księgarnia informatyczna aton.pl

English in Science and Technology Angielski w naukach ścisłych i technicznych

Wydawnictwo Poltext

Cena:    64.90   51.92zł

English in Science and Technology Angielski w naukach ścisłych i technicznych


Autor: Piotr Domański, Artur Domański

ISBN: 978-83-7561-671-2

Ilość stron: 642

Data wydania: 04/2017

Oprawa: Twarda

Format: 165 x 235 mm

Wydawnictwo: Poltext


Znakomite kompendium fachowego języka angielskiego dla przedstawicieli nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Bezcenna pomoc w samodzielnym opanowaniu umiejętności czytania, tłumaczenia oraz poprawnego pisania i wygłaszania tekstów naukowo-technicznych w języku angielskim.

Znajdziecie w niej: 
• prawa i definicje naukowe, 
• przykłady pisania publikacji naukowej, 
• opisy patentów, 
• słownictwo i zwroty pomocne w komunikacji w trakcie konferencji, 
• przykłady opisu eksperymentu i analizy wyników badań.

English in Science and Technology napisana jest metodą bilingwalną, czyli zawiera pełne tłumaczenie wszystkich tekstów. Osobom zaawansowanym językowo posłuży jako pomoc przy pisaniu publikacji naukowych, przygoto-wywaniu wykładów, odczytów i referatów w języku angielskim.

Skorzystają z niej naukowcy, specjaliści, wykładowcy, tłumacze, a także studenci. Książka może stanowić znakomitą pomoc dla osób uczących się języka an-gielskiego na lektoratach w uczelniach technicznych.
 
Piotr Domański - przez wiele lat nauczał naukowo-technicznego języka angielskiego na Politechnice Warszawskiej,  a ponadto jest autorem wielu książek do nauki angielskiego, w tym bestsellera Active English at Work.

Artur Domański - inżynier-chemik, absolwent Politechniki Warszawskiej. Jako biotechnolog zdobywał doświadczenie zawodowe w placówkach badawczo-rozwojowych w koncernach międzynarodowych w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji i Włoszech. Łączy naukę z praktyką. Jako praktyk-specjalista jest odpowiedzialny za koncepcje  i wdrażanie projektów przemysłowych w wielkiej skali. Jako autor projektów czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych. Autor i współautor wielu patentów.

Spis treści:

Słowo wstępne 13
Abbreviations and Explanatory Signs – Skróty i znaki objaśniające 15

Part 1. Universal English. Scientific Formulations – Część 1. Angielszczyzna uniwersalna. Sformułowania naukowe     19
1.1. Laws of Science – Prawa nauki 19
1.1.1. Chemistry – Chemia     20
1.1.2. Physics – Fizyka     24
1.1.3. Laws of Science: Chemistry and Physics. Keywords – Prawa naukowe. Chemia i fizyka. Terminy kluczowe     31
1.1.3.1. Chemistry. Context Minidictionary – Chemia. Minisłownik kontekstowy 31
1.1.3.2. Physics. Context Minidictionary – Fizyka. Minisłownik kontekstowy 36
1.1.4. Index of Laws – Indeks praw naukowych 45
1.1.4.1. Chemistry. Physics – Chemia. Fizyka 45
1.1.4.2. Cumulative List – Zestawienie zbiorcze 46
1.2. Scientific Definitions – Definicje naukowe 47
1.2.1. Examples – Przykłady 47
1.3. Verbal (Spoken, Oral) Communication – Komunikacja werbalna 52
1.3.1. Verbal Means of Communication (Communication by Speech – the Text Is Spoken) and Where It Takes Place – Werbalne środki przekazu (komunikacja za pomocą mowy) oraz miejsce komunikacji 52
1.3.2. Forms of Verbal Communication. Referring to Visual Information/Visuals – Komunikacja werbalna. Nawiązywanie do informacji audiowizualnej 54
1.3.3. Elicting Information. Useful Questions – Pozyskiwanie informacji. Pomocne pytania 57

