księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition projektuj sam!

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    23.10zł

Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition projektuj sam!

Autor: Jim Buynes

ISBN: 83-88440-74-8

Ilość stron: 228

Data wydania: 03/2006

CD zawiera:

- Visual Web Developer 2005 Express Edition

- Microsoft SQL Serever 2005 Express Edition

Twórz dynamiczne strony Web – bez konieczności napisania nawet jednego wiersza kodu programowego! Nauka przez tworzenie projektu oraz dziesiątki przykładów zawartych w książce "Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition projektuj sam!" pozwoli szybko przystąpić do tworzenia witryn sieci Web, które korzystają z najpopularniejszych i najbardziej efektownych właściwości.

Ucz się bawiąc! Dowiedz się, jak:

- „Przeciągać i upuszczać” tekst, obrazy i inne obiekty na stronę Web

- Tworzyć menu rozwijane i wyskakujące

- Zapewnić jednolitość wyglądu witryny dzięki kaskadowym arkuszom stylów, stronom wzorcowym i kompozycjom

- Dołączyć możliwości bazodanowe do tworzonej witryny

- Określić prawa dostępu do wybranych – lub wszystkich – stron witryny

- Umożliwić dostosowywanie witryny przez jej użytkowników

Rozdziały:

Rozdział 1. Przedstawiamy Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition

Czego można oczekiwać po tej książce    2

Czy Visual Web Developer jest odpowiednim produktem?   3

Co jest potrzebne do testowania?    4

Wybieranie firmy hostingowej dla publicznej witryny sieci Web   5

Korzystanie z plików ISO   7

Zapoznanie się z interfejsem użytkownika    8

Rozdział 2. Model programowania ASP.NET 2.0

Przetwarzanie stron Web przez ASP.NET 2.0   14

Hierarchia kontrolek   16

Praca ze zdarzeniami   18

Cykl przetwarzania strony – jeszcze raz   19

Klasyfikowanie kontrolek serwerowych ASP.NET   20

Rozdział 3. Tworzenie nowej witryny

Wybieranie miejsca dla roboczej wersji witryny    24

Tworzenie pustej witryny Web   25

Tworzenie witryny w systemie plików (File System)   25

Tworzenie lokalnej witryny IIS (Local IIS)   27

Tworzenie zdalnej witryny IIS (Remote Site)   29

Tworzenie witryny dostępnej via FTP (FTP Site)  31

Rozdział 4. Otwieranie istniejącej witryny Web

Otwieranie niedawno używanej witryny   36

Otwieranie arbitralnie wybranej witryny Web   37

Otwieranie witryny zlokalizowanej w systemie plików  37

Otwieranie lokalnej witryny IIS   38

Otwieranie witryny dostępnej via FTP  39

Otwieranie zdalnej witryny Web   39

Rozdzial 5. Kopiowanie witryny sieci Web

Określanie źródłowej i docelowej witryny sieci Web  44

Wybieranie i kopiowanie plików   45

Rozdział 6. Tworzenie i modyfikowanie stron Web

Praca z różnymi widokami strony Web   51

Dodawanie kontrolek   52

Dodawanie kontrolek przy użyciu okna Toolbox  52

Dodawanie tabel i warstw  55

Dodawanie kontrolek z okna Solution Explorer  55

Określanie właściwości kontrolki  56

Określanie cech przy użyciu okna Properties   56

Ustalanie właściwości przy użyciu myszy  59

Określanie właściwości przy użyciu menu zadań  61

Definiowanie ustawień przy użyciu menu Format i Layout  61

Definiowanie właściwości przy użyciu pasków
narzędzi   62

Dodawanie i modyfikowanie hiperłączy  63

Rozdział 7. Praca z kodem źródłowym

Korzystanie z edytora tekstowego   66

Ukrywanie fragmentów kodu  67

Korzystanie z podzielonego widoku  69

Korzystanie z poleceń Go to, Bookmarks oraz Task List  70

Korzystanie z mechanizmu IntelliSense  71

Wykrywanie błędów składniowych  74

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu  75

Formatowanie kodu źródłowego  78

Przechowywanie, kompilowanie i publikowanie kodu programowego  80

Dodatkowe polecenia edycyjne   80

Rozdział 8. Tworzenie i korzystanie z kontrolek użytkownika

Projektowanie kontrolek Web użytkownika   84

Dodawanie kontrolki użytkownika do strony   86

Efektywne korzystanie z kontrolek użytkownika   87

Znaczniki sterujące kontrolek użytkownika   88

Style CSS i kontrolki użytkownika   88

Dostosowywanie względnych adresów URL  89

Uwzględnianie atrybutów kontrolek Web użytkownika   90

Rozdział 9. Korzystanie ze stron wzorcowych

Tworzenie strony wzorcowej   94

Stosowanie stron wzorcowych w stronach zawartości   98

Efektywne korzystanie ze stron wzorcowych   101

Jak działają strony wzorcowe  102

Modyfikowanie istniejącej strony, aby korzystała ze strony wzorcowej  103

Korygowanie względnych adresów URL 104

Modyfikowanie informacji nagłówka   104

Rozdział 10. Korzystanie z CSS

Indywidualne formatowanie elementów stron  106

Korzystanie z nazwanych stylów na wielu stronach  107

Tworzenie nowego arkusza stylów  107

Tworzenie reguł arkusza stylów  107

Dodawanie właściwości do reguł arkuszy stylów  110

Korzystanie z arkuszy stylów w stronach Web   111

Rozdział 11. Sterowanie wyglądem przy użyciu kompozycji ASP.NET

Tworzenie kompozycji ASP.NET  114

Dodawanie motywu do kompozycji ASP.NET  114

Dodawanie arkuszy stylów CSS do kompozycji ASP.NET   117

Aplikowanie kompozycji do stron i witryn   118

Rozdział 12. Automatyczne łączenie stron w witrynie

Tworzenie mapy witryny  124

Tworzenie menu rozwijanych i wyskakujących   129

Tworzenie menu w widoku drzewa  131

Tworzenie ścieżek nawigacyjnych  132

Rozdział 13. Tworzenie połączeń z bazami danych

Tworzenie połączenia z istniejącą bazą danych  136

Administrowanie dostępem do danych  136

Tworzenie nowej bazy danych   140

Dodawanie i modyfikowanie tabel bazy danych  141

Wyświetlanie i uaktualnianie zawartości tabeli bazy danych  144

Rozdział 14. Wyświetlanie informacji z baz danych

Korzystanie ze źródeł danych  148

Konfigurowanie źródeł danych  149

Wyświetlanie informacji z bazy danych  153

Konfigurowanie kontrolki GridView   155

Rozdział 15. Zarządzanie informacjami w bazie danych

Wykorzystanie kontrolki GridView do aktualizowania i usuwania rekordów   164

Wykorzystanie kontrolki DetailsView do dodawania rekordów  167

Rozdział 16. Publikowanie bazy danych

Kopiowanie bazy danych SQL Server  172

Łączenie się z SQL Server  173

Korzystanie z łańcuchów połączeń  175

Współdzielenie pojedynczej instalacji SQL Server  180

Administrowanie współdzielonymi serwerami SQL Server  180

Instancje serwera   180

Instancje użytkownika   181

Przyłączanie plików baz danych  182

Konta logowania  182

Jak Visual Web Developer korzysta z SQL Server   184

Rozdział 17. Kontrolowanie dostępu do witryny sieci Web

Konfigurowanie zabezpieczeń witryny sieci Web  186

Konfigurowanie ustawień SMTP  187

Konfigurowanie dostawcy uwierzytelnienia  188

Posługiwanie się kreatorem Security Setup   189

Dodawanie kontrolek logowania do witryny   195

Ukrywanie opcji menu zabezpieczonych stron   199

Publikowanie ustawień zabezpieczeń   201

Rozdział 18. Korzystanie z kontrolek Web Part

Wprowadzenie do terminologii Web Part  204

Tworzenie prostej strony Web Part  209

Gromadzenie kontrolek Web Part  209

Tworzenie pustej strony Web Part  211

Dodawanie stref Web Part   211

Dodawanie stref Editor oraz Catalog  212

Przełączanie trybów wyświetlania  213

Cena:    23.10zł


Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition projektuj sam!Książka informatyczna: Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition projektuj sam!
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.