3. Drogi wodne śródlądowe na terenie Polski
4.7.4. Tabor pływający
4.8. Lotniczy system transportowy
4.8.1. Uwarunkowania funkcjonowania lotniczego systemu transportowego
4.8.2. Konkurowanie czasem
4.8.3. Lotnicze jednostki ładunkowe
4.8.4. Samoloty frachtowe i ich parametry techniczno-eksploatacyjne
4.8.5. Infrastruktura lotniskowa
4.9. Morski system transportowy
4.9.1. Infrastruktura portowa
4.9.2. Statki morskie
4.9.3. Polskie porty morskie
4.10. Intermodalny system transportowy
4.10.1. Geneza transportu intermodalnego
4.10.2. Zintegrowane jednostki ładunkowe
4.11. Rurociągowy transport przesyłowy
4.11.1. Transport rurociągowy – istota
4.11.2. Infrastruktura transportu rurociągowego
4.11.3. Perspektywy rozwoju systemu przesyłowego
4.12. Literatura

5. Nowoczesny magazyn
5.1. Pojęcie nowoczesnego magazynu
5.2. Podział magazynów
5.3. Funkcje nowoczesnego magazynu
5.4. Tworzenie nowoczesnych systemów magazynowych
5.5. Współczesne techniki i technologie stosowane w nowoczesnym magazynie
5.6. Zagadnienia doboru wyposażenia nowoczesnego magazynu
5.8. Struktury dostaw i wysyłek na brzegach i w obszarze systemu magazynowego
5.9. Parametry systemu magazynowego
5.11. Rozmieszczanie ładunków
5.12. Czasy cykli roboczych w strefie składowania
5.13. Czas cyklu kompletacji
5.14. Wymiarowanie systemu magazynowego ze względu na środki
5.15. Metodyka projektowania układów magazynowych
5.16. Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych
5.16.1. Geneza systemów automatycznej identyfikacji, stosowane rozwiązania, podstawowe problemy
5.16.2. Kody kreskowe – charakterystyka
5.16.3. Etykiety logistyczne. Znakowanie opakowań jednostkowych, jednostek handlowych i transportowych
5.16.4. Kody dwuwymiarowe
5.16.5. Technologie znakowania
5.16.6. Znaczniki RFID w zastosowaniach logistycznych
5.16.6. Technologia radiowa
5.17. Literatura

Cena:    95.00   80.75zł


Logistyka Teoria i praktyka Tom 1Książka informatyczna: Logistyka Teoria i praktyka Tom 1
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.