księgarnia informatyczna aton.pl

Logistyka dla inżynierów

Wydawnictwo WKiŁ

Cena:    63.00   47.25zł

Logistyka dla inżynierów


Autor: Stanisław Niziński, Józef Żurek, Krzysztof Ligier

ISBN: 978-83-206-1829-7

Ilość stron: 336

Data wydania: 12/2011

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: WKiŁ


Książka poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz systemu logistycznego państwa. Dokonano także analizy i oceny zarządzania logistyką w systemach działania za pomocą rachunku kosztów i systemów informatycznych.

Odbiorcy: pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci wyższych uczelni, kadra inżynieryjno- techniczna przedsiębiorstw przemysłowych, rolniczych, usługowych, handlowych i jednostek budżetowych zajmujących się problematyką wykorzystania logistyki w celu podwyższenia efektywności funkcjonowania dowolnych systemów działania, uczniowie szkół średnich oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami logistyki.

Rozdziały:

1. Systemy logistyczne 13
1.1. System logistyczny w aspekcie sterowania 13
1.2. Budowa systemu logistycznego 14
1.3. Modele systemu logistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego budowy maszyn 17
1.3.1. Ogólna budowa przedsiębiorstwa 17
1.3.2. Podsystem zasilania (zaopatrywania) 20
1.3.3. Podsystem transportowy 21
1.3.4. Podsystem pomocy warsztatowych 22
1.3.5. Podsystem dystrybucji 23
1.3.6. Podsystem ochrony środowiska 24
1.3.7. Podsystem eksploatacji środków trwałych 25
1.3.7.1. Podsystem użytkowania 25
1.3.7.2. Podsystem obsługiwania (utrzymania) 31
1.3.8. Miejsce systemu logistycznego w przedsiębiorstwie przemysłowym budowy maszyn 62
1.4. System logistyczny indywidualnego gospodarstwa rolnego 64
1.5. Model systemu logistycznego przedsiębiorstwa handlowego 68
1.6. System logistyczny gminy 73
1.6.1. Gmina jako system działania 73
1.6.2. System logistyczny gminy 76
1.6.3. Podsystem zagospodarowania odpadów 78
1.7. Wojskowy system logistyczny 83
1.7.1. Informacje ogólne 83
1.7.2. Miejsce podsystemu logistycznego Jednostki Wojskowej w podsystemie logistycznym systemu militarnego 85
1.8. Centra logistyczne 88
1.8.1. Definicje 88
1.8.2. Cele i zadania centrów logistycznych 89
1.8.3. Funkcje centrum logistycznego 90
1.8.4. Rodzaje centrów 90
1.8.5. Budowa centrum logistycznego 92
1.8.6. Centrum logistyczne w aspekcie sterowania 93
1.8.7. Planowanie budowy centrum logistycznego 96
1.9. Infrastruktura logistyki 100
1.9.1. Definicja i klasyfikacja 100
1.9.2. Opakowania 109
1.9.3. Magazyny 115
1.9.3.1. Informacje wprowadzające 115
1.9.3.2. Klasyfikacja i charakterystyka magazynów 118
1.9.3.3. Magazyny wysokiego składowania 128
1.10. System logistyczny państwa 132
1.10.1. Krajowy System Logistyczny według J. Fijałkowskiego 132
1.10.2. System Logistyczny państwa w aspekcie sterowania 134
1.11. Miejsce podsystemu logistycznego w nadsystemach działania 140
1.12. Funkcjonowanie systemu logistycznego dowolnego systemu działania 142
1.12.1. Wariant I 142
1.12.2. Wariant II, III i IV 145
1.13. Podsumowanie 147
Literatura do rozdziału 1 149

2. Zarządzanie logistyką 151
2.1. Podstawy zarządzania systemami działania 151
2.1.1. Definicja zarządzania i kierowania 151
2.1.2. Proces zarządzania 154
2.1.3. Planowanie w systemach działania 154
2.1.3.1. Cele systemów działania 154
2.1.3.2. Rodzaje planów 155
2.1.3.3. Techniki zarządzania 156
2.2. Podejmowanie decyzji w systemach działania 157
2.2.1. Informacje wstępne 157
2.2.2. Klasyczny model podejmowania decyzji 159
2.2.3. Administracyjny model podejmowania decyzji 162
2.2.4. Grupowe podejmowanie decyzji 162
2.2.5. Podejmowanie decyzji w środowisku wielokryterialnym 163
2.2.6. Narzędzia planowania i podejmowania decyzji 164
2.2.6.1. Prognozowanie 164
2.2.6.2. Programowanie liniowe 166
2.2.6.3. Analiza punktu krytycznego 167
2.2.6.4. Symulacja komputerowa 167
2.2.6.5. Inne narzędzia podejmowania decyzji 168
2.3. Przewodzenie – kierowanie ludźmi w systemach działania 168
2.3.1. Zarządzanie a przywództwo (kierowanie) 168
2.3.2. Formy zachowań przywódców (kierowników) 169
2.4. Kontrolowanie w systemach działania 170
2.4.1. Informacje wstępne 170
2.4.2. Etapy procesu kontrolowania 171
2.4.3. Formy kontroli operacyjnej 172
2.4.4. Formy kontroli całych systemów działania 172
2.4.5. Kontrola strategiczna 172
2.4.6. Zarządzanie procesami kontroli 173
2.5. Controlling 174
2.6. Logistycznie zorientowane zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem według B. Blaika 174
2.6.1. Zarządzanie logistyczne 174
2.6.2. Logistycznie zorientowane zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem 177
2.7. Koncepcja zarządzania logistyką w systemach działania 178
2.8. Zarządzanie projektami 183
2.8.1. Podstawowe pojęcia i definicje 183
2.8.2. Inicjalizacja projektu 185
2.8.3. Plan projektu 187
2.8.4. Realizacja projektu 187
2.8.5. Zamknięcie projektu 188
2.9. Podsumowanie 188
Literatura do rozdziału 2 189

