księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Ochrona środowiska


Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin

WNT


Tematyka książki dotyczy istotnych i aktualnych problemów technicznych i ekonomicznych – poszukiwania paliw alternatywnych do zasilania silników samochodowych.


Badania ekologiczno-gleboznawcze Badania ekologiczno-gleboznawcze

Naukowe PWN


Praktyczny przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych.


Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

Naukowe PWN


Prezentuje nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i bioprzemysłowych


Biotechnologia roślin Biotechnologia roślin

Naukowe PWN


Nowoczesne, całościowe omówienie aktualnych osiągnięć w biotechnologii roślin. Książka prezentuje podstawy czyli aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin.


Biotechnologia ścieków Biotechnologia ścieków

Naukowe PWN


W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.


Biotechnologia w ochronie środowiska z CD-ROM Biotechnologia w ochronie środowiska z CD-ROM

Naukowe PWN


Przegląd metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska.


Chemia środowiska Chemia środowiska

Naukowe PWN


Nowoczesny podręcznik chemii środowiska, w którym przedstawiono podstawy tego przedmiotu, zilustrowane przykładami zjawisk zachodzących w różnych rejonach świata.


Chemia środowiska Chemia środowiska

Naukowe PWN


W trzech rozdziałach omówiono oddzielnie chemizm trzech elementów środowiska, tytułując je jako chemia litosfery, chemia hydrosfery i chemia atmosfery


Dzieje życia na Ziemi Wprowadzenie do paleobiologii Dzieje życia na Ziemi Wprowadzenie do paleobiologii

Naukowe PWN


Nowe wydanie bogato ilustrowanego kompendium wiedzy o pochodzeniu organizmów i ich ewolucji.


Ekologia Ekologia

Zysk i S-ka


Oto krótkie, lecz wyczerpujące wprowadzenie do ekologii, opisujące najważniejsze nurty ideowe ruchu od momentu powstania aż po dziś dzień.


Ekologia Ekologia

PWE


Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą nie tylko podstawowych pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska, lecz także aktualnie stosowanych uregulowań prawnych.


Ekologia Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności Wydanie 4 Ekologia Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności Wydanie 4

Naukowe PWN


Najpopularniejszy na świecie podręcznik ekologii.


Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej

WKiŁ


Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe.


Gleboznawstwo Gleboznawstwo

Naukowe PWN


Kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.


Globalne ocieplenie Zrozumieć prognozę Globalne ocieplenie Zrozumieć prognozę

Naukowe PWN


Celem publikacji jest wskazanie powiązań funkcjonujących w naturze, które wpływają na zmiany klimatyczne.


Gospodarowanie odpadami komunalnymi Poradnik dla gmin Gospodarowanie odpadami komunalnymi Poradnik dla gmin

Wolters Kluwer


Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.


Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowe zasady funkcjonowania systemu w 2013 r. + CD Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowe zasady funkcjonowania systemu w 2013 r. + CD

C.H. BECK


Dnia 6.3.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Handel emisjami w teorii i praktyce Handel emisjami w teorii i praktyce

CEDEWU


Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych instrumentów ochrony środowiska.


Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków

Naukowe PWN


Kompendium wiedzy o coraz powszechniej stosowanych w Polsce ekologicznych systemach hydrofitowych.


Krótkie wykłady Ekologia Krótkie wykłady Ekologia

Naukowe PWN


Książka zawiera podstawowy zasób wiedzy z zakresu ekologii.


Logistyka odzysku w opakowalnictwie Logistyka odzysku w opakowalnictwie

Difin


Celem książki jest przedstawienie odbiorcy możliwości redukowania marnotrawstwa związanego z deponowaniem surowców wtórnych.


Mikrobiologia środowisk Mikrobiologia środowisk

Naukowe PWN


Pierwszy polski podręcznik z zakresu mikrobiologii różnych środowisk (environmental microbiology), uwzględniający środowiska skrajne.


Mikrobiologia techniczna Tom 1 Mikroorganizmy i środowiska ich występowania Mikrobiologia techniczna Tom 1 Mikroorganizmy i środowiska ich występowania

Naukowe PWN


Tom 1 skupia się na opisie morfologii, budowy, ekologii oraz przynależności diagnostycznej mikroorganizmów istotnych dla prowadzenia procesów biotechnologicznych.


Mikrobiologia techniczna Tom 2 Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności Mikrobiologia techniczna Tom 2 Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności

Naukowe PWN


W części II zaprezentowano mikrobiologię żywności – zanieczyszczenia.


Mikroorganizmy w ochronie środowiska Mikroorganizmy w ochronie środowiska

Naukowe PWN


Pierwszy na rynku polskim biologiczny podręcznik mikrobiologii przemysłowej.


