księgarnia informatyczna aton.pl

Karty płatnicze w Polsce

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Cena:    169.00zł

Karty płatnicze w Polsce


Autor: Remigiusz Kaszubski
ISBN: 978-83-264-0784-0
Ilość stron: 520
Data wydania: 06/2012
Oprawa: Twarda
Format: 17.5x24.5cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer


W książce omówiono zarówno aspekty prawne, jak i praktyczne kart płatniczych. Przedstawiono polską i europejską historię karty płatniczej, wskazano przestępstwa dokonywane z wykorzystaniem kart płatniczych, a także projekt budowy Single Euro Payments Area (SEPA) będącej jednym z największych przedsięwzięć logistycznych w historii rynku usług płatniczych.

Książka zawiera:
• pierwszy na rynku komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
• rozbudowany opis skutków decyzji Prezesa UOKiK nr DAR-15/2006, od której rozpoczął się w Polsce spór o opłatę interchange pomiędzy szeroko pojętym środowiskiem wydawców kart płatniczych, a podmiotami akceptującymi płatności kartami płatniczymi,
• propozycję rozwiązania sporu wokół opłaty interchange w Polsce,
• omówienie założeń dyrektywy o usługach płatniczych (PSD),
• praktyczne porady na temat bezpiecznego i rozsądnego korzystania z kart płatniczych.

Adresaci: Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, menedżerów, specjalistów, pracowników działów finansowych i księgowych oraz ekonomistów zatrudnionych w branży bankowej i finansowej. Zainteresuje także pracowników naukowych i studentów kierunków takich jak prawo, ekonomia, finanse, bankowość.

Spis treści:

Rozdział 1. Historia karty płatniczej
1.1. Wnioski

Rozdział 2. Praktyczne aspekty korzystania z kart płatniczych
2.1. Techniczne aspekty karty płatniczej
2.1.1. Kod PIN
2.1.2. Podpis posiadacza karty płatniczej
2.1.3. Kod do transakcji internetowych
2.1.4. Jednorazowe kody i karty generujące jednorazowe kody
2.2. Środowisko, w którym funkcjonuje karta płatnicza
2.2.1. System kart płatniczych
2.2.2. Działanie karty płatniczej
2.2.3. Proces realizacji transakcji kartą płatniczą w punkcie handlowo-usługowym
2.2.4. Płatności internetowe
2.2.5. Płatności pocztowe i telefoniczne
2.2.6. Transakcja kartą płatniczą zbliżeniową
2.2.7. Bankomat
2.2.8. Wpłatomat
2.2.9. Urządzenie dualne i urządzenie z funkcją "recyklingu" - wzmianka
2.2.10. Usługa cash back
2.3. Rodzaje kart płatniczych
2.3.1. Podział ze względu na rodzaj wydawcy
2.3.2. Podział ze względu na liczbę podmiotów zaangażowanych w system kart płatniczych
2.3.3. Podział ze względu na sposób dokonywania płatności
2.3.3.1. Karta debetowa
2.3.3.2. Karta kredytowa
2.3.3.3. Karta obciążeniowa
2.3.3.4. Karta bankomatowa
2.3.3.5. Karta przedpłacona
2.3.3.6. Karta wirtualna
2.3.4. Podział ze względu na zakres terytorialny użycia karty
2.3.5. Podział ze względu na termin płatności
2.3.6. Podział ze względu na technologię zapisu danych na karcie
2.3.6.1. Karta tłoczona
2.3.6.2. Karta magnetyczna
2.3.6.3. Karta mikroprocesorowa
2.3.6.4. Karta hybrydowa
2.3.7. Podział ze względu na rodzaj posiadacza
2.4. Zastosowanie i nowe trendy w używaniu kart płatniczych
2.4.1. Transakcje bezgotówkowe
2.4.2. Transakcje gotówkowe
2.4.3. Wykorzystanie karty mikroprocesorowej - wiadomości ogólne
2.4.4. Pieniądz elektroniczny
2.4.5. Programy lojalnościowe
2.4.6. Zapłata należności publicznoprawnych
2.5. Korzyści związane z kartami płatniczymi
2.5.1. Korzyści - perspektywa posiadacza karty
2.5.1.1. Korzyści abstrakcyjne
2.5.1.2. Korzyści związane z dokonywaniem płatności kartą
2.5.1.3. Pozostałe korzyści wynikające z posiadania kart
2.5.2. Korzyści - perspektywa akceptanta
2.5.2.1. Korzyści związane z zachowaniem klientów
2.5.2.2. Korzyści wynikające z usług dodatkowych
2.5.2.3. Pozostałe korzyści
2.6. Wnioski