3. Koszty a efektywność logistyki 190
3.1. Podstawy analizy kosztów 190
3.1.1. Informacje podstawowe 190
3.1.2. Pojęcie rachunkowości 190
3.1.3. System ekonomiczny 192
3.1.4. Funkcjonowanie systemu działania w aspekcie ekonomicznym 195
3.2. System rachunku kosztów 196
3.2.1. Informacje wstępne 196
3.2.2. Klasyfikacja kosztów 197
3.2.3. Koszty w układzie rodzajowym 197
3.2.4. Koszty w układzie miejsc powstawania 200
3.2.5. Koszty w układzie kalkulacyjnym 201
3.2.6. Inne kategorie kosztów 201
3.2.7. Rozliczenie kosztów 203
3.2.8. Kalkulacja kosztów 203
3.2.9. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji częściowej 204
3.2.10. Analiza kosztów 206
3.2.11. Rachunek kosztów postulowanych 207
3.3. Rachunek kosztów jako metoda zarządzania systemami działania 208
3.3.1. Budżet 208
3.3.2. Przychód, koszty, zysk 209
3.3.3. Budżet kosztów 210
3.4. Koszty logistyki według różnych Autorów 213
3.4.1. Koszty logistyki 213
3.4.2. Koszty eksploatacji obiektów technicznych 219
3.4.3. Koszty eksploatacji maszyn rolniczych 223
3.4.4. Koszty eksploatacji samochodów w przedsiębiorstwie transportowym 226
3.5. Zarys koncepcji kosztów logistyki 228
3.5.1. Koszty logistyki w układzie rodzajowym 228
3.5.2. Koszty logistyki w układzie miejsc powstawania 229
3.5.3. Inne koszty logistyki 232
3.5.4. Podsumowanie 232
3.6. Zarządzanie logistyką za pomocą rachunku kosztów 233
3.7. Efektywność logistyki 235
3.8. Podsumowanie 242
Literatura do rozdziału 3 243

4. Systemy informatyczne logistyki 245
4.1. Podstawowy system informatyczny 245
4.1.1. Definicja systemu informatycznego 245
4.1.2. Sprzęt techniczny 245
4.1.2.1. Komputer 245
4.1.2.2. Urządzenia wejścia/wyjścia 248
4.1.3. Oprogramowanie 251
4.1.3.1. Języki programowania 251
4.1.3.2. Rodzaje oprogramowania 253
4.1.4. System bazy danych 254
4.1.4.1. Rodzaje baz danych 254
4.1.4.2. Podsystem zarządzania bazą danych 259
4.1.4.3. Hurtownie danych 261
4.1.5. Podsystem sieci 262
4.1.5.1. Rodzaje sieci 262
4.1.5.2. Sieci komputerowe 265
4.1.5.3. Budowa lokalnej sieci komputerowej 269
4.1.6. Podsumowanie 275
4.2. Informatyczne podsystemy zarządzania systemami działania 276
4.2.1. Stan, analiza i ocena informatycznych podsystemów zarządzania według różnych Autorów 276
4.2.2. Rodzaje informatycznych podsystemów zarządzania 279
4.2.2.1. Klasyfikacja podsystemów 279
4.2.2.2. Systemy ewidencyjne 279
4.2.2.3. Systemy informowania kierownictwa 281
4.2.2.4. Systemy wspomagania decyzji 282
4.2.2.5. Funkcje, cechy i rodzaje systemów ekspertowych 285
4.2.2.6. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania 292
4.3. Przykłady rozwiązań informatycznych systemów zarządzania 294
4.3.1. Ogólne informatyczne systemy zarządzania 294
4.3.1.1. System impuls BPSC 294
4.3.1.2. System ICL – Max i Enterprise MPAC 294
4.3.1.3. System ISA – BPCS 295
4.3.1.4. System Altkom Matrix – Symfonia 297
4.3.1.5. System Computer Land – PROMIS S/4 i Pro/FIT 298
4.3.1.6. System IFS 300
4.3.2. System zarządzania utrzymaniem maszyn 302
4.3.2.1. System „MASZYNA” 302
4.3.2.2. System Remontowy API Pro 302
4.3.2.3. System plan 9000 303
4.4. Koncepcja systemu zarządzania logistyką 305
4.4.1. Organizacja systemu działania w aspekcie informatycznym 305
4.4.2. Ogólna budowa podsystemu informatycznego systemu działania 308
4.4.3. Podsystem informatyczny logistyki 311
4.4.4. Podsystem informatyczny eksploatacji obiektów technicznych 313
4.4.5. Lokalne sieci komputerowe logistyki 314
4.4.6. Miejsce informatycznego podsystemu zarządzania logistyką w systemie działania 315
4.5. Fazy istnienia informatycznych systemów zarządzania logistyką 318
4.5.1. Faza potrzeby 319
4.5.1.1. Etap I – sformułowanie problemu 319
4.5.1.2. Etap II – identyfikacja potrzeby 321
4.5.1.3. Etap III – wybór informatycznego systemu zarządzania logistyką 323
4.5.1.4. Założenia techniczo-ekonomiczne ISZL 324
4.5.2. Faza projektowania 327
4.5.3. Faza wdrażania ISZL 328
4.5.4. Faza eksploatacji ISZL 332
4.6. Podsumowanie 335

Cena:    63.00   47.25zł


Logistyka dla inżynierówKsiążka informatyczna: Logistyka dla inżynierów
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.