księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Budownictwo lądowe


Airport City Strefa okołotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne Airport City Strefa okołotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne

HELION


Porty lotnicze mają szczególne znaczenie dla współczesnych miast. Są nie tylko miejscami, w których startują i lądują samoloty, lecz także punktami węzłowymi.


Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

WKiŁ


Poradnik wyjaśniający zasady weryfikacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.


Asfalty drogowe Asfalty drogowe

WKiŁ


Zwięzły i przejrzysty wykład z zakresu asfaltów drogowych stosowanych w drogownictwie, z uwzględnieniem asfaltów modyfikowanych polimerami.


Budowa i utrzymanie mostów Budowa i utrzymanie mostów

WKiŁ


Przedstawiono badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów.


Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

WKiŁ


W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych.


Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

DWE


Konstrukcje gruntowo-powłokowe jako obiekty komunikacyjne pod względem wyglądu i sposobu użytkowania są podobne do klasycznych mostów.


Budownictwo komunikacyjne Wydanie 2 Budownictwo komunikacyjne Wydanie 2

BEL Studio


Budownictwo komunikacyjne jest to dział budownictwa lądowego, który zajmuje się zagadnieniami budowy elementów infrastruktury technicznej systemu transportowego niezbędnych do przemieszczania środków transportowych.


Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią

CEDEWU


Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania.


Duże mosty wieloprzęsłowe Duże mosty wieloprzęsłowe

DWE


Tytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2016 roku, organizowane przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej


Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi

WNT


Książka zawiera autorskie sformułowanie i rozwiązanie podstawowych problemów dynamiki belkowych mostów kolejowych, jednotorowych, swobodnie podpartych, o konstrukcji stalowej lub zespolonej.


Ekologia krajobrazu Wydanie 5 Ekologia krajobrazu Wydanie 5

Naukowe PWN


Zmienione i rozszerzone wydanie znanego podręcznika kompleksowo ujmuje problematykę ekologii krajobrazu.


Elementy kompozycji urbanistycznej Elementy kompozycji urbanistycznej

Arkady


Autor – znany i ceniony architekt i urbanista – przeprowadza w książce analizę najważniejszych elementów kompozycji urbanistycznej.


Garaże wielostanowiskowe Projektowanie i realizacja Garaże wielostanowiskowe Projektowanie i realizacja

Arkady


W książce w sposób kompleksowy omówiono problematykę dotyczącą kształtowania architektonicznego, projektowania konstrukcji, niezbędnego wyposażenia instalacyjnego oraz zagadnień związanych z technologią realizacji garaży


Geografia urbanistyczna Geografia urbanistyczna

Naukowe PWN


Podręcznik geografii urbanistycznej. Autorzy omawiają problematykę miejską z różnych punktów wiedzenia.


Geosyntetyki w budownictwie wodnym Geosyntetyki w budownictwie wodnym

Naukowe PWN


W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzystywane zarówno jako warstwy filtracyjne


Głębokie wykopy Projektowanie i wykonawstwo Głębokie wykopy Projektowanie i wykonawstwo

WKiŁ


Opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów.


Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne

Naukowe PWN


Książka systematyzuje zagadnienia gospodarki przestrzennej według najnowszego stanu wiedzy z tej dziedziny.


Gospodarka przestrzenna Uwarunkowania społeczno-kulturowe Gospodarka przestrzenna Uwarunkowania społeczno-kulturowe

Naukowe PWN


Książka omawia związki między przemianami społecznymi i kulturowymi, a zasadami gospodarowania przestrzenią.


Gruntoznawstwo inżynierskie Wydanie 2 Gruntoznawstwo inżynierskie Wydanie 2

Naukowe PWN


W książce omówione zostały wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej.


Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni

Wolters Kluwer


Ideologie urbanistyczne niezależne od ogólnych ideologii politycznych i społecznych, które zaciążyły na urbanistyce XX w.


Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

WKiŁ


Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast.