Part 2. Special English 60
2.1. Patent Specification 60
2.1.1. English Version of the Patent Specification     60
Część 2. Angielszczyzna specjalistyczna     61
2.1. Specyfikacja patentowa     61
2.1.2. Wersja polska patentu 61
2.1.3. Commentary – Komentarz 68
2.1.4. Typical Expressions Used in the Patent Specification – Typowe zwroty występujące w patencie     68
2.2. Scientific Publication 74
2.2.1. The Structure of a Scientific Publication     74
2.2.2. The English Version of the Scientific Publication     74
2.3. Publikacja naukowa     75
2.3.1. Schemat publikacji naukowej 75
2.3.2. Wersja polska publikacji naukowej     75
2.3.3. Elements of a Scientific Publication – Elementy publikacji naukowej 82
2.3.4. Scientific Publication. Commentary – Publikacja naukowa. Komentarz 82
2.4. (Conference) Paper – Referat (konferencyjny)     95
2.4.1. The English Version of a Paper     96
2.4.2. Wersja polska referatu 97
2.4.3. Conference Terms – Terminy konferencyjne     102

Part 3. Communication – Część 3. Komunikacja     111
3.1. Oral Communication. Presentation. Lecture. Conference Paper – Komunikacja ustna. Prezentacja. Wykład. Referat konferencyjny     111
3.2. Non-Verbal Communication – Komunikacja pozatekstowa     118
3.2.1. Graphic Means of Scientific and Technical Communication. A Table – Graficzne środki przekazu informacji naukowo-technicznej. Zestawienie     118
3.2.2. Graphic Means of Scientific and Technical Communication. Minidictionary of Useful Terms – Graficzne środki przekazu informacji naukowo-technicznej. Minisłownik pomocnych terminów     119
3.2.3. Mathematical Symbols. Useful Terms – Symbole matematyczne. Pomocne terminy 129
3.2.4. Mathematical Symbols. Reading Mathematical Expressions – Symbole matematyczne. Czytanie wyrażeń matematycznych     131
3.2.5. Fractions – Ułamki     132

