księgarnia informatyczna aton.pl

ASP.NET MVC Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio

Wydawnictwo HELION

Cena:    89.00   63.19zł

ASP.NET MVC Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio


Autor: Dawid Borycki, Maciej Pakulski, Maciej Grabek, Jacek Matulewski
ISBN: 978-83-246-3238-1
Ilość stron: 544
Data wydania: 12/2013
Format: 158x235
Wydawnictwo: HELION


ASP.NET MVC - skorzystaj z pomocy potężnego sprzymierzeńca!
 • Jak stworzyć wydajną aplikację działającą po stronie serwera?
 • Jak zaprząc bazy danych do ścisłej współpracy z aplikacją internetową?
 • Jak połączyć technologie ASP.NET MVC i ASP.NET WebForms dla uzyskania najlepszego efektu?
 • Jak zaimplementować serwis Web API oraz aplikację ASP.NET MVC 4 kompatybilną z urządzeniami mobilnymi?

ASP.NET MVC to platforma, o której zaletach nie trzeba nikomu przypominać. Potężne narzędzie do budowy aplikacji internetowych działających według wzorca model widok - kontroler pozwala tworzyć oprogramowanie zapewniające bezkolizyjny przepływ dużych ilości danych. Dzięki temu administratorzy sieci mogą względnie łatwo kontrolować stan aplikacji, a użytkownicy internetu są zadowoleni z szybkości ładowania stron internetowych.

Ta książka kompleksowo zapozna Cię z programowaniem aplikacji w oparciu o technologie ASP.NET MVC, JavaScript, jQuery oraz AJAX na przykładzie aplikacji internetowej zaimplementowanej od podstaw w środowisku Visual Studio 2012.

Z części pierwszej dowiesz się więcej o najważniejszych aspektach aplikacji ASP.NET MVC, takich jak projektowanie kontrolerów, dostęp do baz danych, walidacja i ochrona danych, implementowanie interaktywnych i asynchronicznych widoków, trasowanie, filtrowanie i zarządzanie użytkownikami. Poznasz też bibliotekę Knockout, umożliwiającą projektowanie interfejsu użytkownika według wzorca MVVM. Część druga jest poświęcona technologiom ADO.NET i ADO.NET Entity Framework, a także zagadnieniom związanym z transakcjami oraz bezpieczeństwem w aplikacjach bazodanowych. Natomiast w części trzeciej znajdziesz informacje pozwalające zintegrować ASP.NET MVC z ASP.NET WebForms i dowiesz się, co możesz zyskać dzięki takiemu połączeniu. Weź tę książkę do ręki i przetestuj przykłady, a nauczysz się więcej, niż myślisz!

 • Podstawowe aspekty projektu aplikacji ASP.NET MVC
 • Walidacja danych i wyrażenia regularne
 • Asynchroniczne aplikacje internetowe, AJAX a biblioteka jQuery
 • Trasowanie adresów URL i filtry
 • Bezpieczne aplikacje, konfiguracja zabezpieczeń i panel Web Site Administration Tool
 • Podstawy ADO.NET i obiekt TableAdapter
 • Scaffolding i transakcje
 • Bezpieczeństwo w aplikacjach bazodanowych i Entity Framework
 • Integracja komponentów WebForms z aplikacją ASP.NET MVC, tworzenie raportów i eksport danych
 • ASP.NET MVC 4 i tworzenie serwisów sieciowych WebAPI
 • Mobilne aplikacje internetowe

Posłuż się ASP.NET MVC i stwórz wspaniałą aplikację.

Spis treści:

CZĘŚĆ I ASP.NET MVC (13)
Rozdział 1. Podstawowe aspekty projektu aplikacji ASP.NET MVC (15)

 • ASP.NET MVC (15)
 • Projekt aplikacji MVC (18)
 • Szablon projektu (19)
 • Struktura projektu aplikacji ASP.NET MVC (21)
 • Podsumowanie (23)

Rozdział 2. Kontroler i widok (25)

 • Funkcje i metody kontrolera (25)
 • Projektowanie kontrolera (27)
 • Widok (30)
  • Projektowanie widoku (31)
 • Transfer danych między widokiem a kontrolerem (36)
 • Podsumowanie (37)

Rozdział 3. Model (39)

 • Wprowadzenie (39)
 • Baza danych (40)
 • Warstwa dostępu do bazy danych (42)
 • Logika biznesowa (44)
 • Implementacja widoku typu GridView (48)
 • Podsumowanie (52)

Rozdział 4. Walidacja danych (53)

 • Wprowadzenie (53)
 • Atrybuty modelu i walidacja danych w praktyce (55)
  • Przygotowanie projektu aplikacji Kadry (55)
  • Widoki kontrolera (58)
  • Kontroler (63)
  • Konfiguracja walidacji danych (66)
 • Walidacja danych po stronie klienta (67)
 • Walidacja danych a technologia ADO.NET Entity Framework (68)
 • Podsumowanie (71)

Rozdział 5. Wyrażenia regularne a kontrola poprawności danych (73)