Inteligentna przestrzeń Trzeci wymiar innowacyjności Inteligentna przestrzeń Trzeci wymiar innowacyjności

Wolters Kluwer


W książce zostały przedstawione sposoby kształtowania przestrzeni, które mogą pobudzać kreatywność użytkowników w środowisku miejskim.


Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych

Naukowe PWN


Zalety drogowych nawierzchni betonowych ujawniają się w postaci długotrwałej przydatności eksploatacyjnej


Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego

BEL Studio


Planowanie przestrzenne i urbanistyka to są dziedziny wymagające wszechstronnej wiedzy o skomplikowanej materii gospodarowania w przestrzeni, ochrony jej zasobów oraz odnowy, kształtowania i komponowania struktur przestrzennych.


Materiały budowlane w mostownictwie Materiały budowlane w mostownictwie

WKiŁ


Podręcznik opisujący wszystkie rodzaje materiałów budowlanych stosowanych współcześnie w mostownictwie. Podano klasyfikację materiałów budowlanych i ich podstawowe właściwości.


Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie

Naukowe PWN


W książce przedstawiono całościowo zagadnienia mechaniki nawierzchni drogowych jako konstrukcji budowlanych.


Mieszanki mineralno asfaltowe Wykonawstwo i badania Mieszanki mineralno asfaltowe Wykonawstwo i badania

WKiŁ


Przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i badaniami gorących mieszanek mineralno-asfaltowych.


Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe Zasady projektowania Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe Zasady projektowania

WKiŁ


Zasady projektowania mostów zespolonych stalowo-betonowych, złożonych z dźwigarów stalowych połączonych ze współpracującą płytą betonową (zwykle pomostową).


Mosty dla pieszych Mosty dla pieszych

WKiŁ


Książka uwzględnia najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych.


Mosty drewniane Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku Mosty drewniane Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku

WKiŁ


W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych.


Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie

DWE


Mosty o konstrukcji łukowej, w Polsce i w świecie, przeżywają prawdziwy renesans, albowiem Projektanci (Twórcy) mogą nadawać im różnorodne formy, dzięki czemu aktywnie wpływają na kształtowanie krajobrazu.


Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość

DWE


Niniejsza praca stanowi próbę prześledzenia rozwoju mostów łukowych na ziemiach należących w różnych okresach historycznych do Polski.


Mosty podwieszone Projektowanie i realizacja Mosty podwieszone Projektowanie i realizacja

Arkady


W książce przedstawiono m.in. zasady kształtowania, obliczenia statyczne i technologię budowy mostów podwieszonych. Dzieło jest bogato ilustrowane.


Mosty Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy Mosty Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

DWE


Po 28 latach od zmiany ustroju politycznego i ekonomicznego, polskie mostownictwo osiągnęło średni poziom europejski i jest zauważalne w świecie


Mosty ruchome Mosty ruchome

Naukowe PWN


W książce pokazano najnowsze, wybrane rozwiązania światowe najrozmaitszych mostów ruchomych, w tym mosty: obrotowe, typu żurawiowego, podnoszone, o konstrukcji nośnej z ruchomym pylonem, przewozowe i pływające.


Mosty Trzy tysiące lat zmagań z naturą Mosty Trzy tysiące lat zmagań z naturą

Arkady


Książka niezwykła i ekscytująca. David J. Brown opisał 100 najważniejszych mostów świata.


Mosty wstęgowe Mosty wstęgowe

DWE


Wiszące mosty taśmowe z betonu sprężonego są ciekawą propozycją w odniesieniu do obiektów usytuowanych na terenach atrakcyjnych turystycznie. Uatrakcyjniają je głównie w sferze wizualnej


Mosty z kompozytów FRP Mosty z kompozytów FRP

Naukowe PWN


Głównym problemem budownictwa mostowego jest znacząca redukcja trwałości konstrukcji mostowych spowodowana korozją stali i betonu


Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2 Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2

WKiŁ


Poradnik poświęcony zasadom projektowania popularnych w Polsce mostów zespolonych stalowo-betonowych według nowej normy PN-EN 1994-2. Opisano w nim podstawowe pojęcia i oznaczenia, metody budowy mostów zespolonych.