Part 4. Scientific and Technical English through Grammatical Constructions and Sentence Patterns – Część 4. Język angielski techniczny w konstrukcjach gramatycznych i wzorach zdań 135
4.1. Crucial Problems – Główne zagadnienia 135
4.1.1. Speech Functions – Funkcje mowy     135
4.1.2. Figures of Speech – Figury stylistyczne 137
4.2. The Use of Tenses – Użycie czasów     141
4.3. The Construction of a Definition – Konstrukcja definicji 143
4.3.1. Definition. Scientific English – Definicja. Język angielski naukowy 143
4.3.2. Definition. Everyday English – Definicja. Język angielski codzienny     144
4.4. The Use of the Article – Użycie przedimka 145
4.4.1. General Notes – Uwagi ogólne     145
4.4.2. The Role of the Article – Rola przedimka 146
4.4.3. Articles in Technical Context – Przedimki w kontekście technicznym     147
4.4.4. Article Usage – Użycie przedimków 148
4.4.4.1. Indefinite Article – Przedimek nieokreślony 148
4.4.4.2. Definite Article – Przedimek określony 148
4.4.4.3. Zero (or no) Article – Przedimek zerowy     149
4.5. The Logical Structure of a Text. The Role of a Pronoun (it, they) – Struktura logiczna tekstu. Rola zaimka (it, they) 150
4.5.1. Popular Science Text – Tekst popularnonaukowy     151
4.5.2. Technical Text – Tekst techniczny 151
4.6. Nominal Constructions – Konstrukcje nominalne. Nominalizacja (czasownika) 153
4.7. Noun Modifier. Substantival Attribute. Attributive Noun. Modifier – Rzeczownik w roli przydawki. Przydawka rzeczownikowa     161
4.7.1. Everyday English. Examples – Angielszczyzna codzienna. Przykłady 161
4.7.2. Technical English. Examples – Angielszczyzna techniczna. Przykłady     162
4.7.3. Scientific English. Examples (The Literature, Scientific Prose) – Angielszczyzna naukowa. Przykłady (literatura fachowa, proza naukowa) 163
4.7.4. Business English. Examples – Angielski język handlowy. Przykłady     163
4.7.5. Legal English. Examples – Angielski język prawniczy. Przykłady 164
4.7.6. Management. Politics. Examples – Zarządzanie. Polityka. Przykłady 164
4.8. The Passive Voice – Strona bierna 164
4.8.1. The Passive Voice through Grammatical Tenses and Conditional Mood – Strona bierna przez czasy gramatyczne i tryb warunkowy 167
4.8.2. -ing Form. The Active Voice and Passive Voice. A Comparison – Forma -ing. Strona czynna i strona bierna. Porównanie 172
4.8.3. The Passive Voice in a Scientific Context – Strona bierna w kontekście naukowym 173
4.8.4. The Passive Voice: Stating Opinions of a Group of People – Strona bierna: wyrażanie opinii grupy ludzi     173
4.8.5. The Passive Voice in a Nutshell – Strona bierna w pigułce 175
4.9. The Imperative Mood – Tryb rozkazujący     175
4.9.1. Non-Negative Form – Forma bez przeczenia     175
4.9.2. Negative Form – Forma z przeczeniem 176
4.10. Word-Building (Word-Formation). The Structure of Words – Słowotwórstwo. Budowa wyrazów     178
4.10.1. Prefixes – Przedrostki     179
4.10.2. Negative Prefixes – Przedrostki przeczące     182
4.10.3. Number Prefixes – Przedrostki liczbowe     183
4.10.4. Suffixes – Przyrostki 184
4.10.5. Compounds – Wyrazy złożone     188
4.10.5.1. A Table of Compounds – Przegląd wyrazów złożonych 188
4.10.5.2. Double Compounds – Podwójne złożenia 190
4.10.5.3. Academic and Scientific Compounds – Złożenia akademickie     192
4.11. Prepositions – Przyimki     196
4.11.1. Simple Prepositions – Przyimki proste 196
4.11.2. Compound Prepositions – Przyimki złożone     204
4.11.3. Prepositions of Time – Przyimki czasu 206
4.11.4. Other Prepositions – Inne przyimki 207
4.11.5. Prepositions in Popular Multiword Structures – Przyimki występujące w popularnych konstrukcjach wielowyrazowych 207
4.12. Verb – Czasownik 208
4.12.1. Transitive and Intransitive Verbs – Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie     208
4.12.2. Verb Apect – Postać czasownika 209
4.12.3. Infinitive – Bezokolicznik     211
4.12.3.1. The Usage of the Infinitive – Stosowanie bezokolicznika     211
4.12.3.2. Special Uses of the Infinitive – Przykłady specjalnego użycia bezokolicznika     212
4.12.4. Participles. Constructions – Imiesłowy. Konstrukcje imiesłowowe 213
4.12.4.1. Present Participle – Imiesłów współczesny czynny 213
4.12.4.2. Past Participle – Imiesłów bierny     213
4.12.4.3. Attached Participle – Imiesłów powiązany     214
4.12.4.4. Unattached/Unrelated Participle – Imiesłów luźno powiązany     214
4.12.4.5. Accusative with Participle – Biernik + imiesłów     215
4.12.4.6. Unattached/Unrelated Participle. Comments – Imiesłów luźno powiązany. Komentarz     215
4.12.4.7. Dangling Gerund – „Dyndające” gerundium     216
4.12.5. Multiword Verbs – Czasowniki wielowyrazowe     217
4.12.5.1. Transitive and Intransitive Two-Word Verbs – Czasowniki dwuwyrazowe przechodnie i nieprzechodnie     217
4.12.5.2. Three-Word Verbs – Czasowniki trzywyrazowe     218
4.12.6. Phrasal Verbs. (Two-Element Verbs). Postposition – Czasowniki złożone (czasowniki z przyimkiem, dwuczęściowe, frazowe). Postpozycja     218
4.12.6.1. Nouns Derived from Phrasal Verbs – Przejście czasownika frazowego w rzeczownik     222
4.12.7. Scientific Verbs Derived from Proper Names – Czasowniki naukowe tworzone od imion własnych 223
4.12.8. Verbs Derived from Adjectives – Czasowniki tworzone od przymiotników 223
4.12.9. Causative Verb – Czasownik sprawczy 224
4.12.9.1. Causative have – Sprawcze have, „powodujące” have     224
4.12.9.2. Causative get – Sprawcze get     225
4.12.10. Sequence of Tenses – Następstwo czasów     225
4.12.11. Indirect/Reported Speech – Mowa zależna     226
4.13. Conversion – Konwersja/Przemiana kategorialna     228
4.13.1. Examples – Przykłady 229
4.13.2. Zestawienie wybranych rzeczowników i czasowników o tej samej formie zewnętrznej     230
4.13.3. Konwersja. Zestawienie wybranych dwusylabowych rzeczowników i czasowników o tej samej formie zewnętrznej i odmiennej akcentacji     233
4.14. Noun – Rzeczownik 235
4.14.1. The Plural of Nouns – Liczba mnoga rzeczowników     235
4.14.2. Noun + Past Participle Construction – Konstrukcja rzeczownik + imiesłów bierny 243