 • Podstawowe informacje o wyrażeniach regularnych (73)
 • Odnajdywanie znaków specjalnych (74)
 • Odnajdywanie znaków i cyfr (74)
 • Odnajdywanie znaków w wyznaczonych miejscach łańcucha (75)
 • Określanie liczby wystąpień podanych znaków (76)
 • Tworzenie wzorców (76)
  • Aplikacja (76)
  • Kod pocztowy (80)
  • Imię żeńskie (81)
  • Walidacja adresu URL (83)
 • Atrybuty modelu wykorzystujące wyrażenia regularne (84)
 • Podsumowanie (88)

Rozdział 6. Asynchroniczne aplikacje internetowe - Microsoft AJAX (91)

 • Wprowadzenie (91)
 • Aktualizacja zawartości wybranego elementu witryny (92)
 • Częściowe odświeżanie witryny a fragment widoku (97)
 • Ankieta (moduł do głosowania) (102)
 • Odświeżenie widoku mapy serwisu Google (108)

Rozdział 7. Technologia AJAX a biblioteka jQuery (113)

 • Wprowadzenie (113)
 • Aktualizacja zawartości wybranego elementu witryny (113)
 • Automatyczne uzupełnienie pola tekstowego (115)
 • Mechanizm IntelliSense a składnia jQuery (119)
 • Podsumowanie (120)

Rozdział 8. Trasowanie adresów URL (121)

 • Wprowadzenie (121)
 • Wzorce URL (122)
 • Domyślne reguły trasowania i wzorce URL (123)
 • Własne reguły trasowania (124)
 • Zablokowanie obsługi wybranych żądań (124)
 • Podsumowanie (126)

Rozdział 9. Filtry (127)

 • Wprowadzenie (127)
 • Podstawowe atrybuty filtrów (128)
  • [Authorize] (128)
  • [HandleError] (129)
  • [OutputCache] (133)
  • [RequireHttps] (135)
  • [NonAction] (135)
 • Kolejność wykonywania filtrów (137)
 • Implementacja własnych filtrów (139)
  • Filtry akcji (139)
  • Filtry autoryzacyjne, wyniku i wyjątków (144)
 • Podsumowanie (146)

Rozdział 10. Bezpieczne aplikacje internetowe (147)

 • Potrzeba zabezpieczeń (147)
 • Uwierzytelnienie i autoryzacja (149)
  • Mechanizmy uwierzytelnienia zintegrowane z ASP.NET (149)
  • Konfiguracja uwierzytelnienia (153)
  • Autoryzacja (157)
  • Grupy użytkowników (158)
 • Podsumowanie (160)

Rozdział 11. Konfiguracja zabezpieczeń i panel Web Site Administration Tool (161)

 • Wprowadzenie (161)
 • Użytkownicy, grupy i reguły dostępu (163)
 • Ustawienia aplikacji oraz odczyt zawartości pliku konfiguracyjnego (167)
 • Wyłączenie aplikacji i konfiguracja serwera SMTP (171)
 • Komunikaty o błędach (171)
 • Zarządzanie dostawcami usług (178)
 • Podsumowanie (179)

Rozdział 12. Zabezpieczenie witryny przed złośliwym kodem (181)

 • Wprowadzenie (181)
 • Działanie złośliwego kodu (181)
 • Zabezpieczanie pliku konfiguracyjnego (187)
 • Podsumowanie (192)

Rozdział 13. Kontroler uwierzytelnienia w aplikacji ASP.NET MVC (195)

 • Wprowadzenie (195)
 • Model (195)
 • Klasa kontrolera (198)
 • Widoki kontrolera (203)
 • Podsumowanie (209)

Rozdział 14. Dynamiczne zarządzanie użytkownikami i grupami (211)

 • Wprowadzenie (211)
 • Kontroler panelu administracyjnego (212)
 • Podział użytkowników na grupy (219)
 • Podsumowanie (224)

Rozdział 15. Biblioteka Knockout (227)

 • Knockout, czyli interfejs użytkownika z wykorzystaniem wzorca MVVM (227)
 • Knockout - wykorzystanie szablonów JavaScript (230)

CZĘŚĆ II Technologie bazodanowe w aplikacjach internetowych (235)
Rozdział 16. Podstawy ADO.NET (237)

 • Podstawy relacyjnych baz danych (237)
 • Technologia ADO.NET (238)
 • Instalacja bazy Northwind (240)
 • Połączenie ze źródłem danych (241)
 • Modyfikacja danych w obiekcie DataSet (249)
  • Tworzenie nowych rekordów (250)
  • Edycja rekordów (257)
  • Wersjonowanie obiektu DataRow i kontrola wprowadzanych danych (263)
  • Usuwanie rekordów (270)

Rozdział 17. Obiekt TableAdapter jako pomost między DataSet a źródłem danych (273)

 • Parametryzacja kwerend (274)
 • Edycja danych przy użyciu obiektu TableAdapter (279)
 • Integralność danych i ich usuwanie (288)
 • Wstawianie danych z wykorzystaniem obiektu TableAdapter (294)