Mosty zintegrowane Mosty zintegrowane

WKiŁ


Książka omawia projektowanie mostów zintegrowanych, czyli mostów o specyficznej konstrukcji.


Nawierzchnie asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe

WKiŁ


Książka opisuje całość zagadnień związanych z nawierzchniami asfaltowymi. Omówiono materiały niezbędne do budowy nawierzchni, właściwości podłoża gruntowego, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej.


Nowa kwestia miejska Nowa kwestia miejska

Naukowe PWN


Nowa kwestia miejska to oryginalny i wyjątkowy manifest dla ruchów miejskich i badaczy miasta na XXI wiek: jednocześnie próba odpowiedzi na pytanie o kierunek dalszego rozwoju nowoczesnych metropolii.


Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

DWE


W ostatnich latach obserwujemy intensywną modernizację infrastruktury komunikacyjnej w polskich miastach.


Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast

Naukowe PWN


Książka stanowi interesujące przedstawienie tematyki tzw. inteligentnego systemu transportowego


Odwodnienie dróg Wydanie 4 Odwodnienie dróg Wydanie 4

WKiŁ


Metody projektowania odwodnienia dróg i ulic, lotnisk oraz obiektów mostowych z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.


Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

Naukowe PWN


Podręcznik obejmuje całość zagadnień związanych z organizacją budowy drogowych nawierzchni asfaltowych.


Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wybrane przykłady Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wybrane przykłady

DASHÖFER


Książka zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji.


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz

C.H. BECK


Zostały omówione kwestie dotyczące regulacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska...


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Przepisy szczególne Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Przepisy szczególne

CEDEWU


Książka to jedyny opracowany w ten sposób na rynku zbiór i charakterystyka przepisów szczegółowych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.


Podstawy organizacji robót drogowych Podstawy organizacji robót drogowych

Naukowe PWN


Podręcznik akademicki zawierający nowoczesne ujęcie podstawowych wiadomości z zakresu organizacji robót drogowych.


Podstawy projektowania budowli mostowych Podstawy projektowania budowli mostowych

WKiŁ


W książce podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku.


Poszerzanie mostów Poszerzanie mostów

Naukowe PWN


Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym i estetycznym


Prawo zagospodarowania przestrzeni Prawo zagospodarowania przestrzeni

Wolters Kluwer


Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni.


Procesy metropolizacji Teoria i praktyka Procesy metropolizacji Teoria i praktyka

Naukowe PWN


Książka ukazuje rozległą wiedzę na temat wyglądu, funkcji i powiązań metropolii oraz obszarów metropolitalnych w Polsce i na świecie.


Projektowanie lotnisk i portów lotniczych Projektowanie lotnisk i portów lotniczych

WKiŁ


Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony projektowaniu lotnisk i portów lotniczych uwzględniający najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.


Projektowanie mostów betonowych Projektowanie mostów betonowych

WKiŁ


Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych - żelbetowych i sprężonych.


Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Komentarz Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Komentarz

Wolters Kluwer


Uwzględniono najważniejsze nowelizacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.


Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Naukowe PWN


Książka obejmuje kompleksową i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat przyrodniczych podstaw gospodarowania środowiskiem.


Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym

WKiŁ


W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych.


Ruchome obciążenia obiektów mostowych Ruchome obciążenia obiektów mostowych

DWE


W książce przedstawiono i omówiono obciążenia użytkowe mostów drogowych i kolejowych. Celowo pominięto w tej tematyce obciążenia kładek dla pieszych.


Rusztowania mostowe Rusztowania mostowe

WKiŁ


W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie technologii budowy mostów – dotyczy to również rusztowań i deskowań jako integralnych elementów budowy mostów.


Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast

CEDEWU


Książka to opracowanie poświęcone współczesnym procesom towarzyszącym rozwojowi miast.


