księgarnia informatyczna aton.pl

Odwodnienie dróg Wydanie 4

Wydawnictwo WKiŁ

Cena:    69.00   51.75zł

Odwodnienie dróg Wydanie 4

Autor: Roman Edel

ISBN: 978-83-206-1717-7

Ilość stron: 412

Data wydania: 05/2017 (dodruk, wydanie 4)

Twarda oprawa

Metody projektowania odwodnienia dróg i ulic, lotnisk oraz obiektów mostowych z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska zawierających najnowsze normy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

Podstawowe wiadomości z hydrogeologii i hydrologii, wymiarowania odwodnienia, opis urządzeń powierzchniowych i podziemnych do odprowadzania wód opadowych, urządzeń do regulacji odpływu deszczowego, urządzeń do wchłaniania wód opadowych, zbiorników odparowujących.

Omówienie zasad ochrony wód powierzchniowych i gruntu oraz problematyki odwodnienia w projekcie drogowym. Kolejne wydanie rozszerzono o podstawy odwodnienia obiektów mostowych i podstawy odwodnienia lotnisk oraz dokładniejszy opis skrzynek i komór drenażowych. Uaktualniono również materiał całej pracy.

Odbiorcy: studenci i inżynierowie budownictwa o specjalności budowa dróg i lotnisk, inżynieria sanitarna i ochrona środowiska.

Rozdziały:

1 Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg  11
1.1 Wiadomości wstępne  11
1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13
1.3 Założenia wstępne w planowaniu 15
1.4 Prawo wodne z uwzględnieniem zagadnień prawnych odwodnień drogowych 17

2 Podstawowe wiadomości z hydrogeologii i hydrologii 23
2.1 Wiadomości wstępne 23
2.2 Pochodzenie wód podziemnych 26
2.3 Opady atmosferyczne, ich rodzaje i charakterystyka 29
2.4 Wielkość opadów 30
2.5 Natężenie opadu 30
2.6 Parowanie, sublimacja, spływ, odpływ i przepływ  33
2.7 Retencja i jej rodzaje 35
2.8 Zlewnia, jej rodzaje i charakterystyka 36
2.9 Współczynnik odpływu 36
2.10 Odbiorniki wód opadowych 37

3 Podstawy wymiarowania odwodnienia 39
3.1 Wielkość spływów z dróg i ulic 39
3.2 Metody obliczania wielkości spływów  47

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69
4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69
4.2 Pobocze  71
4.3 Pas dzielący 72
4.4 Skarpy  72

5 Urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wody deszczowej 73
5.1 Muldy podłużne  73
5.2 Rowy odwadniające 76
5.3 Ścieki drogowe i uliczne 82
5.4 Wpusty deszczowe 94
5.5 Wymiarowanie powierzchniowych urządzeń odwadniających 102

6 Podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych 122
6.1 Kanalizacja deszczowa 122
6.2 Drenaż 135
6.3 Studnie kanalizacyjne 156
6.4 Warstwy chłonno-drenujące 168

7 Urządzenia do regulacji odpływu deszczowego 178
7.1 Urządzenia retencyjne 178
7.2 Ukształtowanie zbiornika retencyjnego 195
7.3 Regulatory przepływu 209

8 Urządzenia do wchłaniania wód opadowych 215
8.1 Podstawy wymiarowania urządzeń chłonnych 217
8.2 Zbiornik chłonny 225
8.3 Mulda chłonna 226
8.4 Studnia chłonna 229
8.5 Skrzynki i komory drenażowe 244
8.6 Ocena działania urządzeń chłonnych 257

9 Zbiorniki odparowujące 259
9.1 Teoretyczne podstawy parowania 260
9.2 Wymiarowanie zbiornika odparowującego metodą retencyjną 263
9.3 Wymiarowanie zbiornika odparowującego metodą bilansu wodnego zlewni 264
9.4 Uwagi końcowe dotyczące projektowania zbiorników odparowujących 265

10 Budowle inżynierskie 267
10.1 Przepusty 267
10.2 Syfony 299
10.3 Filtracja wody pod przepustem 300
10.4 Stopnie, progi, kaskady, niecki i bystrza 302

11 Ochrona wód powierzchniowych i gruntu w drogownictwie 306
11.1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich 307
11.2 Separatory koalescencyjne 317
11.3 Lamelowe separatory olejowe 320
11.4 Osadniki 323
11.5 Konstrukcja nawierzchni na powierzchniach narażonych na działanie substancji ropopochodnych 326

12 Podstawy odwodnienia obiektów mostowych 341
12.1 Odwodnienie mostów w obrębie fundamentów przyczółków i podpór 343
12.2 Odwodnienie pomostów 348
12.3 Przewody kanalizacji deszczowej 361
12.4 Wpusty deszczowe w obiektach mostowych 364

13 Podstawy odwodnienia lotnisk 373
13.1 Powierzchnie wchodzące w skład lotniska dla samolotów 374
13.2 Odwodnienie powierzchniowe 376
13.3 Lotniska śmigłowcowe na poziomie terenu 382
13.4 Parametry deszczu obliczeniowego 383

14 Odwodnienie w projekcie drogowym 385
14.1 Wyniki obliczeń hydraulicznych 385
14.2 Plan sytuacyjny 385
14.3 Przekrój podłużny 385
14.4 Przekroje poprzeczne (normalne)  386
14.5 Plany wysokościowe i warstwicowe 386
14.6 Symbole graficzne przedstawiające elementy odwodnienia 387

Dodatek 1 Obliczanie kanalizacji deszczowej metodą współczynnika opóźnienia odpływu 390
Dodatek 2 Obliczanie kanalizacji deszczowej metodą zmiennego współczynnika spływu  392
Dodatek 3 Tablice przepływów w kanałach kołowych dla k = 2,5 mm 394
Wykaz symboli, jednostek i oznaczeń 398

Cena:    69.00   51.75zł


Odwodnienie dróg Wydanie 4Książka informatyczna: Odwodnienie dróg Wydanie 4
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.