Rozdział 18. Scaffolding, czyli ekspresowe tworzenie internetowych aplikacji bazodanowych (301)

 • Lista rekordów (301)
 • Usuwanie rekordów (305)
 • Edycja rekordów (307)
 • Tworzenie rekordów (311)
 • Formularz z podformularzem (Master/Detail Form) (315)

Rozdział 19. Transakcje (319)

 • Tworzenie i ręczna kontrola transakcji (319)
 • Automatyczne zarządzanie transakcjami (327)
 • Konkurencyjność i poziom izolacji transakcji (332)

Rozdział 20. Bezpieczeństwo w aplikacjach bazodanowych (335)

 • Szyfrowanie połączenia (335)
 • Zabezpieczenie kodu pośredniego przy pomocy Code Access Security (CAS) (338)
 • ConnectionString a sposoby uwierzytelnienia w serwerze MS SQL Server (344)
 • Uwagi końcowe dotyczące projektowania aplikacji bazodanowych (345)

Rozdział 21. Entity Framework (347)

 • Podstawy Entity Framework (348)
  • Pierwsze zapytanie (348)
  • Detale produktu (352)
  • Dodawanie nowego produktu (353)
  • Edycja produktu (355)
  • Usuwanie produktu (357)
  • Tworzenie schematu bazy danych na bazie modelu encji (357)
  • Entity Framework i POCO (360)

CZĘŚĆ III ASP.NET MVC a ASP.NET WebForms (365)
Rozdział 22. Integracja komponentów WebForms z aplikacją ASP.NET MVC na przykładzie technologii SQL Server Reporting Services (367)

 • Pierwszy raport (368)
  • Konfiguracja źródła danych (368)
  • Projektowanie raportu (371)
  • Kolumny obliczeniowe raportu (378)
  • Stosowanie formatu prezentacji danych (379)
  • Grupowanie danych (381)
 • Projektowanie graficznego układu raportu (383)
  • Etykiety, rysunki i listy (384)
  • Prezentacja danych w postaci macierzowej (390)
 • Parametry raportu i filtrowanie danych (394)
  • Filtr definiowany na poziomie raportu (395)
  • Filtrowanie raportu na etapie pobierania danych źródłowych (401)
 • Kluczowe wskaźniki efektywności (403)
 • Wykresy (406)

Rozdział 23. Eksport danych (413)
Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC (423)

 • Tworzenie projektu (423)
 • Widok - formularz dodawania wpisu (425)
 • Model - obsługa plików XML (427)
 • Aplikacja - rejestrowanie zdarzeń i trasowanie (430)
 • Kontroler - obsługa POST (431)
 • Widok - wyświetlanie wpisów (432)
 • Widok - walidacja (435)
 • Kontroler - użycie modelu odsyłanego przez widok (440)

Dodatki (447)
Dodatek A ASP.NET MVC 4 (449)

 • Wsparcie dla urządzeń mobilnych (449)
  • Sformułowanie problemu (450)
  • Przystosowanie widoków aplikacji do urządzeń mobilnych (457)
 • OAuth, czyli otwarta autoryzacja (460)
  • Implementacja zdalnej autoryzacji w powiązaniu z portalem Facebook (461)
 • Przetwarzanie asynchroniczne (464)
  • Wprowadzenie (464)
  • Potrzeba wykorzystania asynchronicznych kontrolerów (466)
  • Kontrolery asynchroniczne i klasa Thread (469)
  • Kontrolery asynchroniczne a zadania (472)
 • Grupowanie i optymalizacja skryptów oraz kaskadowych arkuszy stylów (475)
 • Web API (477)
  • Wprowadzenie (477)
  • Implementacja serwisu sieciowego (479)
  • Implementacja klienta Web API (483)
 • Podsumowanie (494)

Dodatek B Publikacja aplikacji ASP.NET za pomocą internetowych usług informacyjnych (IIS) (495)

 • Wprowadzenie (495)
 • Instalacja i konfiguracja serwera internetowych usług informacyjnych IIS (496)
  • Instalacja serwera IIS w systemie Windows 7 (496)
  • Instalacja serwera IIS w systemie Windows 8 (496)
 • Publikowanie aplikacji na serwerze IIS (497)
  • Konfiguracja puli aplikacji (498)
  • Instalacja ASP.NET 4/4.5 na serwerze IIS (498)
  • Publikacja aplikacji (500)
  • Uruchomienie aplikacji (503)
 • IIS jako serwer do rozwoju aplikacji (504)

Dodatek C ASP.NET Identity w MVC 5 i Visual Studio 2013 (505)

 • Wstęp (505)
 • Szablony projektów ASP.NET w Visual Studio 2013 (505)
 • Kontroler zarządzający użytkownikami i rolami (508)
  • Dynamiczne zarządzanie użytkownikami (509)
  • Statyczne zarządzanie rolami (519)
  • Dynamiczne zarządzanie rolami (519)
 • Przykładowe wykorzystanie ról (524)
 • Podsumowanie (526)
Cena:    89.00   63.19zł


ASP.NET MVC Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual StudioKsiążka informatyczna: ASP.NET MVC Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.