Rozdział 3. Wewnątrzkrajowa opłata interchange
3.1. Definicja
3.2. Rola
3.3. Sposoby ustalania
3.4. Porównanie kosztu obsługi gotówki i karty płatniczej
3.5. Niedozwolone porozumienie cenowe - zarys stanu prawnego
3.5.1. Właściwość prawa polskiego i wspólnotowego
3.5.2. Niedozwolone porozumienia cenowe
3.5.2.1. Definicja
3.5.2.2. Porozumienia skutkowe i celowe
3.5.2.3. Adekwatny związek przyczynowo-skutkowy
3.5.2.4. Określenie rynku właściwego
3.5.2.5. Możliwe działania Prezesa UOKiK
3.5.3. Decyzja Prezesa UOKiK
3.5.3.1. Stan faktyczny
3.5.3.2. Negatywne skutki wynikające z porozumienia
3.6. Niezbędność istnienia jednolitych stawek opłaty interchange
3.6.1. Konieczność współpracy banków
3.6.2. Konieczność istnienia opłaty interchange
3.6.2.1. Konieczność pokrycia kosztów działania systemu kart płatniczych
3.6.2.2. Opłata interchange jako model odzyskiwania kosztów systemu kart płatniczych
3.6.2.3. Opłata interchange jako źródło rentowności systemu kart płatniczych
3.7. Niezbędność ustalania opłaty interchange w drodze porozumienia
3.7.1. Interpretacja przesłanki "niezbędności"
3.7.1.1. Wprowadzenie
3.7.1.2. Interpretacja gramatyczna
3.7.1.3. Interpretacja funkcjonalna
3.8. Korzyści dla systemu i rynku kart płatniczych związane z OI
3.8.1. Korzyści gospodarcze
3.8.2. Korzyści konsumenckie
3.9. Wnioski
3.10. Wielostronna opłata interchange - wzmianka
3.11. Opłata interchange w koncepcji twórców SEPA

Rozdział 4. Historia prawa europejskiego i polskiego regulującego karty płatnicze
4.1. Europejskie prawo kart płatniczych
4.2. Polskie prawo kart płatniczych
4.3. Wnioski

Rozdział 5. Karta płatnicza w prawie polskim
5.1. Terminologia
5.1.1. Karta płatnicza
5.1.2. Posiadacz karty płatniczej
5.1.3. Wydawca kart płatniczych
5.1.4. Agent rozliczeniowy
5.1.5. Akceptant
5.1.6. System autoryzacji i rozliczeń
5.2. Wydawanie kart płatniczych
5.2.1. Karta debetowa
5.2.2. Karta kredytowa
5.2.3. Karta obciążeniowa
5.2.4. Procedura ubiegania się o wydanie karty płatniczej
5.2.4.1. Karta debetowa
5.2.4.2. Karta kredytowa
5.3. Obowiązki informacyjne wydawcy wobec posiadacza karty w ustawie o usługach płatniczych
5.3.1. Obowiązki informacyjne przedkontraktowe
5.3.2. Obowiązki informacyjne kontraktowe
5.4. Umowa o kartę płatniczą
5.4.1. Forma umowy o kartę płatniczą
5.4.2. Przedawnienie roszczeń z umowy o kartę płatniczą
5.4.3. Minimalna treść umowy o kartę płatniczą
5.5. Obowiązki stron umowy o kartę płatniczą wynikające z ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
5.5.1. Prawa i obowiązki wydawcy karty płatniczej
5.5.2. Prawa i obowiązki posiadacza karty płatniczej
5.6. Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji
5.7. Autoryzacja transakcji płatniczych
5.8. Zasady odpowiedzialności za transakcje dokonane z użyciem utraconej karty płatniczej
5.8.1. Odpowiedzialność na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
5.8.2. Odpowiedzialność na gruncie ustawy o usługach płatniczych
5.9. Usługa cash back
5.10. Tajemnica bankowa w kontekście karty płatniczej
5.11. Odpowiedzialność wydawcy i posiadacza karty na podstawie prawa cywilnego
5.11.1. Odpowiedzialność wydawcy za własne działania
5.11.2. Odpowiedzialność wydawcy za działania agenta rozliczeniowego
5.11.3. Odpowiedzialność wydawcy za działania akceptanta
5.11.4. Odpowiedzialność posiadacza względem wydawcy za własne działania
5.12. Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczych na gruncie ustawy o usługach płatniczych
5.13. Karty płatnicze - perspektywa akceptanta
5.13.1. Umowa o wykonywanie transakcji płatniczych przyjmowania zapłaty przy użyciu karty płatniczej
5.13.2. Wzajemne prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego i akceptanta
5.13.3. Prawa i obowiązki akceptanta
5.13.4. Prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego
5.14. Regulaminy, wzorce umowne, tabele opłat i prowizji
5.14.1. Regulamin
5.14.2. Wzorzec umowny
5.14.3. Tabela opłat i prowizji
5.14.4. Moc wiążąca regulaminów, wzorców umownych oraz tabel opłat i prowizji
5.14.5. Wzorce zwyczajowo przyjęte
5.14.6. Forma elektroniczna wzorca
5.14.7. Zmiana i wydanie wzorca w czasie trwania stosunku prawnego
5.14.8. Sprzeczność wzorca z umową
5.14.9. Niedozwolone postanowienia umowne
5.15. Ustawa o kredycie konsumenckim w kontekście karty płatniczej
5.15.1. Zakres regulacji ustawy
5.15.2. Charakterystyka umowy o kredyt konsumencki
5.15.3. Wyłączenia spod zakresu regulowania ustawy o kredycie konsumenckim
5.15.4. Przykłady umów o kredyt konsumencki
5.15.5. Forma umowy
5.15.6. Obowiązek dostarczenia egzemplarza umowy
5.15.7. Podstawowe elementy umowy
5.15.8. Sankcja za niedochowanie warunków umowy
5.15.8.1. Sankcja kredytu gratisowego
5.15.8.2. Sankcja z kodeksu wykroczeń
5.16. Rozwiązywanie sporów
5.16.1. Sąd polubowny
5.16.1.1. Rozwiązywanie sporów na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
5.16.1.2. Rozwiązywanie sporów na gruncie ustawy o usługach płatniczych
5.16.1.3. Bankowy Arbitraż Konsumencki
5.17. Przepisy karne związane z wydawaniem kart płatniczych
5.17.1. Przepisy karne na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
5.17.2. Przepisy karne na gruncie ustawy o usługach płatniczych
5.18. Windykacja w kontekście karty płatniczej
5.19. Wnioski