4.14.3. Nouns Derived from Verbs – Rzeczowniki tworzone od czasowników     244
4.14.4. Nouns Derived from Adjectives – Rzeczowniki odprzymiotnikowe     252
4.14.5. Scientific Nouns Derived from Proper Names – Rzeczowniki naukowe tworzone od nazw własnych     253
4.14.6. Noun Formants Used in the Botanical Names – Formanty rzeczownikowe występujące w nazwach botanicznych     255
4.15. Expressing Purpose. Clauses of Purpose – Wyrażanie celu. Zdania celowe 261
4.15.1. Clauses of Purpose. Introduction – Zdania celowe. Wprowadzenie 262
4.15.2. Clauses of Purpose. Examples – Zdania celowe. Przykłady     263
4.15.3. Expressing Purpose. Examples – Sposoby wyrażania celu. Przykłady 264
4.16. The Irregular Plural of Foreign Nouns – Nieregularna liczba mnoga rzeczowników pochodzenia obcego     265
4.16.1. Classification and Groups – Klasyfikacja i grupy     265
4.16.2. The Irregular Plural of Foreign Nouns. A Cumulative List – Nieregularna liczba mnoga rzeczowników pochodzenia obcego. Zestawienie łączne     270
4.16.3. Greek and Latin Singulars and Plurals Used in Medical English. A Cumulative List – Greckie i łacińskie terminy w liczbie pojedynczej i mnogiej używane w medycznym języku angielskim. Zestawienie łączne     274
4.17. The Gerund and the Verbal Noun – Gerundium i rzeczownik odsłowny     277
4.18. Genitive – Dopełniacz 281
4.18.1. Forming Saxon Genitive. The ‘s Genitive. The Inflected Genitive – Tworzenie dopełniacza saksońskiego 281
4.18.2. The of-Genitive. The of-Construction. Use – Użycie konstrukcji dopełniacza z of 284
4.18.3. The ‘s and the of-Genitives. The of-Construction. Comparison – Porównanie dopełniacza saksońskiego oraz konstrukcji dopełniacza z of 285
4.18.4. Double Genitive – Dopełniacz podwójny 285
4.18.5. The Group Genitive – Dopełniacz grupowy 286
4.18.6. The Elliptic Genitive – Dopełniacz eliptyczny 287
4.18.7. The Local Genitive – Dopełniacz określający miejsce 287
4.18.8. Apostrophe (’) after the Names of Famous People that End with -s – Apostrof (’) po sławnych nazwiskach zakończonych na -s 288
4.19. Adjective – Przymiotnik     289
4.19.1. Compound Adjectives – Przymiotniki złożone     289
4.19.2. Group Compound Adjectives – Grupowe przymiotniki złożone 291
4.19.3. Adjectives Derived from Proper Names – Przymiotniki tworzone od imion własnych     292
4.19.4. Adjectives Derived from Scientific Terms Formed by Adding Suffixes -an (-ian, -ean, -ic) – Przymiotniki tworzone od terminów naukowych 294
4.20. Pronoun. Relative Pronouns – Zaimek. Zaimki względne 295
4.20.1. Identifying Relative Clauses – Zdania względne utożsamiające     295
4.20.2. Classifying Relative Clauses – Zdania względne klasyfikujące     296
4.20.3. Relative Clauses in Context – Zaimki względne w kontekście     297
4.20.4. Relative Clauses with the Preposition at the End of the Sentence – Zdania względne z przyimkiem na końcu zdania 297
4.20.5. Relative Constructions with where/when/why – Konstrukcje względne z wyrazami where/when/why 298
4.20.6. Relative Constructions with that’s all/what/which – Konstrukcje względne z that’s all/what/which     299
4.20.7. The Omission of Relative Pronouns – Opuszczanie zaimków względnych     299
4.21. Numerals – Liczebniki 300
4.21.1. Classification – Klasyfikacja     300
4.21.2. Numerals in Compounds – Liczebniki w złożeniach 300
4.21.3. A Table of Numerals – Przegląd liczebników     303
4.21.4. Numerals of Latin and Greek Origin Used in Scientific and Technical English – Liczebniki pochodzenia łacińskiego i greckiego stosowane w angielszczyźnie naukowo-technicznej     306
4.22. Logical Connecters (of Sentences). Text Structure – Łączniki logiczne (zdań). Struktura tekstu 307
4.23. Portmanteau Words – Kontaminacja 310
4.24. Gender – Kategoria rodzaju 310
4.25. Object – Dopełnienie     313
4.25.1. Direct and Indirect Object – Dopełnienie bliższe i dalsze 313
4.25.2. Cognate Object – Dopełnienie znaczeniowo pokrewne 314
4.25.3. Object Case + Infinitive – Przypadek dopełnieniowy + bezokolicznik 314
4.25.3.1. Object Case/Accusative + Infinitive after want/would like to – Przypadek dopełnieniowy + bezokolicznik po want/would like to     314
4.25.3.2. Object Case/Accusative + Infinitive or -ing Form after See and Hear – Przypadek dopełnieniowy + bezokolicznik lub forma -ing po czasownikach see i hear     315
4.26. Word Order – Porządek wyrazów (w zdaniu)     316
4.26.1. Normal/Grammatical Order – Porządek normalny/gramatyczny 316
4.26.2. Inverted Order – Porządek odwrócony 316
4.27. Adjective – Przymiotnik     316
4.27.1. The Comparison of Adjectives – Stopniowanie przymiotników     316
4.27.2. Adjectives not Compared – Przymiotniki niestopniowalne     317
4.27.3. Adjective as Modifier and Complement – Przymiotnik w funkcji przydawki i orzecznika 318
4.27.4. Adjectives in Context – Przymiotniki w kontekście     319
4.28. Adverb – Przysłówek 321
4.28.1. Comparison of Adverbs – Stopniowanie przysłówków     321
4.28.2. Irregular Comparison of Adverbs – Nieregularne stopniowanie przysłówków 322
4.28.3. Adverbs not Compared – Przysłówki niestopniowalne 322
4.28.4. Adverbs in Context – Przysłówki w kontekście     322
4.29. For – Since. A Comparison – Przyimki for oraz since. Porównanie 323
4.30. Prepositional Inversion – Inwersja prepozycjonalna. Przyimek na końcu zdania     324
4.31. Multiclass Words – Słowa należące do więcej niż jednej klasy     325
4.32. An Empty Subject – Podmiot pusty     326
4.32.1. It as an Empty Subject – It jako podmiot pusty     326
4.32.2. There as an Empty Subject – There jako podmiot pusty 326
4.33. The Use of Initial Capitals – Stosowanie początkowych dużych liter 327
4.34. Words Sometimes Confused and Misused – Słowa mylnie rozumiane i niekiedy niewłaściwie używane 327
4.34.1. A General Note – Informacja ogólna 327
4.34.2. Words Often Confused. A Minidictionary – Słowa mylnie rozumiane/ łudząco podobne. Minisłownik 328
4.35. Contracted Forms Used in Colloquial English – Formy skrócone używane w potocznej angielszczyźnie 331