SMA Teoria i praktyka SMA Teoria i praktyka

WKiŁ


W książce przedstawiono przegląd dostępnych informacji technologicznych na temat mieszanki mastyksowo-grysowej SMA.


Smart City Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem Smart City Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

Naukowe PWN


Książka poświęcona jest nowoczesnej idei „Smart City”. Problematyka ta jest wieloaspektowa i wielopłaszczyznowa.


Socjologia i przestrzeń miejska Socjologia i przestrzeń miejska

Naukowe PWN


Systematyczny wykład na temat socjologii miasta i społecznych aspektów przestrzeni.


Systemy krajobrazowe Struktura funkcjonowanie planowanie Systemy krajobrazowe Struktura funkcjonowanie planowanie

Naukowe PWN


Książka łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego.


Technologia warstw asfaltowych Technologia warstw asfaltowych

WKiŁ


Praktyczny poradnik dotyczący całokształtu zagadnień związanych z technologią nawierzchni drogowej.


Trwałość mostów drogowych Trwałość mostów drogowych

WKiŁ


Książka poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym.


Trwałość obiektów mostowych Trwałość obiektów mostowych

DWE


W naszym kraju występuje wiele zaniedbań w obszarze zarządzania infrastrukturą komunikacyjną. Nowe obiekty budowane są w oparciu o przestarzałe przepisy techniczne.


Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych Projektowanie montaż i utrzymanie Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych Projektowanie montaż i utrzymanie

WKiŁ


Poradnik opisuje projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych.


Ustawa o drogach publicznych Komentarz Ustawa o drogach publicznych Komentarz

LexisNexis


W komentarzu poddano szczegółowej analizie zasady podziału dróg publicznych, ustrój i właściwości organów administracji drogowej.


Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

WKiŁ


Książka całościowo opisuje uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych.


Wartość krajobrazu Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich Wartość krajobrazu Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich

Naukowe PWN


Tematyka książki porusza aktualne kwestie związane z pozaprodukcyjnymi funkcjami rolnictwa.


Węzły drogowe i autostradowe Węzły drogowe i autostradowe

WKiŁ


Książka zajmuje się problematyką projektowania węzłów drogowych z uwzględnieniem technik komputerowych.


Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltaowych Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltaowych

WKiŁ


W książce przedstawiono właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych. Zaprezentowano w niej sposoby modyfikacji asfaltu drogowego i mieszanki mineralno-asfaltowej


Wprowadzenie do geotechniki Wprowadzenie do geotechniki

DWE


Geotechnika jest częścią wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się gruntem, jego właściwościami, możliwościami oparcia (posadowienia) na nim obiektów budowlanych.


Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami

WKiŁ


W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków do wzmacniania konstrukcji dróg opartych w sposób bezpośredni na podłożu jednorodnym.


Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów

Naukowe PWN


Metoda zagęszczenia gruntów ziarnistych za pomocą mikrowybuchów, znana jest jako jedna z najtańszych i najbardziej wydajnych metod wzmocnienia gruntów


Zarys geotechniki Wydanie 10 Zarys geotechniki Wydanie 10

WKiŁ


Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki.


Zarządzanie miastem Studium ekonomiczne i organizacyjne Zarządzanie miastem Studium ekonomiczne i organizacyjne

CEDEWU


W książce przedstawiono temat zarządzania miastem. Publikacja zawiera zarówno analizy, jak i praktyczne wskazówki.


Zarządzanie przestrzenią miasta Zarządzanie przestrzenią miasta

CEDEWU


Przedstawiono temat zarządzania przestrzenią miasta - zarówno z punktu widzenia inwestorów, innych użytkowników przestrzeni oraz samorządów.


Zrównoważone systemy odwodnienia miast Zrównoważone systemy odwodnienia miast

DWE


Szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu aspektów technicznych realizacji idei zrównoważonego rozwoju w obrębie systemów odwodnieniowych terenów miejskich.


Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Budownictwo lądowe