Rozdział 6. Przestępstwa na kartach płatniczych
6.1. Istota przestępczości na kartach płatniczych
6.2. Przyczyny przestępczości na kartach płatniczych
6.3. Zabezpieczenia kart płatniczych
6.3.1. Biometria
6.3.2. Protokół SSL (ang. Secure Socket Layer)
6.3.3. Tokeny
6.4. Rodzaje przestępstw na kartach płatniczych i ich charakterystyka
6.4.1. Skimming
6.4.1.1. Skimming w bankomacie
6.4.1.2. Skimming w punkcie handlowo-usługowym
6.4.1.3. Niebezpieczeństwa wynikające ze skimmingu
6.4.1.4. Metody zwalczania skimmingu
6.5. Przestępczość internetowa (phishing)
6.5.1. Niebezpieczeństwa wynikające z phishingu
6.5.2. Sposoby obrony przed phishingiem
6.5.3. Sposoby postępowania w przypadku ataku phishera
6.6. Przechwycenie karty w trakcie transportu do posiadacza
6.7. Kradzież karty płatniczej
6.8. Wyłudzenie karty płatniczej
6.9. Fałszowanie dowodów transakcji przez akceptantów
6.10. Prawna kwalifikacja przestępstw na kartach płatniczych
6.11. Zasady bezpiecznego posługiwania się kartą płatniczą
6.12. Wnioski

Rozdział 7. Założenia dyrektywy o usługach płatniczych (PSD)
7.1. Zakres zastosowania dyrektywy PSD i ustawy o usługach płatniczych
7.2. Charakter prawny dyrektywy unijnej
7.3. Znaczenie dyrektywy PSD dla polskiego rynku kart płatniczych
7.4. Pierwsza polska regulacja rynku usług płatniczych
7.5. Jednolity katalog dostawców usług płatniczych
7.6. Jednolity katalog usług płatniczych
7.7. Zrównanie instrumentów płatniczych
7.8. Instytucja płatnicza
7.9. Nowy rodzaj umowy nazwanej - umowa ramowa
7.10. Otwarcie dostępu do systemów płatności
7.11. Ochrona konsumenta
7.12. Wnioski

Rozdział 8. Projekt Single Euro Payments Area (SEPA) - SEPA Cards Framework
8.1. SEPA
8.2. Cel realizacji SEPA
8.3. SEPA Cards Framework
8.3.1. Wpływ SEPA Cards Framework na polski rynek kart płatniczych
8.3.2. Karta płatnicza zgodna z SEPA
8.3.3. Transakcja zgodna z SEPA
8.3.4. Zasady interoperacyjności (ang. principles for interoperability)
8.3.5. Migracja na technologię EMV
8.3.6. Zasada liability shift
8.3.7. Rola konkurencji w implementacji SEPA Cards Framework
8.4. Metoda regulacji - samoregulacja (SCF) a regulacja odgórna (dyrektywa PSD)
8.5. Polityka lepszej regulacji
8.6. Warunki samoregulacji
8.7. Znaczenie dyrektywy o usługach płatniczych dla SEPA
8.8. Efekty samoregulacji
8.9. Konieczne konsultacje
8.10. Zagrożenia efektywności
8.11. Wnioski

Cena:    169.00zł


Karty płatnicze w PolsceKsiążka informatyczna: Karty płatnicze w Polsce
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.