Part 5. The Language of Science – Część 5. Język nauki 335
5.1. Scientific Formulations – Sformułowania naukowe     335
5.2. Scientific Discussion – Dyskusja naukowa 336
5.2.1. Linguistic Devices – Środki językowe     336
5.2.2. Context – Kontekst     337
5.3. Scientific Discourse. Minidictionary of Useful Terms – Dyskurs naukowy. Minisłownik pomocnych terminów 340
5.4. Production. Methods. Techniques. Processes. Procedures – Produkcja. Metody. Techniki. Procesy. Procedury 344
5.5. Industry – Przemysł     352
5.5.1. Branches of Industry – Gałęzie przemysłu     353
5.6. Context. Texts – Kontekst. Teksty 355
5.6.1. Aluminium. Electrolysis – Glin. Elektroliza 355
5.6.2. Hydrogen. The Bosch Process – Wodór. Proces Boscha 356
5.6.3. Sulphur. Extraction – Siarka. Otrzymywanie     357
5.6.4. Ammonia. The Haber Process – Amoniak. Proces Habera     357
5.6.5. Practical English in Context – Angielski w praktyce     358
5.6.5.1. Social and Functional English. Socializing – Komunikacja społeczna 358
5.6.5.2. Practical English in Situations – Angielski na każdą okazję 362
5.6.5.3. Telephoning – Telefonowanie     366

