księgarnia informatyczna aton.pl

Informatyczne narzędzia procesów logistycznych

Wydawnictwo CEDEWU

Cena:    53.00   45.05zł

Informatyczne narzędzia procesów logistycznych


Autor: Mirosław Chaberek, Andrzej Jezierski

ISBN: 978-83-7556-349-8

Ilość stron: 168

Data wydania: 11/2010

Format: 16.5x23.5cm

Wydawnictwo: CEDEWU


Niekwestionowaną determinantą rozwoju współczesnej gospodarki jest możliwość stosowania koncepcji logistycznych, dających realną możliwość spełniania fundamentalnego dla gospodarki globalnej postulatu zapewnienia właściwych zasobów, we właściwym miejscu, właściwej ilości i czasie.

Niespotykany dotychczas poziom wymagań organizacji gospodarczych co do takich kryteriów, jak koszty, czas, bezpieczeństwo, może być zapewniony w głównej mierze poprzez stosowanie efektywnych rozwiązań i technologii logistycznych.

Jednocześnie należy zauważyć, że jednym z podstawowych warunków rozwoju koncepcji logistycznych oraz ich praktycznego urzeczywistnienia była i jest informatyka.

Sukces współczesnej logistyki uzależniony jest od aplikacji nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rozwój tych technologii i ich integracja z koncepcjami logistycznymi stały się podwaliną funkcjonowania oraz rozwoju współczesnej gospodarki, tworzenia i wymiany wartości, kształtowania relacji między uczestnikami rynku, z nieustannym dążeniem do optymalizacji procesów przepływu wszelkich zasobów.

Miarą współczesności społeczno-gospodarczej jest wzajemny rozwój wiedzy oraz praktyki w obszarze ekonomii i zarządzania, informatyki i logistyki. Należy podkreślić konieczność dalszej integracji tych obszarów nauki i praktycznych możliwości urzeczywistnienia posiadanej wiedzy.

Włączenie się ośrodków akademickich w nurt tych poszukiwań badawczych stało się inspiracją powstania niniejszej publikacji, w której zawarte zostały treści związane m.in. z:
• praktycznymi i teoretycznymi aspektami kontaminacji i atomizacji logistyki oraz informatyki,
• uwarunkowaniami implementacji systemów telematycznych i informatycznych w logistyce,
• rozwojem narzędzi informatycznych i ich zastosowaniem w logistyce.

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników łączy rozważania teoretyczne z ich praktyczną egzemplifikacją. Intencją autorów było zainspirowanie Czytelników, a także wywołanie refleksji nad sferą teoretyczną i praktyczną poruszanej problematyki.

Rozdziały:

1. Praktyczne i teoretyczne aspekty kontaminacji i atomizacji logistyki i informatyki ekonomicznej - Mirosław Chaberek 13
1.1. Płaszczyzny kontaminacji logistyki i informatyki ekonomicznej 15
1.2. Przesłanki i skutki atomizacji logistyki i informatyki 18

2. Ekonomiczne aspekty implementacji systemów telematycznych i informatycznych w transporcie drogowym - Janusz Łacny 25
2.1. Systemy informatyczne i telematyczne szansą rozwoju inteligentnych systemów transportowych 26
2.2. Informatyka i telematyka w służbie internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie oraz globalnego bezpieczeństwa logistycznych łańcuchów dostaw 28
2.3. Wpływ telematyki i informatyki na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw transportu drogowego 32

3. Obszary obsługi informatycznej w kolejowych przewozach regionalnych na przykładzie Kolei Mazowieckich - Bogusław Kowalski 41
3.1. Kolejowe przewozy regionalne w Polsce 42
3.2. Obszary obsługi informatycznej w przedsiębiorstwie kolejowych przewozów regionalnych 43
3.3. Rozwój obsługi informatycznej w Kolejach Mazowieckich Sp. z o.o. w latach 2005-2009 45
3.4. Nowe zadania informatyczne wynikające z projektu ustawy o transporcie zbiorowym 49

