księgarnia informatyczna aton.pl

Informatyzacja procedur celnych

Wydawnictwo Difin

Cena:    55.00   46.75zł

Informatyzacja procedur celnych

Autor: Sylwia Naruszewicz, Małgorzata Masłowska

ISBN: 978-83-7641-161-3

Ilość stron: 238

Data wydania: 2010

Zachodzące zmiany w prawie celnym – zarówno na poziomie międzynarodowym oraz wspólnotowym, jak i krajowym – powodowane są przede wszystkim procesami integracyjnymi i globalizacyjnymi, postępem cywilizacyjnym i technicznym.

Unia Europejska w ramach agendy lizbońskiej zobowiązała się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem nadrzędnym w tym zakresie jest zapewnienie wydajnych i skutecznych systemów informacyjnych i komunikacyjnych umożliwiających wymianę informacji między administracją publiczną a przedsiębiorcami i obywatelami UE.

Świadczenie usług w formie elektronicznej wymaga podjęcia środków, które będą zapewniały ochronę interesów fiskalnych, skuteczną kontrolę celną, niezakłócony przepływ danych w celu usprawnienia odpraw celnych, bezpieczeństwo towarów i handlu międzynarodowego, ochronę własności intelektualnej i dziedzictwa kulturowego.

Rozdziały:

Rozdział 1. Procesy globalizacji a rynek wewnętrzny
1.1. Globalne uwarunkowania wspólnego rynku
1.2. Prawo celne na gruncie prawa międzynarodowego
1.3. Unia celna i rynek wewnętrzny
1.4. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
1.5. Analiza programów Customs
1.6. Podstawy europejskiego prawa celnego

Rozdział 2. Wspólnotowe operacje celne w warunkach e-biznesu
2.1. Europejski obszar informacyjny
2.2. Inicjatywa e-Customs
2.3. Poszczególne projekty w ramach MASP
2.3.1. Zautomatyzowany System Importu (AIS)
2.3.2. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS)
2.3.3. Zautomatyzowany System Eksportu (AES)
2.3.4. Europejski Portal Informacji Celnej (ECIP)
2.3.5. Pojedyncze Punkty Dostępu Elektronicznego (SEAP)
2.3.6. System Zarządzania Ryzykiem Celnym (CRMS)
2.3.7. Środowisko Zintegrowanej Taryfy ((ITE)
2.3.8. Systemy dotyczące przedsiębiorców
2.3.9. Projekty długoterminowe
2.3.10. Zautomatyzowana Wymiana Informacji z Krajami Trzecimi

Rozdział 3. Krajowe informatyczne systemy celne
3.1. Zintegrowany System Informacji Celnej (CORINTIA)
3.2. System Zdalnego Nauczania w Polskiej Administracji Celnej (ATENA)
3.3. System Obsługi Deklaracji (CELINA)
3.3.1. Kalkulator taryfowy
3.3.2. System Obsługi Deklaracji (INTRASTAT)
3.4. System Analizy Zgłoszeń Celnych (ALINA)
3.5. System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych (ZEFIR) Podsystemy systemu Zefir
3.6. Informatyczny System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR)
3.7. System Wymiany Danych o Akcyzie (SEED)
3.8. System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych (BACHUS)
3.9. System Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych (EMCS)
3.10. Centralny Rejestr Operacyjny (CEN-POLSKA)
3.11. Rejestr Wspólnej Polityki Rolnej (RWPR)
3.12. System Bezpieczeństwa Granicy Wschodniej (CAIFS)
3.13. Pozostałe krajowe systemy informatyczne

Rozdział 4. Program e-cło
4.1. Program e-cło a inicjatywa e-Customs
4.2. Założenia i cele programu e-cło
4.3. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych
4.4. Koszty, korzyści oraz zagrożenia związane z realizacją projektu

Bibliografia
Monografie
Akty prawne i inne dokumenty
Źródła internetowe

Cena:    55.00   46.75zł


Informatyzacja procedur celnychKsiążka informatyczna: Informatyzacja procedur celnych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.