Part 6. Different Faces of Matter. Qualities of Substances – Część 6. Różne oblicza materii. Cechy substancji 371
6.1. General View – Przegląd ogólny     372
6.2. Substances in Context. How We Can Describe Them – Co i jak mówimy o substancjach 373
6.3. Speaking of Substances. Occurrence. Properties. Preparation. Use. Application. Useful Questions – Opis substancji. Występowanie. Własności. Otrzymywanie. Zastosowanie. Pomocne pytania     376
6.4. The Appearance of Things. Form. Shape. – Wygląd rzeczy/obiektów. Forma. Postać. Kształt 378
6.4.1. How Things Look Like – Środki opisu 378
6.4.2. How Things Look Like – Wygląd. Środki opisu     383

Part 7. Instrumentation. Apparatus. Laboratory – Część 7. Oprzyrządowanie. Aparatura. Laboratorium     385
7.1. Apparatus. Equipment – Aparatura. Oprzyrządowanie 385
7.1.1. A Cumulative Table of Instruments – Wykaz przyrządów 386
7.1.2. Appliances in Context. Minidictionary – Urządzenia w kontekście. Minisłownik 387
7.2. Forming Names of Devices by Using Suffixes – Tworzenie nazw przyrządów/urządzeń za pomocą przyrostków 389
7.3. Laboratory Apparatus. Basic Terms – Aparatura laboratoryjna. Podstawowe terminy     390

Part 8. Education – Część 8. Edukacja     405
8.1. Minidictionary of Terms Used in Education – Minisłownik terminów edukacyjnych     405
8.2. Academic Society – Społeczność akademicka 479
8.3. University Study Facilities – Infrastruktura uniwersytecka     491

Part 9. Terminology – Część 9. Terminologia 495
9.1. General Related Terms – Terminy ogólne ze skojarzeniami 495
9.2. Analysis – Analiza     501
9.3. Synthesis – Synteza 505
9.4. Method – Metoda     506
9.5. Science. Scientific Research – Nauka. Badania naukowe     508
9.6. Experiment. Experimentation – Eksperyment. Przeprowadzanie doświadczeń     511
9.7. Mathematics. Signs and Symbols. Operations – Matematyka. Znaki i symbole. Działania     515
9.7.1. Mathematics. A Microdictionary of Useful Terms and Expressions – Matematyka. Mikrosłownik pomocnych terminów i zwrotów 516
9.8. Chemistry – Chemia     597
9.8.1. Forming Chemical Names – Tworzenie nazw związków chemicznych     597
9.8.2. Reading the Names of Chemical Compounds – Czytanie nazw związków chemicznych     602
9.9. Microdictionary of Computer Terms – Mikrosłownik terminów komputerowych     603

Part 10. Measurement – Część 10. Pomiar     617
10.1. Measuring Devices – Przyrządy pomiarowe 617
10.2. Scientific Disciplines – Dyscypliny naukowe     633
10.3. Scale – Skala     636

Cena:    64.90   51.92zł


English in Science and Technology Angielski w naukach ścisłych i technicznychKsiążka informatyczna: English in Science and Technology Angielski w naukach ścisłych i technicznych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.