Modelowanie procesów odprowadzania do Bałtyku związków biogennych Na przykładzie azotu i fosforu ogólnego Modelowanie procesów odprowadzania do Bałtyku związków biogennych Na przykładzie azotu i fosforu ogólnego

Naukowe PWN


Podsumowanie prac autora nad oceną zanieczyszczeń rzek dopływających do Bałtyku oraz prognozowaniem wpływu zmian w użytkowaniu obszaru zlewni.


Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków

Arkady


Omawiane w książce systemy oczyszczania ścieków są przeznaczone dla peryferyjnych osiedli dużych miast, miasteczek i wsi.


Ochrona środowiska glebowego Ochrona środowiska glebowego

Naukowe PWN


Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem.


Ochrona środowiska przyrodniczego Ochrona środowiska przyrodniczego

Naukowe PWN


Książka pomaga zrozumieć funkcjonowanie delikatnej sieci wzajemnych powiązań między przyrodą a społeczeństwem.


Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu

WNT


Książka ta jest poświęcona ochronie środowiska w gazownictwie i użytkowania gazu. Omówiono w niej zagrożenia związane z poszukiwaniem złóż surowców węglowodorowych.


Ochrona środowiska w gospodarce gminy Poradnik Ochrona środowiska w gospodarce gminy Poradnik

DW Medium


Niniejsza książka - poradnik jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w samorządach szczebla podstawowego, którym ustawowo przypisane są, wymagające odpowiednio przygotowanej kadry, obowiązki w zakresie ochrony środowiska naturalnego.


Oczyszczanie gazów Procesy i aparatura Oczyszczanie gazów Procesy i aparatura

WNT


W książce omówiono podstawowe procesy oczyszczania gazów lotnych zanieczyszczeń -tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, fluoru, chloru, węglowodorów - oraz stosowane w przemyśle metody ich usuwania.


Oczyszczanie ścieków przemysłowych Wydanie 2 Oczyszczanie ścieków przemysłowych Wydanie 2

Naukowe PWN


Nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie podręcznika, w którym omówiono różne typy oczyszczania ścieków przemysłowych dla wybranych gałęzi przemysłu.


Odory Odory

Naukowe PWN


książce omówiono zagadnienia percepcji substancji odorotwórczych wprowadzanych do środowiska oraz problemy związane z ich uciążliwością.


Opłaty i podatki ekologiczne po polsku Opłaty i podatki ekologiczne po polsku

CEDEWU


System opłat ekologicznych funkcjonuje w Polsce od prawie 30 lat, pomimo tego zawiłe przepisy w tym zakresie sprawiają problemy.


Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji Poradnik Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji Poradnik

WNT


Poradnik stanowi obszerne kompendium wiedzy, obejmujące praktycznie wszystkie zagadnienia dotyczące paliw płynnych, środków smarowych.


Pestycydy Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie Pestycydy Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie

WNT


W książce przedstawiono podział pestycydów w zależności od ich zastosowania, budowy chemicznej, formy użytkowej, toksyczności i trwałości w środowisku.


Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów

WNT


Książka jest poświęcona analizie energetyczno-ekologicznej wyrobów uwzględniającej pełny cykl ich istnienia, czyli tzw. analizie LCA (Life Cycle Assessment).


Podstawy biotechnologii Podstawy biotechnologii

Naukowe PWN


Nowoczesne kompendium biotechnologii – nauki XXI wieku. Pierwszy od lat na rynku polskim kompleksowy podręcznik biotechnologii.


Podstawy biotechnologii przemysłowej Podstawy biotechnologii przemysłowej

Naukowe PWN


Książka dotyczy poprawnej realizacji procesów i operacji biotechnologicznych, a przede wszystkim optymalizacji oraz doboru warunków technicznych i technologicznych decydujących o jakości gotowych bioproduktów


Podstawy gospodarki odpadami Wydanie 6 Podstawy gospodarki odpadami Wydanie 6

Naukowe PWN


Zostały omówione nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych.


Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych Wydanie 2 Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych Wydanie 2

UMCS


Podręcznik treścią nie tylko odpowiada tytułowi, ale wykracza poza charakterystykę wybranych procesów biotechnologicznych.


Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska Zarys encyklopedyczny Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska Zarys encyklopedyczny

Difin


Książka wskazuje najważniejsze instrumenty wyznaczające zakres praw i obowiązków przedsiębiorców w ochronie środowiska.


Prawne podstawy ochrony środowiska Prawne podstawy ochrony środowiska

Wolters Kluwer


Autor przedstawia podstawowe pojęcia i źródła prawa ochrony środowiska, jak również przedmiot i sposoby tej ochrony.


Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska

Wolters Kluwer


Częśc pierwsza przedstawia zagadnienia dotyczące zasad ogólnych prawa ochrony środowiska. Część druga ksiązki omawia regulacje sektorowe dotyczące przede wszystkim prawa emisyjnego, ochrony powietrza.


Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym Wydanie II Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym Wydanie II

Naukowe PWN


Podręcznik zawiera współczesne, systematyczne ujęcie modelowania matematycznego zjawisk przepływowych występujących w środowisku naturalnym


Promieniowanie UV a środowisko Promieniowanie UV a środowisko

Naukowe PWN


Książka przedstawia aktualny stan wiedzy na temat promieniowania UV i skutków jego działania.


Przyrodnicze wykorzystanie odpadów Przyrodnicze wykorzystanie odpadów

PWRiL


Książka stanowi próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej możliwości recyklingu materiałów odpadowych w przyrodzie.


Rachunek kosztów w ochronie środowiska Rachunek kosztów w ochronie środowiska

CEDEWU


Kompendium wiedzy na temat rachunku kosztów w ochronie środowiska i jego wykorzystania w przedsiębiorstwie budującym społeczną odpowiedzialność.


Rerafinacja olejów przepracowanych Rerafinacja olejów przepracowanych

WNT


Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat olejów przepracowanych, powstających głównie w wyniku eksploatacji silników i pojazdów mechanicznych.


Smog w Polsce Przyczyny skutki przeciwdziałanie Smog w Polsce Przyczyny skutki przeciwdziałanie

Naukowe PWN


Przedstawia źródła i rodzaje zanieczyszczeń, ich rozprzestrzenianie się, oraz stan powietrza w Polsce


Technologie i procesy ochrony powietrza Technologie i procesy ochrony powietrza

Naukowe PWN


Publikacja ujmuje całościowo problemy ochrony powietrza


Toksykologia środowiska Aspekty chemiczne i biochemiczne Toksykologia środowiska Aspekty chemiczne i biochemiczne

Naukowe PWN


Nowoczesny podręcznik poświęcony zagadnieniom toksykologicznym w chemii i biochemii.


Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena

CEDEWU


Zawiera analizę zagadnień prawnych związanych z dostępem do informacji o środowisku, strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.


Woda Zasoby, degradacja, ochrona Woda Zasoby, degradacja, ochrona

Naukowe PWN


Omawia charakterystykę hydrologiczną występowania wód powierzchniowych i podziemnych, ich obieg w przyrodzie, skład chemiczny i właściwości wody.


Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska

PWE


Wiedza na temat funkcjonowania rozwiązań rynkowych w ochronie środowiska jest budowana od niedawna.


Wprowadzenie do ekologii behawioralnej Wprowadzenie do ekologii behawioralnej

Naukowe PWN


Pasjonująca opowieść o zwyczajach i zachowaniach zwierząt, do czytania dla każdego interesującego się ich zwyczajami.


Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy

WNT


Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy inżynierii i ochrony środowiska


Współczesna problematyka odorów Współczesna problematyka odorów

WNT


Zbiór artykułów stanowiący przegląd zagadnień dotyczących ogólnej współczesnej problematyki odorów.


Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2 Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2

WNT


Książka przybliża podstawy teoretyczne procesów przenoszenia ciepła i masy. Przedstawia mechanizmy tych procesów, zależności kinetyczne oraz metody bilansowania.


Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji

Naukowe PWN


Opisuje problematykę zanieczyszczania powietrza atmosferycznego poprzez emisję pyłowych i gazowych substancji szkodliwych powstałych w wyniku działalności ludzkiej.


Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin

WNT


W książce zawarto charakterystykę głównie obecnego stanu zanieczyszczeń powietrza, ich oddziaływania na uprawy rolnicze i leśne.


Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe

WKiŁ


Książka poświęcona szkodliwemu oddziaływaniu transportu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza aglomeracji wielkomiejskich.


Zarządzanie środowiskowe Zarządzanie środowiskowe

PWE


Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego. Przedstawiono działania wpływające na kształtowanie i jakość środowiska.


Zielony rynek finansowy Ekologiczna ewolucja rynku finansowego Zielony rynek finansowy Ekologiczna ewolucja rynku finansowego

PWE


Na współczesnym rynku finansowym zachodzą zmiany prowadzące do uwzględniania wymogów ekologicznych.


Zintegrowane zarządzanie środowiskiem Zintegrowane zarządzanie środowiskiem

Wolters Kluwer


Stanowi kompendium interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania środowiskiem i tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju.


Zmiany klimatyczne Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka Zmiany klimatyczne Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka

WUW


Zmiany klimatyczne obejmujące w ostatnich dziesięcioleciach całą Ziemię uznano za jeden z najważniejszych problemów naukowych XXI wieku.


Życie i ewolucja biosfery Podręcznik ekologii ogólnej Życie i ewolucja biosfery Podręcznik ekologii ogólnej

Naukowe PWN


Nowoczesny podręcznik współczesnej ekologii, w którym nacisk położono na zagadnienia z zakresu ekologii globalnej i biosystemowej.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Ochrona środowiska