4. Informatyczne wspomaganie śledzenia towaru w przedsiębiorstwie w celu spełnienia postulatów traceability w łańcuchu dostaw - Michał Czerwiec 55
4.1. Istota koncepcji traceability 55
4.2. Informatyczne narzędzia śledzenia towaru w przedsiębiorstwie 56

5. Informatyzacja procesu zaopatrzenia na statkach morskich - Alicja Nerć-Pełka, Paweł Pełka 61
5.1. Proces zaopatrzenia 61
5.2. Charakterystyka materiałów zaopatrzeniowych na statkach morskich 63
5.3. Możliwości oprogramowania AMOS 65

6. ARIS jako interfejs między ekonomistą a informatykiem - Leszek Reszka 69
6.1. Architektura zintegrowanych systemów informatycznych 69
6.2. Przykład zastosowania architektury ARIS do modelowania procesu prognostycznego 72

7. Monitoring informatycznych komponentów systemu logistycznego przedsiębiorstwa - Grażyna Karwacka 77
7.1. Logistyczne wsparcie informacyjne 77
7.2. Infrastruktura logistycznego wsparcia informacyjnego 78
7.3. Istota monitoringu systemu informacyjnego 80

8. ECR jako obszar praktycznej i teoretycznej współpracy informatyki, marketingu i logistyki - Jagoda Jakubowska 87
8.1. ECR - efektywna obsługa klienta 87
8.1.1. Charakterystyka koncepcji ECR 87

9. Wybrane problemy informatycznego wsparcia kształtowania bezpieczeństwa procesów logistycznych - Andrzej Jezierski 97
9.1. Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw globalnych systemów logistycznych 97
9.2. Kierunki rozwoju koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw 99
9.3. Informatyczne uwarunkowania implementacji koncepcji kształtowania bezpieczeństwa łańcuchów dostaw 101

10. Wpływ informatycznego wsparcia procesów logistycznych na konkurencyjność łańcucha dostaw - Blanka Tundys, Mariusz Sowa 105
10.1. Istota wsparcia informatycznego w logistyce 106
10.2. Zastosowanie narzędzi informatycznych w łańcuchu dostaw 108
10.3. Wsparcie informatyczne procesów logistycznych 111
10.3.1. VMI - Vendor Manager Inventory 113
10.3.2. WMS - Warehouse Management System 115
10.3.3. EDI oraz Internet 116
10.4. Analiza czynników wpływających na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa wykorzystującego nowoczesne wsparcie informatyczne 118

11. Zintegrowany CRM jako narzędzie tworzenia strategicznych więzi z klientami - Bohdan Pac, Ryszard Miler 123
11.1. Istota zarządzania relacjami z klientem 124
11.2. Kluczowe elementy CRM 126
11.3. Architektura systemu CRM a postępowanie nabywcy 128

12. iGrafx jako instrument modelowania systemów wsparcia logistycznego - Cezary Mańkowski 139
12.1. Miejsce iGrafx w modelowaniu systemów wsparcia logistycznego 139
12.2. Modelowanie systemu wsparcia logistycznego za pomocą iGrafx 143

13. Kierunki i sposoby racjonalizacji działalności ubezpieczeniowej przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - Dariusz Szafrański 151
13.1. Charakterystyka badanych podmiotów 152
13.2. Informacje niezbędne do oceny i kontroli funkcjonowania ubezpieczeń w przedsiębiorstwie branży TSL 153
13.3. Propozycje procedur i narzędzi racjonalizacji działań ubezpieczeniowych w przedsiębiorstwach branży TSL 156

14. Ewolucja koncepcji zarządzania jakością w centrum logistycznym - Andrzej Bujak, Katarzyna Puszko-Machowczyk 161
14.1. Rozwój polskich centrów logistycznych w aspekcie jakości funkcjonowania 161
14.2. Koncepcja ujęcia problematyki zarządzania jakością w centrum logistycznym 165

Cena:    53.00   45.05zł


Informatyczne narzędzia procesów logistycznychKsiążka informatyczna: Informatyczne narzędzia procesów logistycznych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.